Unit 8 lớp 12: SpeakingUnit 8 lớp 12: Speaking

1 (trang 35-SGK tiếng anh 12). Look at the lists of skills and qualities. Can add more of them? Choose a job in the box and decide on the skills and qualities needed for the job. Tell your partner about the job. (Nhìn vào danh sách các kỹ năng và phẩm chất. bạn có thể thêm nhiều hơn không? Chọn một công việc trong hộp và quyết định về các kỹ năng và phẩm chất cần thiết trong công việc. Nói với bạn về công việc.)

Quảng cáo

shop assistant       doctor         chef       police officer                          

teacher        flight attendant         farmer        engineer


Skills 

 

Qualities 

 

working in a team

 _________

polite

 _________

applying new skills

 _________

trustworthy

 _________

solving problems

 _________

self-motivated

 _________

communicating ideas

 _________

confident

 _________

following orders

 _________

compassionate

 _________

working under pressure

 _________

energetic

 _________

meeting deadlines

 

enthusiastic

 _________

prioritising tasks

 _________

creative

 _________

 _________

 _________

 _________

 _________

Quảng cáo

Hướng dẫn làm bài:

I think a chef needs to be self-motivated, he working, and creative. He/She also needs to good at planning menus and instructing cooks.

I think the job of a doctor is very challenging. She has to work under a lot of pressure. The also involves a lot of interaction with patients, very important for a doctor to be kind, caring, and compassionate.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ một đầu bếp cần phải tự động viên, làm việc và sáng tạo. Anh ấy / Cô ấy cũng cần phải giỏi lên kế hoạch thực đơn và hướng dẫn đầu bếp.

Tôi nghĩ rằng công việc của một bác sĩ là rất nhiều thách thức. Cô ấy phải làm việc dưới rất nhiều áp lực. Điều này cũng liên quan đến rất nhiều sự tương tác với bệnh nhân, rất quan trọng đối với một bác sĩ phải tử tế, quan tâm và nhân ái.

2 (trang 35-SGK tiếng anh 12). Complete the conversation between Lan and Nam using the information in the box. Then practise the conversation in pairs. (Hoàn thành cuộc trò chuyện giữa Lan và Nam sử dụng thông tin trong hộp. Sau đó, thực hành các cuộc trò chuyện theo cặp.)

1. as a chef

2. the qualities needed to be a chef

3. hard-working, creative, and self-motivated

4. planning menus

5. give clear instructions

6. to be a teacher

7. science subjects

8. friendly

9. communicate my ideas very clearly to other people

 

3 (trang 35-SGK tiếng anh 12). Work in pairs. Make a similar conversation to the one in 2. Use the words and phrases in 1 and your own information. (Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự như trong 2. Sử dụng từ và cụm từ trong 1 và thông tin riêng của bạn.)

Hướng dẫn làm bài:

A: What kind of job would you like to have in the future?

B: I’d like to be a doctor.

A: Really? Why do you want to be a doctor? 

B: Well, I think I have the qualities needed to be a doctor. I’m very kind, caring, and compassionate.

A: I agree. I’ve always admired your compassion.

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn muốn có công việc gì trong tương lai?

B: Tôi muốn trở thành bác sĩ.

A: Thật không? Tại sao bạn muốn trở thành bác sĩ?

B: Chà, tôi nghĩ tôi có những phẩm chất cần thiết để trở thành một bác sĩ. Tôi rất tốt bụng, chu đáo và giàu lòng trắc ẩn.

A: Tôi đồng ý. Tôi luôn ngưỡng mộ lòng trắc ẩn của bạn.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 8 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-8-the-world-of-work.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác