40 bài tập trắc nghiệm Hàm số liên tục có đáp án chi tiết (phần 2) - Toán lớp 1140 bài tập trắc nghiệm Hàm số liên tục có đáp án chi tiết (phần 2)

Bài 21: Cho hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Giá trị của a để f(x) liên tục trên R là:

A. 1 và 2            B. 1 và –1            C. –1 và 2            D. 1 và –2

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án D

Bài 22: Cho hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Hàm số liên tục tại x = -2

B. Hàm số liên tục tại x = 2

C. Hàm số liên tục tại x = -1

D. Hàm số liên tục tại x = 1

Đáp án: B

Đáp án B

Bài 23: Cho hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Tìm a để f(x) liên tục tại x = 0

A. 1            B. –1            C. –2            D. 2

Đáp án: B

Hàm số liên tục tại x = khi và chỉ khi

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án B

Bài 24: Cho Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Phải bổ sung giá trị f(0) bằng bao nhiêu để hàm số đã cho liên tuch trên R?

A. -4/7            B. 0            C. 1/7            D. 4/7

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án D

Bài 25: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

I. f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) > 0 thì tồn tại ít nhất số c ∈ (a;b) sao cho f(c) = 0.

II. f(x) liên tục trên (a;b] và trên [b;c) nhưng không liên tục trên (a;c).

A. Chỉ I đúng            B. Chỉ II đúng             C. Cả I và II đúng            D. Cả I và II sai

Đáp án: D

Đáp án D

Bài 26: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án. Chọn câu đúng trong các câu sau:

(I) f(x) liên tục tại x = 2

(II) f(x) gián đoạn tại x = 2

(III) f(x) liên tục trên đoạn [-2;2]

A. Chỉ (I) và (III)            B. Chỉ (I)            C. Chỉ (II)            D. Chỉ (II) và (III)

Đáp án: B

TXĐ: D = (-∞, -2] ∪ [2, +∞). Vậy (III) và (II) sai. Đáp án B

Bài 27: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

I. f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 có nghiệm

II. f(x) không liên tục trên [a;b] và f(a).f(b)  0 thì phương trình f(x) = 0 vô nghiệm

A. Chỉ I đúng            B. Chỉ II đúng            C. Cả I và II đúng            D. Cả I và II sai

Đáp án: A

Đáp án A

Bài 28: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

(I) f(x) gián đoạn tại x = 1

(II) f(x) liên tục tại x = 1

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. Chỉ (I)            B. Chỉ (II)            C. Chỉ (I) và (III)            D. Chỉ (II) và (III)

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Hàm số không xác định tại x = 1 nên gián đoạn tại điểm đó. Đáp án C

Bài 29: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án. Chọn câu đúng trong các câu sau:

(I) f(x) liên tục tại x = 2

(II) f(x) gián đoạn tại x = 2

(III) f(x) liên tục trên đoạn [-2;2]

A. Chỉ (I) và (III)            B. Chỉ (I)            C. Chỉ (II)            D. Chỉ (II) và (III)

Đáp án: B

TXĐ: D = (-∞, -2] ∪ [2, +∞). Vậy (III) và (II) sai. Đáp án B

Bài 30: Cho hàm số :

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

(II) f(x) liên tục tại x = –2

(III) f(x) gián đoạn tại x = –2

A. Chỉ (I) và (III)            B. Chỉ (I) và (II)            C. Chỉ (I)            D. Chỉ (III)

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Vậy hàm số liên tục tại x = -2. Đáp án B

Bài 31: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Kết luận nào sau đây là không đúng?

A. Hàm số f(x) liên tục tại điểm x = -3

B. Hàm số f(x) liên tục tại điểm x = 0

C. Hàm số f(x) liên tục tại điểm x = 2

D. Hàm số f(x) liên tục tại điểm x = 3

Đáp án: B

Đáp án B do x = 0 không thuộc tập xác định của hàm số

Bài 32: Cho hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Hàm số liên tục tại x = -2

B. Hàm số liên tục tại x = 2

C. Hàm số liên tục tại x = -1

D. Hàm số liên tục tại x = 1

Đáp án: B

Đáp án B do x = 2 không thuộc tập xác định của hàm số

Bài 33: Cho hàm số

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau

A. f(x) liên tục trên R

B. f(x) liên tục trên R\{0}

C. f(x) liên tục trên R\{1}

D. f(x) liên tục trên R\{0,1}

Đáp án: A

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 34: Cho hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

f(x) liên tục trên các khoảng nào sau đây ?

A. (0, π/2)            B. (- ∞,π/4)            C. (-π/4,π/4)             D. (-∞,+∞)

Đáp án: A

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Vậy hàm số không liên tục tại x = 0

Đáp án A

Bài 35: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

f(x) liên tục trên các khoảng nào sau đây ?

A. (–3;2)            B. (–3;+∞)            C. (–∞; 3)            D. (2;3)

Đáp án: D

TXĐ: D = R\{-2,-3}

Đáp án D

Bài 36: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. Chỉ I đúng            B. Chỉ (I) và (II)            C. Chỉ (II) và (III)            D. Chỉ (I) và (III)

Đáp án: D

Bài 37: Cho hàm số

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

I. f(x) liên tục tại x = √3

II. f(x) gián đoạn tại x = √3

III. f(x) liên tục trên R.

A. Chỉ (I) và (II)            B. Chỉ (II) và (III)            C. Chỉ (I) và (III)            D. Cả (I),(II),(III) đều đúng

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Vậy hàm số liên tục tại x = √3 hay hàm số liên tục trên R. Đáp án C

Bài 38: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. Chỉ II đúng            B. Chỉ (I) và (II)            C. Chỉ (I) và (III)            D. Chỉ (II) và (III)

Đáp án: A

Bài 39: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. Chỉ (I) và (II)            B. Chỉ (II) và (III)            C. Chỉ (II)            D. Chỉ (III)

Đáp án: B

Bài 40: Cho hàm số

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

(I) f(x) không xác định khi x = 3

(II) f(x) liên tục tại x = –2

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. Chỉ (I)            B. Chỉ (I) và (II)            C. Chỉ (I) và (III)            D. Cả (I), (II), (III) đều sai

Đáp án: B

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 11 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số, Giải tích 11 và Hình học 11.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


gioi-han.jsp