Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: This is your doll - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: This is your doll sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 1.

Giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: This is your doll - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Tiếng Anh lớp 3 trang 10 Lesson one: Words Unit 1

1 (trang 10 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Listen and point. Repeat (Nghe và chỉ. Lặp lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 1 trang 10 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Doll = búp bê

Ball = quả bóng

Teddy bear = gấu bông

Car = ô tô

2 (trang 10 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Listen and chant (Nghe và hát)

3 (trang 10 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Listen and read (Nghe và đọc)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 1 trang 10 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

1. Đây là búp bê của tớ. Và đây là quả bóng của tớ.

2. Đây là gấu bông của tớ.

3. Không, nó là cái cặp của tớ.

4. Và ô tô của tớ. - Nhìn này, Tim! Đây là gấu bông của tớ. Nó bên trong cái cặp.

Tiếng Anh lớp 3 trang 11 Lesson two: Grammar Unit 1

1 (trang 11 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Listen to the story again (Nghe lại câu chuyện)

2 (trang 11 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Listen and say (Nghe và nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 11 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Đây là cặp của tôi.

Đây là búp bê của bạn.

3 (trang 11 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Look and say (Nhìn và nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 11 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Gợi ý:

1. This is your ball.

2. This is my bag.

3. This is your car.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

1. Đây là quả bóng của bạn.

2. Đây là túi của tôi.

3. Đây là xe ô tô của bạn.

4 (trang 11 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Write (Viết)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 11 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. your 2. my 3. my 4. your

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là gấu bông của bạn. – Không.

2. Đây là túi của tôi.

3. Đây là quả bóng của tôi.

4. Đây là búp bê của bạn.

Tiếng Anh lớp 3 trang 12 Lesson three: Song Unit 1

1 (trang 12 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Listen and point. Repeat (Nghe và chỉ. Lặp lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 3 trang 12 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Kite = cái diều

Bike = xe đạp

Train = tàu hoả

2 (trang 12 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Listen and sing (Nghe và hát)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 3 trang 12 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi, 

Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi!

Đây là cái diều đỏ to của tớ,

Cái diều đỏ to của tớ,

Cái diều đỏ to của tớ,

Đây là cái diều đỏ to của tớ,

Tớ thích đồ chơi!

Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi …

Đây là xe đạp xanh dương to của tớ,

Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi …

Đây là tàu hoả xanh lá to của tớ …

3 (trang 12 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Sing and do (hát và làm)

Tiếng Anh lớp 3 trang 13 Unit Lesson four: Phonics Unit 1

1 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Listen and point. Repeat (Nghe và chỉ. Lặp lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 4 trang 13 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

2 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Point and say the words (Chỉ và nói các từ)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 4 trang 13 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án (theo thứ tự từ trái sang phải):

Ball (quả bóng)

Bat (cái gậy)

Annie (Annie)

3 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Listen and circle (Nghe và khoanh tròn)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 4 trang 13 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 4 trang 13 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe:

1. ball

2. apple

3. bat

4. Annie

5. bat

6. ball

Tiếng Anh lớp 3 trang 14 Lesson five: Skills Time Unit 1

1 (trang 14 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Point to a color and a toy. Say the words (Chỉ vào một màu sắc và một món đồ chơi. Nói các từ)

2 (trang 14 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Read and listen to the poem (Đọc và nghe bài thơ)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 5 trang 14 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Đồ chơi ưa thích của tôi là gì?

Một đồ chơi ưa thích trong số tất cả?

Tàu hoả? Ô tô?

Không – là quả bóng màu vàng của tôi!

Màu sắc ưa thích của tôi là gì?

Vàng, xanh lá hay xanh dương?

Là vàng? Là xanh lá?

Không – là màu xanh dương!

Nam, 7 tuổi

3 (trang 14 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Read again and write (Đọc lại và viết)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 5 trang 14 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 3 trang 15 Lesson six: Skills time Unit 1

Listening

1 (trang 15 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Listen and write (Nghe và viết)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 6 trang 15 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 6 trang 15 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe:

1. What’s your favorite toy? – It’s my teddy bear.

What’s your favorite color? – It’s red.

2. What’s your favorite toy? – It’s my car.

And what’s your favorite color? – It’s orange.

3. What’s your favorite toy? – My bike.

What’s your favorite color? - My favorite color is blue.

4. What’s your favorite toy? – It’s my kite.

What’s your favorite color? - It’s yellow.

Hướng dẫn dịch:

1. Đồ chơi yêu thích của bạn là gì? - Đó là con gấu bông của tôi.

Màu bạn thích là màu gì? - Nó màu đỏ.

2. Đồ chơi yêu thích của bạn là gì? - Đó là xe đạp của tôi.

Và màu sắc yêu thích của bạn là gì? - Nó màu cam.

3. Đồ chơi yêu thích của bạn là gì? - Xe đạp của tôi.

Màu bạn thích là màu gì? - Màu sắc yêu thích của tôi là màu xanh.

4. Đồ chơi yêu thích của bạn là gì? - Đó là cái diều của tôi.

Màu bạn thích là màu gì? - Nó màu vàng.

Speaking

2 (trang 15 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Ask and answer about you (Hỏi và đáp về bạn)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 6 trang 15 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

3 (trang 15 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Talk about you (Nói về bạn)

Gợi ý:

My favorite toy is my ball. My favorite color is green. 

Hướng dẫn dịch:

Đồ chơi yêu thích của tôi là quả bóng của tôi. Màu sắc yêu thích của tôi là màu xanh lá cây.

Writing

4 (trang 15 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Write about you (Viết về bạn)

Gợi ý:

My favorite toy is my ball. 

My favorite color is green. 

Hướng dẫn dịch:

Đồ chơi yêu thích của tôi là quả bóng của tôi.

Màu sắc yêu thích của tôi là màu xanh lá cây.

5 (trang 15 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Share with your friend. Write about your friend (Chia sẻ với bạn bè của bạn. Viết về bạn bè của bạn)

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác