Unit 12 lớp 9: Skills 2Unit 12: My future career

Unit 12 lớp 9: Skills 2 (phần 1 → 5 trang 79 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1. Work in pairs and answer the questions below. (Làm việc theo cặp và trả lời những câu hỏi.)

1. What job do you want to do in the future?

⇒ a teacher, an engineer, a designer, a doctor, a businessman, a police, a lawyer, a model, a singer, an actor/ actress, a writer, a journalist, a psychologist, an astronaut, …

2. What qualities do you think you need to do that job?

⇒ teamwork, calm, strong, patient, creative, decisive, sympathetic, considerable, careful, knowledgeable, …

2. Phong is talking to Mrs. Warner, Nick's mother, .... (Phong đang nói chuyện với bà Warner, mẹ của Nick, về những công việc trong tương lai mà anh ấy và bạn anh ấy muốn làm. Nghe nghe đoạn đối thoại và điền vào chỗ trống không nhiều hơn 3 từ.)

Bài nghe:

1. mountains of work2. work overtime3. rewarding4. sociable5. applied skills6. good with his

Nội dung bài nghe:

Phong: We had a good discussion yesterday about our future careers.

Mrs. Warner: Did you? With Nick?

Phong: Yes... and also with Trang.

Mrs. Warner: Good. Nick said that you want to become a teacher.

Phong: I've changed my mind! My mum is a teacher. She has mountains of work to do behind the scenes - preparing lessons, marking, giving feedback. She always has to work overtime without extra pay. I'd choose a nine-to-five job.

Mrs. Warner: I know!

Phong: Then there's the unpleasant task of dealing with lazy or naughty students. I'm not that patient!

Mrs. Warner: But it's rewarding when your students are successful and they appreciate your efforts. What about Trang?

Phong: She said she's interested in travelling, and she's a sociable girl. She wants to become a tour guide.

Mrs. Warner: That sounds good. What about Nick?

Phong: Nick doesn't want to spend so much time on academic subjects. He'd prefer to acquire some applied skills and get a job right after school.

Mrs. Warner: Did he tell you which job?

Phong: He mentioned becoming a mechanic. He's fascinated by cars, and he's good with his hands.

Mrs. Warner: I know, but it won't be easy. He'll need to learn lots of skills to do it...

Hướng dẫn dịch:

Phong: Hôm qua chúng tôi đã có cuộc thảo luận khá tốt về nghề nghiệp tương lai của chúng tôi.

Cô Warner: Bạn sao? Với Nick?

Phong: Vâng ... và cả với Trang.

Cô Warner: Tốt. Nick nói rằng bạn muốn trở thành một giáo viên.

Phong: Tôi đã đổi ý! Mẹ tôi là một giáo viên. Bà có nhiều công việc để làm sau giờ dạy - chuẩn bị bài học, đánh dấu, đưa ra phản hồi. Cô ấy luôn phải làm việc thêm giờ mà không phải trả thêm lương. Tôi sẽ chọn một công việc thường nhật.

Cô Warner: Tôi biết!

Phong: Sau đó, có một công việc khó chịu đối với những học sinh lười biếng hoặc nghịch ngợm. Tôi không phải là người kiên nhẫn!

Cô Warner: Nhưng đó là một điều đáng khích lệ khi học sinh của bạn thành công và họ đánh giá cao nỗ lực của bạn. Còn Trang thì sao?

Phong: Cô ấy nói cô ấy thích việc đi du lịch, và cô ấy là một cô gái dễ thương. Cô ấy muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

Cô Warner: Điều đó nghe có vẻ hay. Còn Nick thì sao?

Phong: Nick không muốn dành nhiều thời gian cho các môn học. Anh ấy muốn học một số kỹ năng áp dụng và có được một công việc ngay sau khi ra trường.

Cô Warner: Bạn ấy có nói cho bạn biết công việc nào không?

Phong: Anh ấy đề cập đến việc trở thành thợ máy. Anh ấy bị mê hoặc bởi xe ô tô, và anh ấy có đôi tay khéo léo.

Cô Warner: Tôi biết, nhưng nó sẽ không dễ dàng. Bạn ấy sẽ cần phải học nhiều kỹ năng để làm điều đó ...

3. Listen again and decide if the following statements .... (Nghe lại và quyết định những câu sau là đúng hay sai.)

Bài nghe:

1.T2.T3.T4.F5.F6.T

Hướng dẫn dịch

1. Là một giáo viên mẹ của Phong phải chuẩn bị bài mới, chấm bài và bình luận bài làm.

2. Phong thích công việc hành chính.

3. Trang thích đi du lịch.

4. Trang sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

5. Nick muốn tập trung vào những môn học trên trường.

6. Một thợ máy cần nhiều kỹ năng để làm việc tốt.

4. Work in pairs. Choose a job that you like. Discuss which three qualities .... (Thực hành theo cặp. Chọn một nghề mà bạn thích. Thảo luận với ba phẩm chất cần thiết để mọi người làm tốt công việc đó. Các bạn sử dụng những ý tưởng bên dưới.)

Job Qualities
Teacher Organized, patient, skillful, calm
Doctor Skillful, technical, calm
Painter Empathetic, creative, dynamic

5. Based on your discussion in 4, write a paragraph about ..... (Dựa vào bài thảo luận ở 4, viết một đoạn văn về yếu tố quan trọng nhất một người cần để có thể hoàn thành tốt công việc. Nhớ nêu lý do và ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn.)

Here are the three most important qualities to be a good teacher.

Firstly, being organized and prepared is very important. Great teachers are always organized and prepared for class. Their lessons are clearly structured so that students can easily follow it. An organized teacher can quickly find their teaching materials so that there are minimal distractions in class. Besides, what would your students think when you tell them you misplaced all their homework last night?

Secondly is patience. A great teacher is very patient with their students and their parents to deal with the same questions and problems over and over again. You never give up on your students and would try out new ways to help them succeed in school.

Finally, a good teacher must love teaching. According to Robert John Meehan, "teachers who love teaching, teach children to love learning." We believe that this is the most important quality that all teachers should have. Teachers should be passionate and love teaching. A teacher who does not enjoy and love their job cannot be effective at all. Also, you can’t expect your students to enjoy the class if you don't enjoy the class.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 12 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-my-future-career.jsp