Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 8 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 8: The world of work

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 8 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. pools       B. trucks       C. umbrellas       D. workers

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /z/

Question 2: A. muddy       B. punctual       C. studious       D. culture

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ju:/ các đáp án còn lại phát âm là / ʌ /

Question 3: A. right       B. private       C. communist       D. minority

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ai/

Question 4: A. repeat        B. scene       C. cede        D. complete

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /i:/

Question 5: A.message        B. shortage       C. luggage       D. capacity

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là / ə / các đáp án còn lại phát âm là /i/

Quảng cáo

Question 6: A. middle        B. mile        C. kind        D. time

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ai/

Question 7: A. castle        B. carrot       C. cycling       D. company

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /k/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. nobody       B. designer       C. relative       D. strawberry

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9: A. agency       B. follower       C. magazine       D. challenger

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 3 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10: A. academic       B. edition       C. deposit       D. effective

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 3 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 11: A. mosquito        B. applicant       C. decision       D. composer

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 12: A. medical       B. formally       C. visually       D. apprentice

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 13: A. interact       B. submarine       C. barista       D. volunteer

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 14: A. viable       B. potential       C. stimulate       D. altitude

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15: A. endanger       B. cluttered       C. conduction       D. survival

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-8-the-world-of-work.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác