Unit 1 lớp 12: Language FocusUnit 1: Home Life

E. Language Focus (Trang 18-19 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Listen and repeat

Bài nghe:

Soạn Unit 1 lớp 12: Language Focus | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

Practise reading these sentences

Bài nghe:

1. I saw some bats flying from the bags.

2. He often speaks at different speeds.

3. She tore the photographs into halves.

4. I always have dates on rainy days.

5. The kids are playing with their toy kits.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thấy một số con dơi bay ra từ túi.

2. Anh ta thường nói với tốc độ khác nhau.

3. Cô ấy đã xé hình ảnh thành một nửa.

4. Tôi luôn có cuộc hẹn vào những ngày mưa.

5. Bọn trẻ đang chơi với đồ chơi của chúng.

Grammar

Exercise 1. Underline the most suitable tense form in each sentence. (Gạch dưới dạng thì đúng nhất trong mỗi câu.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. Have you seen2. has written 3. has asked
4. Did you give - saw5. didn't listen 6. Have you two met
7. Did you meet

Exercise 2. Decide which answer (A, B or C) best fits each space. (Chọn đáp án (A, B hoặc C) thích hợp nhất cho mỗi chỗ trống.)

1. B2. C3. A4. A5. B
6. B7. B8. C9. B10. C
11. B12. C13. C14. A15. B
Quảng cáo

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-1-home-life.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác