Unit 11 lớp 12: WritingUnit 11: Books

D. Writing (Trang 124-125 SGK Tiếng Anh 12)

Writing a book report (Viết báo cáo về một cuốn sách)

Task 1. Below are questions you have to answer when writing a report on a book, but ... . (Dưới đây là các câu hỏi bạn phải trả lời khi viết báo cáo về một cuốn sách, nhưng chúng đã bị sắp lộn xộn. Làm việc với bạn học. Đặt các câu hỏi dưới các đầu đề đúng.)

Gợi ý:

Quảng cáo

HEADINGS

General introduction

  7. What is the title of the book?

  4. Who is the author?

  9. What type of book is it?

Summary of the book's content

  2. Where is the book set?

  5. What is the main theme of the story?

  6. Who are the main characters?

  8. What is the plot of the story?

Conclusion

  1. What was your opinion of the book?

  3. Would you recommend the book?

Task 2. Work in pairs. Ask and answer the above questions about a book you have just read. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi trên về quyển sách bạn vừa đọc.)

Gợi ý:

Quảng cáo

A: Have you read a book lately?

B: Oh, yes.

A: What's the title of the book?

B: "The Sea Wolf".

A: Who's the author?

B: Jack London.

A: What type of book is it?

B: A novel on love and violence.

A: Where is the book set?

B: On a pirate's ship on the Pacific Ocean.

A: What's the main theme of the book?

B: Cruelty, Strength and Love.

A: What are the main characters?

B: Wolf Larsen, a cruel captain, Van Weyden and Maud Brewster.

A: What's your opinion on the book?

B: It's an interesting book.

Task 3. Write a report on the book you have read recently based on the results of Tasks 1 and 2. (Viết bản báo cáo về cuốn sách em mới đọc gần đây dựa vào kết quả của Bài tập 1 và 2.)

Gợi ý:

Quảng cáo

Recently I've read a book "The Sea Wolf" by Jack London. It's a novel. The story is set on a sealer owned by a cruel and strong captain. Wolf Larsen with two other characters, Van Weyden, a literature reseacher and a woman writer Maud Brewster. Through the whole story, it can be said the true love and charity can defeat the cruelty. In a word; the true love always wins. This book is a very interesting novel which evokes in our depth a human feeling about the strength of love.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-11-books.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác