Bài tập Tiếng Anh 12 mới Unit 3 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 3: The green movement

Bài tập Tiếng Anh 12 mới Unit 3 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Question 1: Did you have a good weekend?

A. Yes, let's keep in touch.

B. Yes, I am a teacher.

C. Yes, it is lovely.

D. Yes, I didn't do much.

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Bạn đã có một cuối tuần vui vẻ chứ? – Đúng, tôi không làm gì quá nhiều.

Question 2: During the trip, we can visit some wildlife reserves to see lions and giraffes.

A. That's great. How does it work?

B. Oh, I see. No problem.

C. Really? I am so excited.

D. That was OK at first.

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Trong chuyến đi, chúng ta có thể ghé thăm một số khu bảo tồn động vật hoang dã để xem sư tử và hươu cao cổ. - Có thật không? Tôi rất hào hứng.

Question 3: Can I leave a message to Jim?

A. I'll ask him to call you.

B. Of course, you can.

C. If you don't mind.

D. Yes, you can take it.

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Tôi có thể để lại tin nhắn cho Jim không? – Tất nhiên là bạn có thể.

Question 4: You should not leave the light on when you are away.

A. OK, let's do it.              B. That's a good idea.

C. Try me!              D. You are right.

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Bạn không nên để đèn sáng khi bạn đi vắng. – Bạn nói đúng.

Question 5: Excuse me! Can you show me the way to Main Street?

A. Um, I am sorry I have no idea.

B. It's easy to do it.

C. Continue.

D. Am I going right?

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Xin lỗi! Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến Main Street không? – Xin lỗi, tôi không biết đâu.

Bài 2. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 1: A. reluctance          B. attendance           C. performance          D. utterance

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Question 2: A. apologize          B. application          C. optimistic          D. pessimistic

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 3. Đáp án A trọng âm số 2.

Question 3: A. elegance          B. expansion           C. dangerous           D. educate

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 4: A. representative           B. substantial          C. technology          D. redundancy

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 3.

Question 5: A. equality          B. originate           C. appropriate          D. vegetarian

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 3

Question 6: A. ancestor          B. surrender          C. accurate           D. gallery

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 7: A. interpret          B. internal          C. interval           D. interior

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 8: A. television           B. intelligent           C. ecology          D. embarrassing

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 9: A. territory          B. librarian           C. respectable          D. victorious

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 10: A. penalty          B. vertical           C. tsunami           D. childbearing

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

unit-3-the-green-movement.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12