Unit 8 lớp 12: ReadingUnit 8 lớp 12: Reading

1. Below are some skills and qualities required for the position of an apprentice administrator. Tick the ones that you have. Do you think you are qualified for this job? (Dưới đây là một số kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho vị trí của một quản trị viên tập sự. Đánh dấu vào những cái mà bạn có. Bạn có nghĩ rằng bạn có đủ điều kiện cho công việc này?)

Quảng cáo

Having time management skills.

Having communication skills.

Well-spoken and articulate.

Responsible and self-motivated.

Flexible and eager to learn.

Friendly and approachable.

Well-organised.

Able to work to deadlines and prioritise tasks.

2. Read the job advertisement. Match the highlighted words in the advertisement with the following meanings. Write the words in the space provided. (Đọc quảng cáo tuyển dụng. Khớp các từ được nhấn mạnh trong quảng cáo với ý nghĩa như sau. Ghi các từ vào chỗ trống được cung cấp.)

1. administrator2. specialising3. priortise
4. shortlisted5. approachable
Quảng cáo

3. Read the job advertisement in 2 again and decide whether the statements below are true (T), false (F), or not given (NG). (Đọc quảng cáo tuyển dụng trong 2 lần nữa và quyết định xem các nhận định dưới đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

1. F2. T3. T4. NG5. NG

4. Read the final part of the advertisement carefully. Answer the following questions. (Đọc phần cuối cùng của quảng cáo một cách cẩn thận. Trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. Competitive pay, ongoing training, 12 days of annual leave, and long-term job prospects in the company after completing the apprenticeship.

2. I need to send my CV and a covering letter to hr@hungphamcarsales.com.

3. For additional information, I can call Ms Kim Thanh at 0123975648.

4. Only shortlisted candidates will be contacted and invited to an interview.

5. Discuss the questions with a partner. (Thảo luận các câu hỏi với một người bạn.)

Quảng cáo

Which benefits of the apprenticeship mentioned in the advertisement are the most important to you? Why?

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 8 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-8-the-world-of-work.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa