Unit 3 lớp 9: A closer look 1Unit 3: Teen stress and pressure

Unit 3 lớp 9: A closer look 1 (phần 1 → 4 trang 28 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 3 Teen stress and pressure - A closer look 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Complete the paragraph with the words in the box. There is one word that you don't need. (Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong bảng. Một từ sẽ không cần sử dụng.)

Adolescence is the period between childhood and young adulthood. Your body will change in (1). Your brain will grow and you’ll have improved self-control and (2). Physical changes are different for everyone, so you don’t need to feel (3)  or frustrated! You’ll experience emotional changes as well. You’ll feel you want more (4)  and responsibility. You may become more (5), and care about other people’s opinions, especially those of your friends. But remember you’ll need adult support and guidance to make (6) decisions and overcome stress.

Đáp án:

1. shape and height2. reasoning skills.3. embarrassed.
4. independence.5. self-aware.6. informed.
Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Giai đoạn vị thành niên là giai đoạn giữa thời thơ ấu và trưởng thành. Cơ thể của bạn sẽ thay đổi về hình dáng và chiều cao. Não bộ của bạn sẽ phát triển và bạn sẽ cải thiện sự tự kiểm soát và khả năng lý luận. Những thay đổi về thể chất ở mỗi người là khác nhau, vì vậy bạn không cần phải cảm thấy xấu hổ hay thất vọng!

Bạn cũng sẽ trải nghiệm những thay đổi về mặt cảm xúc. Bạn sẽ cảm thấy muốn độc lập và có trách nhiệm hơn. Bạn có thể biết tự nhận thức và quan tâm đến ý kiến của mọi người hơn, đặc biệt là những người bạn của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng bạn sẽ cần sự trợ giúp và hướng dẫn của người lớn để có những quyết định có cân nhắc và vượt qua căng thẳng.

2. Match the source of stress and pressure to the expression. (Nối tên của các loại áp lực với những biểu hiện của nó.)

1. school pressures and frustrations

2. physical changes

3. unsafe living environment

4. problems with classmates at school

Quảng cáo

5. negative feelings about themselves

6. having too high expectations

A. I'll never be good at maths. I'm just too stupid!

B. 'I hate my voice. It's high one minute, low the next, then high again! What's the matter with it? AND the girls are making fun of me! I'm so embarrassed.

C. 'I must get the highest score in this exam. I must be the best student in the class!

D. 'I feel worried when I have to wait for the bus in that neighbourhood after my evening class. It's so quiet and dark there.

E. 'I have this big assignment to complete and I don't know where to start. It's too difficult!

F. 'Why does he make me do all of his homework? It's not fair. And he says if I don't do it, he'll make my life difficult.'

Đáp án:

A.5B.2C.6D.3E.1F.4

Hướng dẫn dịch:

A. "Tôi sẽ không bao giờ giỏi toán. Tôi quá là ngu ngốc!" - cảm xúc tiêu cực về bản thân

B. "Tôi ghét giọng của tôi. Nó trầm bổng không đều! Có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Những cô gái lấy tôi làm trò đùa. Tôi thấy xấu hổ." - sự thay đổi sinh lý

C. "Tôi phải đạt điểm cao trong kỳ thi này. Tôi phải trở thành học sinh giỏi nhất lớp!" - có kỳ vọng quá cao

Quảng cáo

D. "Tôi cảm thấy lo lắng khi tôi phải đợi xe buýt trong khu phố lân cận sau lớp học buổi tối của tôi. Ở đó yên tĩnh và tối". - môi trường sống không an toàn

E. "Tôi có nhiệm vụ lớn để hoàn thành và tôi không biết bắt đầu từ đâu. Thật quá khó!" - áp lực học tập và sự thất vọng

3. Which of the following can be done in the above situations? Discuss with your partner. (More than one solution can be suitable for one situation.) (Điều nào sau đây nên làm với các tình trạng trên. Thảo luận với bạn của mình. (Mỗi tình trạng có thể có nhiều hơn 1 cách giải quyết.))

1. Take a break, then you will feel ready to start again.

2. Break a large task into smaller tasks.

3. Focus on your strong points.

4. Talk to someone about this and/ or ask them for help.

Đáp án:

A. 1;3;4B. 4C. 1D. 4E. 2;1F. 4

Hướng dẫn dịch:

1. Hãy nghỉ ngơi, sau đó bạn sẽ cảm thấy sẵn sàng để bắt đầu lại.

2. Chia một nhiệm vụ lớn thành các nhiệm vụ nhỏ hơn.

3. Tập trung vào điểm mạnh của bạn.

4. Nói chuyện với ai đó về điều này và / hoặc nhờ họ giúp đỡ.

4. Have you ever been in any of these situations? If so, what did you do to deal with them? (Bạn đã bao giờ ở trong trường hợp đó chưa? Nếu có, bạn đã làm gì để giải quyết?)

Gợi ý:

Yes, I do. I experienced the first situation, which means I did think that I’m totally stupid because I was not good at Maths, I dealt with it by talking to my mom and my teacher. They helped me to improve my performance in Math and to be more confident.

Hướng dẫn dịch:

Rồi. Tôi đã trải qua tình huống đầu tiên, có nghĩa là tôi đã nghĩ rằng tôi hoàn toàn ngu ngốc vì tôi không giỏi Toán, tôi đã giải quyết nó bằng cách nói chuyện với mẹ và giáo viên của tôi. Chúng đã giúp tôi cải thiện thành tích môn Toán và tự tin hơn.

5. Listen to the recording and practise saying the sentences. Pay attention to the way the verb be is pronounced. (Nghe đoạn băng và thực hành nói các câu. Tập trung vào cách các động từ được phát âm.)

Bài nghe:

1. - Where are you? You aren't at the bus stop.

- I am at the bus stop, but I can't see you.

2. - Are you busy right now?

- Yes, I am. Sorry, could you wait for a minute?

3. - Is Roniain?

- No, she's out ice-skating.

- But it's so cold!

- It is. But she's got all her warm clothes on.

4. - Wasn't Bill disappointed about the exam result?

- He was. But he was hiding it well.

⇒ Some verbs are stressed while others are not. It depends on the what the speaker want to emphasize in the sentence.

Hướng dẫn dịch:

1. - Bạn đang ở đâu? Bạn không ở bến xe buýt.

- Tôi đang ở trạm xe buýt, nhưng tôi không thể nhìn thấy bạn.

2. - Hiện tại bạn có bận không?

- Đúng là tôi. Xin lỗi, bạn có thể đợi một phút không?

3. - Có phải Roniain không?

- Không, cô ấy đang trượt băng.

- Nhưng lạnh quá!

- Nó là. Nhưng cô ấy đã mặc tất cả quần áo ấm.

4. - Bill có thất vọng về kết quả kỳ thi không?

- Anh ấy đã. Nhưng anh ấy đã che giấu nó rất tốt.

⇒ Một số động từ được nhấn trọng âm trong khi những động từ khác thì không. Nó phụ thuộc vào những gì người nói muốn nhấn mạnh trong câu.

6. Look at the following sentences and underline the verb forms of "be" which should be stressed. Then listen to the recording to check and practise (Nhìn vào những câu sau và gạch chân những dạng của động từ "be" được phát âm. Nghe và kiểm tra lại.)

Bài nghe:

Sentence Stress
1 am
2 is
3 Isn’t
4 (none)
5 aren’t
6 is

Bài giảng: Unit 3 Teen stress and pressure - A closer look 1 - Cô Phạm Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 3 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-teen-stress-and-pressure.jsp