Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 4 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 4: The mass media

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 4 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 1: A. tablet          B. media          C. social          D. subscribe

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 2: A. newspaper          B. smartphone         C. access          D. device

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Question 3: A. computer          B. technology          C. magazine          D. connection

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 1.

Question 4: A. networking          B. television          C. socialize          D. communication

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 3.

Question 5: A. digital          B. entertain          C. Internet          D. cyberspace

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 3.

Quảng cáo

Bài 2. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. distributed          B. used          C. emailed          D. copied

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /d/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /id/

Question 2: A. invented          B. contributed          C. attributed          D. welcomed

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phần gạch chân phát âm là /ɪd/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /d/

Question 3: A. coughed          B. developed          C. introduced          D. downloaded

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /d/

Question 4: A. wicked          B. reduced          C. influenced          D. expressed

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /id/

Question 5: A. accessed         B. searched          C. surfed          D. recorded

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phần gạch chân phát âm là /d/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /id/

Question 6: A. exported          B. enjoyed          C. existed          D. crowded

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ɪd/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /d/

Question 7: A. Wednesday          B. handsome          C. dependent          D. grandchild

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân là âm câm. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /d/

Question 8: A. ocean          B. official          C. sincere          D. ancient

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ʃ/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /s/

Question 9: A. missed          B. filled          C. published          D. watched

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /d/

Question 10: A. walked          B. involved          C. missed          D. jumped

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /d/

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-4-the-mass-media.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác