Unit 8 lớp 12: WritingVới lời giải bài tập Unit 8 lớp 12: Writing trong Unit 8: The world of work Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 8.

Unit 8 lớp 12: Writing

1 (trang 37-SGK tiếng anh 37). Look at the following job advertisements. Which of the jobs would you like to apply for. Think about whether you have the necessary skills and qualities. Share with a partner. (Xem quảng cáo việc làm sau đây. Đâu là công việc bạn muốn ứng cử? Hãy nghĩ xem bạn có các kỹ năng và phẩm chất cần thiết không. Chia sẻ với một người bạn.)

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

ZOO VOLUNTEERS

The city zoo is looking for weekend volunteers. Responsibilities include answering general questions from the zoo visitors, assisting educational programmes, and helping feed the animals. Benefits include…

 COFFEE HOUSE SERVERS

A popular coffee house near the university seeks baristas to make coffee and serve snacks. Outgoing personality and high energy are more important than experience. Free coffee and meals....

 SHOP ASSISTANTS

A trendy clothing store seeks part-time shop assistants. The store is in a convenient location and the working hours are flexible. Previous experience or interest in fashion is preferred. Salary is....

Quảng cáo

Hướng dẫn làm bài:

I would like to apply for the position of a zoo volunteer at the city zoo. I love animals and I have read a lot about them, so I think I can help a lot. At home, I often take care of my family's two dogs. Feeding them and walking them every day are my duties, so I think I have relevant experience.

Hướng dẫn dịch:

ZOO VOLUNTEERS

Sở thú của thành phố đang tìm kiếm tình nguyện viên cuối tuần. Trách nhiệm bao gồm trả lời các câu hỏi chung từ các du khách sở thú, hỗ trợ các chương trình giáo dục, và giúp nuôi thú vật. Lợi ích bao gồm.

Máy chủ nhà máy cà phê.

Một quán cà phê nổi tiếng gần trường đại học tìm kiếm baristas để làm cà phê và phục vụ đồ ăn nhẹ. Tính cách đi và năng lượng cao quan trọng hơn kinh nghiệm. Cà phê và bữa ăn miễn phí ....

Trợ lý bán hàng

Một cửa hàng quần áo thời trang tìm kiếm trợ lý bán hàng bán thời gian. Cửa hàng ở một vị trí thuận tiện và giờ làm việc linh hoạt. Ưu tiên kinh nghiệm trước đây hoặc quan tâm đến thời trang. Lương là ....

2 (trang 37-SGK tiếng anh 37). Look at the sample CV. Some pieces of information have been taken out. Where should the writer put them? Match the words and phrases (A-E) with the gaps (1-5) in the CV. (Nhìn vào mẫu CV. Một số thông tin đã được đưa ra. Tác giả nên đặt ở đâu? Phù hợp với các từ và cụm từ (A-E) với những khoảng trống (1-5) trong CV.)

Quảng cáo

A. Skills 

B. Personal details 

C. Education and qualifications 

D. Achievements

E. Responsibilities 

CURRICULUM VITAE

1. ____________

Name: Nguyen Thanh Long

Address: 1559 To Hieu, Ha Dong, Ha Noi

Mobile phone: 09172800000

Home phone: (04) 36668888

Email: thanhlongnguyen@speedymail.com

Personal summary and career objectives

I am a self-motivated individual who can work hard, communicates well, and has good interpersonal skills. I have recently completed upper secondary education and received the National Certificate of Secondary Education. I am seeking a starting position in the business field to obtain real-world experience and learn new skills.

2. ____________

2012-2015: Quang Trung Upper Secondary School, awarded the National Certificate of Secondary Education

2008-2012: Nguyen Hue Lower Secondary School

2003-2008: Tran Quoc Toan Primary School

Work experience

2013-2014: Shop assistant (part-time), Ha Trang Clothing Company

3. ____________

• Greeting and assisting customers

• Keeping the store tidy and clean, and making sure all clothing items are on display

• Attaching price tags to new clothing

• Giving advice and guidance on clothing selection

4. ____________

• Received the ‘Shop Assistant of the Month' award

• Received the third prize in the English speaking contest in the final school year

5. ____________

• Proficient in computer applications like MS Word, Excel, and PowerPoint

Interests

• Working out at the gym

References

• Available upon request

Đáp án:

1. B2. C3. E4. D5. A

Hướng dẫn dịch:

1. Thông tin cá nhân

Tên: Nguyễn Thành Long

Địa chỉ: 1559 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại di động: 09172800000

Điện thoại nhà riêng: (04) 36668888

Email: thanhlongnguyen@speedymail.com

Sơ lược bản thân và mục tiêu nghề nghiệp:

Tôi là một người năng động, có khả năng làm việc chăm chỉ, quan hệ tốt với mọi người, có kỹ năng giao tiếp tốt. Gần đây tôi đã hoàn thành bậc trung học phổ thông và nhận bằng THPT Quốc gia. Tôi đang tìm kiếm một vị trí về lĩnh vực kinh doanh để có được kinh nghiệm thực tế và học những kỹ năng mới.

2. Học vấn và bằng cấp:

2012-2015: Trường Trung học phổ thông Quảng Trung được cấp chứng chỉ quốc gia về giáo dục trung học

2008-2012: Trường THCS Nguyễn Huệ

2003-2008: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Kinh nghiệm làm việc

2013-2014: Trợ lý bán hàng (bán thời gian), Công ty Quần áo Hà Trang

3. Nhiệm vụ

• Chào đón và hỗ trợ khách hàng

• Giữ cửa hàng gọn gàng và sạch sẽ, và đảm bảo tất cả các mặt hàng quần áo được trưng bày

• Gắn thẻ giá vào quần áo mới

• Tư vấn và hướng dẫn về lựa chọn quần áo

4. Thành tích

• Nhận giải thưởng "Trợ lý Bán Hàng của Tháng"

• Được giải ba trong cuộc thi nói tiếng Anh trong năm học cuối

5. Kỹ năng

• Thông thạo các ứng dụng máy tính như MS Word, Excel và PowerPoint

Sở thích

• Tập thể dục tại phòng tập

Tham chiếu

• Cung cấp theo yêu cầu

3 (trang 37-SGK tiếng anh 37). Write your own CV to apply for one of the jobs advertised in 1 following the structure of the sample CV in 2. Remember to tailor your CV so that your experience and skills are aligned with the job requirements. (Viết CV của bạn để nộp đơn cho một trong những công việc được quảng cáo trong 1 theo cấu trúc của CV mẫu trong 2. Hãy nhớ điều chỉnh CV của bạn để kinh nghiệm và kỹ năng của bạn phù hợp với yêu cầu công việc.)

Hướng dẫn làm bài

CURRICULUM VITAE

Personal details

Name: Hoang Tuan Hung

Address 1568 Tan Mai Street, Hoang Mai District, Ha Noi

Mobile: 01234500000

Home phone: (04) 38886666

Email: hung­­_tuanhoang@speedymail.com

Personal summary and career objectives

I am a responsible individual who can work hard, communicates well, and has excellent interpersonal skills. I have recently completed upper secondary education and received the National Certificate of Secondary Education. I am seeking a starting position as a barista so that obtain real-world experience and learn new skills.

Education and qualifications

2012-2015: Thang Long Upper Secondary School

2008-2012: Tan Mai Lower Secondary School

2003-2008: Tan Mai Primary School

Work experience

Summer, 2014: Waiter at a student canteen

Responsibilities

Greeting customers and arranging seats for them

Taking orders from customers and serving them snacks and drinks

Skills

Good communication and interpersonal skills

Interests

Reading books about making drinks

Learning foreign languages

References

Available upon request

Hướng dẫn dịch

SƠ YÊU LY LỊCH

Thông tin cá nhân

Tên: Hoàng Tuấn Hùng

Địa chỉ 1568 Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại di động: 01234500000

Điện thoại nhà riêng: (04) 38886666

Email: hung_tuanhoang@speedymail.com

Sơ lược bản thân và mục tiêu nghề nghiệp

Tôi là một người có trách nhiệm và làm việc chăm chỉ, quan hệ tốt với mọi người, và có kỹ năng giao tiếp xuất sắc. Gần đây tôi đã hoàn thành học tại trung học phổ thông và nhận được Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc gia. Tôi đang tìm kiếm một vị trí khởi đầu như thợ pha cà phê để có được kinh nghiệm trong thế giới thực và học những kỹ năng mới.

Giáo dục

2012-2015: Trường THCS Thăng Long

2008-2012: Trường trung học cấp thấp Tân Mai

2003-2008: Trường Tiểu học Tân Mai

Kinh nghiệm làm việc

Mùa hè năm 2014: Phục vụ tại căng tin của sinh viên

Nhiệm vụ

Chào đón khách hàng và sắp xếp chỗ ngồi cho họ

Lấy đơn đặt hàng từ khách hàng và phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống

Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp và quan hệ tốt

Sở thích

Đọc sách về cách làm đồ uống

Học ngoại ngữ

Tham chiếu

Cung cấp theo yêu cầu 

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 8 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-8-the-world-of-work.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên