Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa - Toán lớp 12

Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa

Câu 1:Cho hàm số Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M0 có hoành độ x0 = 1 là:

Quảng cáo

   A. Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   B. Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   C. Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   D. Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   Ta có: Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   Với x0 = 1 thì y0= 1

   Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là: Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   Chọn B.

Câu 2: Trên đồ thị của hàm số Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12 lấy điểm M0 có hoành độ Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12 . Tiếp tuyến của (C) tại điểm M0 có hệ số góc bằng:

   A. π+2.

   B. 2π.

   C. 2π-1.

   D. 3

   Ta có: Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm M0 có hoành độ Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12 là:Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   Chọn A.

Câu 3: Cho hàm số Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12 . Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ π/4 có hệ số góc là:

   A. Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   B. Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   C. Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   D. Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   Ta có: Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   Lấy đạo hàm hai vế ta được:

   Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   Suy ra: Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   Với Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12 ta có: .Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   Suy ra Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12.

   Chọn A.

Câu 4: Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12 tại x= 0

   A. y= x+2

   B. Y= 0

   C.y= x

   D. y= 5

   Ta có: Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   Nên y’ (0) = 1 ; y(0) =0.

   Phương trình tiếp tuyến của hàm số đã cho tại x =0 là :

   Y=1.(x-0)+0 hay y= x

   Chọn C.

Quảng cáo

Câu 5:Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số f(x) = x3.3x tại x=1

   A.y=(3+3ln3)x+3

   B. Y= (9+3ln3)(x-1)

   C. y= (9+ln3)(x-1)

   D. y= (9+3ln3)(x-1) +3

   Ta có: Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   Suy ra y(1) =3 ; y’(1)=3(3+ln3)=9+3ln3

   Phương trình tiếp tuyến cùa hàm số đã cho tại x=1 là

   Y=(9+3ln3)(x-1)+3

   Chọn D.

Câu 6:Tiếp tuyến của hàm số f(x) =log3(3x+1) tại điểm x=1 song song với đường thẳng nào ?

   A. Y= 3x+1

   B. Y= 4x+2

   C. Y= ½.x+3

   D. Đáp án khác

   Ta có: Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   Suy ra y’(1)=3/4

   Chọn D.

Câu 7:Tiếp tuyến của hàm số Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12 tại x= 3 vuông góc với đường thẳng nào ?

   A.y= ln2.x+6

   B.y=(ln3+1) x-3

   C. y=(-ln3+1)x

   D. Tất cả sai

   Ta có Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa | Toán lớp 12

   Suy ra y’ (3) = 1/ln3

   Đường thẳng vuông góc với tiếp tuyến của hàm số tại x=3 sẽ có hệ số góc là k= - ln3

   Chọn C

Quảng cáo

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

ham-so-luy-thua-ham-so-mu-va-ham-so-logarit.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12