Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 8 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 8: Our world heritage sites

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 8 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Quảng cáo

Question 1: A. scholar     B. technique     C. archaeology     D. achievement

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /k/. Đáp án D phát âm là /tʃ/

Question 2: A. ancient     B. conchern     C. assochiate     D. spechial

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /ʃ/. Đáp án B phát âm là /s/

Question 3: A. itinerary    B. abundant     C. elegance     D. landscape

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ə/. Đáp án D phát âm là /ei/

Question 4: . A. tomb    B. dome     C. mosaic     D. poetic

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /əʊ/. Đáp án A phát âm là /o/

Question 5: A. numerous    B. luxury    C. perfume    D. monument

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án D, A, C phát âm là /ju:/. Đáp án B phát âm là /ə/

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 6: A. archaeology    B. itinerary    C. unforgettable     D. authenticity

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm số 3. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 7: A. magnificent    B. associate     C. mausoleum    D. harmonious

Đáp án: C

Giải thích:Đáp án A, D, B trọng âm số 2. Đáp án B trọng âm số 3.

Question 8: A. religious     B. masterpiece     C. prestigious     D. abundant

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm số 2. Đáp án B trọng âm số 1.

Question 9: A. intact     B. nightlife     C. relic     D. complex

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, D, C trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 10: A. cultural    B. heritage    C. memory     D. represent

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 3.

Quảng cáo

Question 11: A. committee     B. impatient     C. employee     D. refugee

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 3.

Question 12: A. familiar    B. impatient    C. uncertain     D. arrogant

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Question 13: A. respectable   B. occasional    C. kindergarten    D. affectionate

Đáp án:C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 14: A. humanism    B. objectively    C. philosophy    D. forgettable

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 15: A. stimulate    B. surgical     C. already     D. measurement

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page - CHỈ TỪ 99K tại Học cùng VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-8-our-world-heritage-sites.jsp

2004 - Toán Lý Hóa