Unit 1 lớp 12: Language FocusUnit 1: Home Life

E. Language Focus (Trang 18-19 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Listen and repeat

Bài nghe:

Practise reading these sentences

Bài nghe:

Grammar

Exercise 1. Underline the most suitable tense form in each sentence. (Gạch dưới dạng thì đúng nhất trong mỗi câu.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. Have you seen2. has written 3. has asked
4. Did you give - saw5. didn't listen 6. Have you two met
7. Did you meet

Exercise 2. Decide which answer (A, B or C) best fits each space. (Chọn đáp án (A, B hoặc C) thích hợp nhất cho mỗi chỗ trống.)

1. B2. C3. A4. A5. B
6. B7. B8. C9. B10. C
11. B12. C13. C14. A15. B
Quảng cáo

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 1 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


unit-1-home-life.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12