Tổng hợp lý thuyết Chương 1 Hình học 7 hay, chi tiết

Tổng hợp lý thuyết Chương 1 Hình học 7 hay, chi tiết

Tổng hợp lý thuyết Chương 1 Hình học 7 có đáp án

A. Lý thuyết

1. Hai góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

2. Hai đường thẳng vuông góc và đường trung trực

Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và một trong các góc tạo thành là góc vuông

Đường trung trực của đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó

3. Hai đường thẳng song song

Dấu hiệu (định lí) nhận biết hai đường thẳng song song:

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.

4. Tiên đề Oclit về đường thẳng song song

Phát biểu tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song:

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Lý thuyết tổng hợp Chương 1 Hình Học 7 - Lý thuyết Toán lớp 7 đầy đủ nhất

Điểm M nằm ngoài đường thẳng a, đường thẳng b đi qua M song song với a là duy nhất.

Phát biểu tính chất (định lí) của hai đường thẳng song song:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

   + Hai góc so le trong bằng nhau

Lý thuyết tổng hợp Chương 1 Hình Học 7 - Lý thuyết Toán lớp 7 đầy đủ nhất

   + Hai góc đồng vị bằng nhau

Lý thuyết tổng hợp Chương 1 Hình Học 7 - Lý thuyết Toán lớp 7 đầy đủ nhất

5. Từ vuông góc đến song song

Nếu hai đường thẳng (phân biệt) cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

Lý thuyết tổng hợp Chương 1 Hình Học 7 - Lý thuyết Toán lớp 7 đầy đủ nhất

Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia

Lý thuyết tổng hợp Chương 1 Hình Học 7 - Lý thuyết Toán lớp 7 đầy đủ nhất

Ba đường thẳng song song

Hai đường thẳng (phân biệt) cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

6. Định lí

+ Một tính chất được khẳng định là đúng bằng suy luận gọi là một định lí

+ Giả thiết của định lí là điều cho biết. Kết luận của định lí là điều được suy ra

+ Chứng minh định lí là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận

B. Bài tập

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Cho hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Biết rằng ∠xOt lớn gấp 4 lần góc ∠xOz . Tính các góc ∠xOt, ∠tOy, ∠xOz, ∠yOz ?

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Bài 2: Xem các hình a, b, c, d:

Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Hỏi cặp góc nào đối đỉnh, cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao?

a) Hai góc này không đối đỉnh vì chúng không có đỉnh chung

b) Hai góc này không đối đỉnh vì mỗi cạnh của góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia.

c) Hai góc này đối đỉnh vì mỗi cạnh của góc này là tia đối của cạnh góc kia.

d) Hai góc này không đối đỉnh vì một cạnh của góc này không là tia đối của cạnh góc kia.

Bài 3: Chứng tỏ hai tia phân giác của hai góc kề bù vuông góc với nhau

Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Gọi 2 góc kề bù là ∠xOy và ∠yOz, có lần lượt hai tia phân giác là Om và On

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Vậy hai tia phân giác của hai góc kề bù vuông góc với nhau.

Bài 4: Cho góc tù AOB. Trong đó dựng hai tia OC, OD theo thứ tự vuông góc với OA, OB.

a) So sánh các góc ∠AOD và ∠BOC

b) Gọi OM là tia phân giác của góc COD. Xét xem tia OM có phải là tia phân giác của góc AOB hay không?

Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

b) Vì ∠AOC < ∠AOB (góc vuông nhỏ hơn góc tù)

⇒ OC nằm giữa hai tia OA và OB

∠BOD < ∠AOB (góc vuông nhỏ hơn góc tù)

⇒ OD nằm giữa hai tia OA và OB

⇒ OD và OC nằm giữa hai tia OA và OB

⇒ OM là tia phân giác góc COD sẽ nằm giữa tia OA và OB

Mặt khác: OM là phân giác góc COD nên ∠MOC = ∠MOD

Theo chứng minh trên, ta có:

Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Khi đó: OM là tia phân giác AOB.

Bài 5: Vẽ đường thẳng a cắt đường thẳng b, c theo thứ tự tại B, C. Đánh số các góc tại đỉnh B và đỉnh C rồi viết tên hai cặp góc so le, bốn cặp góc đồng vị

Trắc nghiệm Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Bài 6: Xét hai đường thẳng xy và BC trong hình, hãy cho biết:

a) Góc nào so le trong, góc nào trong cùng phía với góc C?

b) Góc nào so le trong, góc nào trong cùng phía, góc nào đồng vị với góc A1^ .

Trắc nghiệm Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Bài 7: Cho ∠xOy = α, điểm A nằm trên tia Oy. Qua A vẽ tia Am. Tính số đo góc OAm để AM song song với Ox.

Trắc nghiệm Hai đường thẳng song song - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xét hai trường hợp:

a) Nếu tia Am thuộc miền trong góc xOy

Trắc nghiệm Hai đường thẳng song song - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Bài 8: Cho đường thẳng a và b cắt đường thẳng c tại A và B. Cho biết tổng của hai góc trong cùng phía với một góc so le trong với một trong hai góc này bằng 300° và trong hai góc kề bù có góc này bằng gấp đôi góc kia. Hai đường thẳng a và đường thẳng b có song song với nhau không? Vì sao?

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Trắc nghiệm Hai đường thẳng song song - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Bài 9: Hai đường thẳng xx' và yy' song song với nhau bị cắt bởi một cát tuyến tại 2 điểm A và B. Gọi At là tia phân giác của ∠xAB

a) Tia At có cắt đường thẳng yy' hay không? Vì sao?

b) Cho ∠xAB = 80°. Tính ∠ACB = ?

Trắc nghiệm Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

a) Giả sử At không cắt yy'

Suy ra At // yy' .

Theo tiên đề Ơclit thì At trùng với xx'

Điều này là vô nghĩa nên At phải cắt yy' tại C.

b) Ta có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Bài 10: Cho hình bên, biết ∠A = 50° và ∠B = 140°, Ax // By'. Chứng minh ∠AOB = 90°

Trắc nghiệm Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Bài 11: Trên hình bên có ∠ABC = ∠A + ∠C. Hai đường thẳng Ax và Cy có song song với nhau hay không?

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Vẽ tia Bm sao cho ∠ABm và ∠A là hai góc so le trong và bằng nhau.

Ta có: ∠ABm = ∠A ⇒ Ax // Bm    (1)

Tia Bm nằm giữa hai tia BA và BC nên ∠ABC = ∠ABm + ∠CBm hay ∠ABC = ∠A + ∠CBm

Mặt khác ∠ABC = ∠A + ∠C (gt) ⇒ ∠C = ∠CBm

Hai góc C và CBm bằng nhau ở vị trí so le trong nên Cy // Bm    (2)

Từ (1), (2) ⇒ Ax // Cy

Vậy Ax song song với Cy

Bài 12: Cho góc ∠xOy = 145°. Trên tia Ox lấy điểm A. Qua A vẽ tia Az sao cho tia Az và Oy nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox và ∠OAz = 35°

a) Chứng minh Az // Oy

b) Vẽ tia Az' đối với tia Az. Chứng minh hai đường phân giác của góc xOy và OAz' song song với nhau

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Bài 13: Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp để được các định lí đúng

a) Nếu M là trung điểm của đoạn AB thì ....

b) Nếu .... thì MA = MB = (1/2)AB

c) Nếu tia Ot là tia phân giác của góc xOy thì ....

a) Có thể điền vào chỗ trống vài cách sau đây:

+ M nằm giữa A và B

+ MA = MB

+ MA = MB = (1/2)AB

+ M nằm giữa A, B và

+ MA + MB = AB và MA = MB

b) Chỉ có thể điền vào chỗ trống: M là trung điểm của AB

c) Có thể điền vào chỗ trống vài cách sau đây:

+ Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy

Trắc nghiệm Định Lý - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Bài 14: Cho góc aOb có số đo bằng 100°. Dựng ở ngoài góc ấy hai tia Oc và Od theo thứ tự vuông góc với Oa và Ob. Gọi Ox là tia phân giác của góc aOb và Oy là tia phân giác của góc cOd.

a) Chứng minh rằng hai tia Ox và Oy đối nhau.

b) Tìm số đo góc xOc và bOy

Bài tập trắc nghiệm chương 5 (Phần 3) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết Bài tập trắc nghiệm chương 5 (Phần 3) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Suy ra Ox và Oy là hai tia đối nhau.

Bài tập trắc nghiệm chương 5 (Phần 3) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem thêm các phần lý thuyết, các dạng bài tập Toán lớp 7 có đáp án chi tiết hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán 7 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 7 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 7 và Hình học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.