Unit 8 lớp 12: ReadingVới lời giải bài tập Unit 8 lớp 12: Reading trong Unit 8: The world of work Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 8.

Unit 8 lớp 12: Reading

1 (trang 34-SGK tiếng anh 12). Below are some skills and qualities required for the position of an apprentice administrator. Tick the ones that you have. Do you think you are qualified for this job? (Dưới đây là một số kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho vị trí của một quản trị viên tập sự. Đánh dấu vào những cái mà bạn có. Bạn có nghĩ rằng bạn có đủ điều kiện cho công việc này?)

Quảng cáo

Having time management skills.

Having communication skills.

Well-spoken and articulate.

Responsible and self-motivated.

Flexible and eager to learn.

Friendly and approachable.

Well-organised.

Able to work to deadlines and prioritise tasks.

Hướng dẫn làm bài:

I think I have 2 skills: time management skills, communication skills. I'm also responsible and self-motivated; able to work to deadlines and prioritise tasks. I believe that I am suitable for this position because I know what I have to do and use my time properly.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ mình có đủ 2 kỹ năng: kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp. Tôi cũng có trách nhiệm và năng động bản thân; có khả năng làm việc đúng thời hạn và ưu tiên các nhiệm vụ. Tôi tin rằng mình phù hợp với vị trí này vì tôi biết mình phải làm gì và sử dụng thời gian hợp lý.

Quảng cáo

2 (trang 34-SGK tiếng anh 12). Read the job advertisement. Match the highlighted words in the advertisement with the following meanings. Write the words in the space provided. (Đọc quảng cáo tuyển dụng. Khớp các từ được nhấn mạnh trong quảng cáo với ý nghĩa như sau. Ghi các từ vào chỗ trống được cung cấp.)

Apprentice Administrator in a Car Dealership

A successful car dealership specialising in second-hand cars is looking for an apprentice administrator to provide administrative support for the team. This would be a fantastic opportunity for someone looking for an entry-level position in administration as no experience is required. The ideal candidate should also be able to work on Saturdays.

Main responsibilities

- Answering telephone calls and responding to emails

- Meeting and greeting customers

- Filing and entering data

- Typing reports and creating spreadsheets

- Taking minutes at meetings

- Arranging meetings

Requirements

- 18 years of age or older

- Finished school with a National Certificate of Secondary Education

- Excellent time-management skills

- Good communication skills

- Well-spoken and articulate

- Responsible and self-motivated

- Flexible and eager to learn

- Friendly and approachable

- Well-organised

- Able to work to deadlines and prioritise tasks

Quảng cáo

The successful candidate will be offered:

- competitive salary

- ongoing training

- 12 days of annual leave

- long-term job prospects in the company after six-month apprenticeship

To apply for this position, send your CV and a covering letter to hr@hungphamcarsales.com. For further information, please phone Ms Kim Thanh at 0123975648.

Please note that only shortlisted candidates will be contacted. 

1. a person whose job is to manage and organise the public or business affairs of a company or an institution

______

2. becoming an expert in a particular area of work or business   

______

3. put tasks or problems in order of importance so that you can deal with the most important first            

______

4. selected for final consideration            

______

5. friendly and easy to understand and to talk to

______

Đáp án:

1. administrator2. specialising3. priortise
4. shortlisted5. approachable

Hướng dẫn dịch:

Quản trị viên tập sự tại một đại lý ô tô

Một đại lý xe thành công chuyên về xe cũ đang tìm kiếm một quản trị viên tập sự để hỗ trợ hành chính cho đội. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho một ai đó tìm kiếm vị trí đầu vào trong quản trị vì không không cần thiết có kinh nghiệm. Ứng viên lý tưởng cũng có thể làm việc vào thứ bảy.

Trách nhiệm chính

• Trả lời các cuộc điện thoại và trả lời email

• Mời chào khách hàng

• Điền và nhập dữ liệu

• Nhập báo cáo và tạo bảng tính

• Ghi biên bản tại cuộc họp

• Tổ chức các cuộc họp

Yêu cầu

• 18 tuổi trở lên

• Tốt nghiệp trung học phổ thông

• Kỹ năng quản lý thời gian tốt

• Kỹ năng giao tiếp tốt

• Nói tốt và rõ

• Có trách nhiệm và năng động

• Linh hoạt và ham học hỏi

• Thân thiện và dễ tiếp cận

• Tổ chức tốt

• Có khả năng làm việc đúng thời hạn và ưu tiên công việc

Ứng viên thành công sẽ được:

• lương cạnh tranh

• đào tạo liên tục

• 12 ngày nghỉ hàng năm

• Triển vọng nghề nghiệp dài hạn trong công ty sau khi học tập sáu tháng

Để áp dụng cho vị trí này, gửi CV và thư giới thiệu đến hr@hungphamcarsales.com. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ cô Kim Thành theo số 0123975648.

Xin lưu ý rằng chỉ những ứng viên được chọn trong danh sách ngắn mới được liên lạc.

3 (trang 34-SGK tiếng anh 12). Read the job advertisement in 2 again and decide whether the statements below are true (T), false (F), or not given (NG). (Đọc quảng cáo tuyển dụng trong 2 lần nữa và quyết định xem các nhận định dưới đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

 

T

F

NG

1. Job applicants must have the relevant working experience to apply for this job.

 

 

 

2. The job involves office work such as typing reports and taking minutes at meetings.

 

 

 

3. The job applicant is expected to be good at time management and communication.

 

 

 

4. Being flexible is the most important quality required for the job.

 

 

 

5. After finishing the apprenticeship, the person will be recruited on a long-term contract.

 

 

 

Đáp án:

1. F2. T3. T4. NG5. NG

Hướng dẫn dịch:

1. Người xin việc phải có kinh nghiệm làm việc liên quan để ứng tuyển cho công việc này.

2. Công việc liên quan đến công việc văn phòng như đánh máy báo cáo và ghi biên bản tại các cuộc họp.

3. Ứng viên xin việc phải giỏi quản lý thời gian và giao tiếp.

4. Linh hoạt là phẩm chất quan trọng nhất cần có đối với công việc.

5. Sau khi học việc xong sẽ được tuyển dụng theo hợp đồng dài hạn.

4 (trang 35-SGK tiếng anh 12). Read the final part of the advertisement carefully. Answer the following questions. (Đọc phần cuối cùng của quảng cáo một cách cẩn thận. Trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. What benefits will you be offered if you get the apprenticeship?

2. How can you apply for the apprenticeship?

3. How can you get additional information about the apprenticeship?

4. Who will be contacted and invited to an interview?

Đáp án:

1. Competitive pay, ongoing training, 12 days of annual leave, and long-term job prospects in the company after completing the apprenticeship.

2. I need to send my CV and a covering letter to hr@hungphamcarsales.com.

3. For additional information, I can call Ms Kim Thanh at 0123975648.

4. Only shortlisted candidates will be contacted and invited to an interview.

Hướng dẫn dịch:

1. Lương cạnh tranh, được đào tạo liên tục, 12 ngày phép năm, có triển vọng làm việc lâu dài trong công ty sau khi học việc xong.

2. Tôi cần gửi CV và thư giới thiệu đến hr@hungphamcarsales.com.

3. Để biết thêm thông tin chi tiết, em có thể gọi cho Ms Kim Thanh theo số 0123975648.

4. Chỉ những ứng viên lọt vào danh sách mới được liên hệ và mời phỏng vấn.

5 (trang 34-SGK tiếng anh 12). Discuss the questions with a partner. (Thảo luận các câu hỏi với một người bạn.)

Which benefits of the apprenticeship mentioned in the advertisement are the most important to you? Why?

Hướng dẫn làm bài:

I think the most important benefits of the apprenticeship mentioned in the advertisement are:

- answering telephone calls and responding to emails, Meeting and greeting customers, because I can improve my communication skill.

- competitive salary, because I will have money for my life.

- long-term job prospects in the company after six-month apprenticeship, because it is a good job.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ những lợi ích quan trọng nhất của việc học nghề được đề cập trong quảng cáo là:

- Trả lời điện thoại và trả lời email, Gặp gỡ và chào hỏi khách hàng, vì tôi có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình.

- mức lương cạnh tranh, vì tôi sẽ có tiền cho cuộc sống của mình.

- triển vọng việc làm lâu dài trong công ty sau sáu tháng học việc, vì đây là một công việc tốt.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 8 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-8-the-world-of-work.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác