Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Với tóm tắt lý thuyết Toán 11 Bài 4: Phương trình lượng giác cơ bản sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 11 nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Toán 11.

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Quảng cáo

Lý thuyết Phương trình lượng giác cơ bản

1. Phương trình tương đương

– Định nghĩa:

Hai phương trình (cùng ẩn) được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.

Nếu phương trình f1(x) = g1(x) tương đương với phương trình f2(x) = g2(x) thì ta viết f1(x) = g1(x) ⇔ f2(x) = g2(x).

Chú ý: Khi giải phương tình cần lưu ý tới điều kiện xác định của phương trình (hay gọi tắt là điều kiện của phương trình).

– Định lí sau đây nêu lên một số phép biến đổi tương đương thường sử dụng:

Nếu thực hiện các phép biến đổi sau đây trên một phương trình mà không làm thay đổi điều kiện của nó thì ta được một phương trình mới tương đương.

Quảng cáo

a) Cộng hay trừ hai vế với cùng một số hoặc cùng một biểu thức.

b) Nhân hoặc chia hai vế với cùng một số khác 0 hoặc với cùng một biểu thức luôn có giá trị khác 0.

Ví dụ 1. Giải phương trình (2x – 1)2 = 3x2 – 7x + 11.

Hướng dẫn giải

Ta có (2x – 1)2 = 3x2 – 7x + 11.

⇔ 4x2 – 4x + 1 = 3x2 – 7x + 11.

⇔ x2 + 3x – 10 = 0.

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S = {–5; 2}.

2. Phương trình sinx = m

Trong trường hợp tổng quát, ta có thể giải phương trình sinx = m như sau:

Quảng cáo

⦁ Với |m| > 1, phương trình sinx = m vô nghiệm.

⦁ Với |m| ≤ 1, gọi α là số thực thuộc đoạn Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều sao cho sinα = m. Khi đó, ta có:

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Chú ý:

a) Ta có một số trường hợp đặc biệt sau của phương trình sinx = m:

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Quảng cáo

c) Nếu x là góc lượng giác có đơn vị đo là độ thì ta có thể tìm góc lượng giác x sao cho sinx = sina° như sau:

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Ví dụ 2. Giải các phương trình sau:

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Hướng dẫn giải

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

3. Phương trình cosx = m

Trong trường hợp tổng quát, ta có thể giải phương trình cosx = m như sau:

⦁ Với |m| > 1, phương trình cosx = m vô nghiệm.

⦁ Với |m| ≤ 1, gọi α là số thực thuộc đoạn [0; π] sao cho cosα = m. Khi đó, ta có:

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Chú ý:

a) Ta có một số trường hợp đặc biệt sau của phương trình cosx = m:

⦁ cosx = 1 ⇔ x = k2π (k ∈ ℤ);

⦁ cosx = –1 ⇔ x = π + k2π (k ∈ ℤ);

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

b) Ta có: Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

c) Nếu x là góc lượng giác có đơn vị đo là độ thì ta có thể tìm góc lượng giác x sao cho cosx = cosa° như sau: Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Ví dụ 3. Giải các phương trình sau:

a) cosx=22;

b) cosx=32;

c) cosx = cos142°;

d) cos4x = sinx.

Hướng dẫn giải

a) Do cosπ4=22 nên cosx=cosπ4.

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

b) Do cos5π6=32 nên cosx=cos5π6.

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

c) cosx = cos(–142°).

⇔ cosx = cos142°.

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

4. Phương trình tanx = m

Trong trường hợp tổng quát, ta có cách giải phương trình tanx = m như sau:

Gọi α là số thực thuộc khoảng Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều sao cho tanα = m. Khi đó với mọi m ∈ ℝ, ta có:

tanx = m ⇔ tanx = tanα ⇔ x = α + kπ (k ∈ ℤ).

Chú ý: Nếu x là góc lượng giác có đơn vị đo là độ thì ta có thể tìm góc lượng giác x sao cho tanx = tana° như sau:

tanx = tana° ⇔ x = a° + k180° (k ∈ ℤ).

Ví dụ 4. Giải các phương trình sau:

a) tan2x=3;

b) tanx = tan210°.

Hướng dẫn giải

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

b) tanx = tan210°.

⇔ tanx = tan(180° + 30°).

⇔ tanx = tan30°.

⇔ x = 30° + k180° (k ∈ ℤ).

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x = 30° + k180° (k ∈ ℤ).

5. Phương trình cotx = m

Trong trường hợp tổng quát, ta có cách giải phương trình cotx = m như sau:

Gọi α là số thực thuộc khoảng (0; π) sao cho cotα = m. Khi đó với mọi m ∈ ℝ, ta có:

cotx = m ⇔ cotx = cotα ⇔ x = α + kπ (k ∈ ℤ).

Chú ý: Nếu x là góc lượng giác có đơn vị đo là độ thì ta có thể tìm góc lượng giác x sao cho cotx = cota° như sau:

cotx = cota° ⇔ x = a° + k180° (k ∈ ℤ).

Ví dụ 5. Giải các phương trình sau:

a) Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều;

b) cot2x = cot24°.

Hướng dẫn giải

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

b) cot2x = cot24°.

⇔ 2x = 24° + k180° (k ∈ ℤ).

⇔ x = 12° + k90° (k ∈ ℤ).

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x = 12° + k90° (k ∈ ℤ).

6. Giải phương trình lượng giác cơ bản bằng máy tính cầm tay

Có thể sử dụng máy tính cầm tay (MTCT) để giải các phương trình lượng giác cơ bản.

Chú ý: Để giải phương trình cotx = a (a ≠ 0) bằng MTCT, ta đưa về giải phương trình tanx=1a.

Ví dụ 6. Sử dụng MTCT để giải mỗi phương trình sau với kết quả là radian (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn):

a) sinx=14;

b) cos2x = –0,7;

c) tanx = –2;

d) cotx = 5.

Hướng dẫn giải

Chuyển MTCT sang chế độ “radian”.

a) Bấm liên tiếp các phím sau trên MTCT: Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Ta được kết quả gần đúng (làm tròn đến hàng phần nghìn) là: 0,253.

Khi đó, ta có: Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

b) Bấm liên tiếp các phím sau trên MTCT: Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Ta được kết quả gần đúng (làm tròn đến hàng phần nghìn) là: 2,346.

Khi đó, ta có: cos2x = –0,7 ⇔ 2x ≈ ±2,346 + k2π (k ∈ ℤ).

⇔ x ≈ ±1,173 + kπ (k ∈ ℤ).

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là: x ≈ ±1,173 + kπ (k ∈ ℤ).

c) Bấm liên tiếp các phím sau trên MTCT: Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Ta được kết quả gần đúng (làm tròn đến hàng phần nghìn) là: –1,107.

Khi đó, ta có: tanx = –2 ⇔ x ≈ –1,107 + kπ (k ∈ ℤ).

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là: x ≈ –1,107 + kπ (k ∈ ℤ).

d) cotx=5tanx=15.

Bấm liên tiếp các phím sau trên MTCT: Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Ta được kết quả gần đúng (làm tròn đến hàng phần nghìn) là: 0,197.

Khi đó, ta có: Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là: x ≈ 0,197 + kπ (k ∈ ℤ).

Bài tập Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 1. Giải các phương trình sau:

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Hướng dẫn giải

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

⇔ x = –60° + k360° (k ∈ ℤ).

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x = –60° + k360° (k ∈ ℤ).

Bài 2. Giải các phương trình sau:

a) sinx.cos2x = sin2x.cos3x;

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Hướng dẫn giải

a) sinx.cos2x = sin2x.cos3x.

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

c) 2sin2x2=cos5x+1.

cos5x+12sin2x2=0.

⇔ cos5x + cosx = 0.

⇔ 2cos3x.cos2x = 0.

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Bài 3.

a) Cho phương trình sinx3=m2+9, m là tham số. Với giá trị nào của m thì phương trình đã cho vô nghiệm?

b) Cho phương trình Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều, m là tham số. Với giá trị nào của m thì phương trình đã cho có nghiệm?

Hướng dẫn giải

a) TXĐ: D = ℝ.

Phương trình sinx3=m2+9 vô nghiệm ⇔ |m2 + 9| > 1.

⇔ m2 + 9 > 1.

⇔ m2 > –8, ∀m ∈ ℝ.

Vậy phương trình sinx3=m2+9 vô nghiệm, ∀m ∈ ℝ.

b) TXĐ: D = ℝ.

Phương trình Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều có nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Bài 4. Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều, với t là thời gian tính bằng giây và x là quãng đường tính bằng cm. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 5 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

Hướng dẫn giải

Yêu cầu bài toán ⇔ Tìm t sao cho x = 0, với 0 ≤ t ≤ 5.

Ta có x = 0.

Phương trình lượng giác cơ bản (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Ta có 0 ≤ t ≤ 5.

0724+14k5.

72414k11324.

76k1136.

Mà k ∈ ℤ nên k ∈ {–1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18}.

Có tất cả 20 giá trị k thỏa mãn.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 5 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 20 lần.

Học tốt Phương trình lượng giác cơ bản

Các bài học để học tốt Phương trình lượng giác cơ bản Toán lớp 11 hay khác:

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Toán lớp 11 Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên