Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 8 Vocabulary and Grammar có đáp án

UNIT 8: The world of work

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 8 Vocabulary and Grammar có đáp án

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1: All the _______had excellent academic credentials.

A. candidates       B. goverments

C. followers        D. desigers

Đáp án: A

Giải thích: Candidate (n): Ứng cử viên

Dịch nghĩa: Tất cả các ứng cử viên có thông tin học tập xuất sắc.

Question 2: Teachers complain that more of their time is taken up with _______than with teaching.

A. protection       B. administration

C. architect       D.article

Đáp án: B

Giải thích: Administration (n): Nhân viên hành chính, quản trị

Dịch nghĩa: Giáo viên phàn nàn rằng nhiều thời gian của họ được dành cho quản trị hơn là giảng dạy.

Question 3: He formerly worked as a machinist_______ in Boeing's Everett assembly plant.

A. appricitae       B. appraise

C. apprentice       D. approach

Đáp án: C

Giải thích: Apprentice (n): Thực tập sinhngười học việc

Dịch nghĩa: Trước đây ông từng là nhân viên tập sự tại nhà máy lắp ráp Everett của Boeing.

Quảng cáo

Question 4: Tom _______ that he was having a party here the next evening.

A. asks        B. said

C. says        D. told

Đáp án: B

Giải thích: Say that clause; Câu trực tiếp, gián tiếp

Dịch nghĩa: Tom nói rằng anh ấy có môt bữa tiệc ở đây vào tối mai.

Question 5: Nam told me that his father_______ a race horse.

A. owns        B. owned

C. owning       D. A and B

Đáp án: B

Giải thích: Câu trực tiếp, gián tiếp; HTĐ lùi về QKĐ

Dịch nghĩa: Nam nói với tôi rằng cha anh ấy là chủ của một trường đua ngựa.

Question 6: You said you_______chocolate, but you aren’t eating any.

A. liked       B. liking

C. to like        D. like

Đáp án: A

Giải thích: Câu trực tiếp, gián tiếp; HTĐ lùi về QKĐ

Dịch nghĩa: Bạn đã nói bạn thích chocolate, nhưng bạn không ăn gì cả.

Question 7: Rachel insisted they_______plenty of time.

A. have        B. to have

C. having       D. had

Đáp án: D

Giải thích: Câu trực tiếp, gián tiếp; HTĐ lùi về QKĐ

Dịch nghĩa: Rachel khăng khăng họ có nhiều thời gian.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 8: What did that man say_______?

A. at you       B. for you

C. to you       D. you

Đáp án: C

Giải thích: Say something to somebody

Dịch nghĩa: Người đàn ông đó đã nói gì với bạn?

Question 9: You need to_______ the numbers properly in a column.

A. align       B. check

C. draw        D. hungry

Đáp án: A

Giải thích: Align(v): Phù hợp, căn chỉnh, điều chỉnh

Dịch nghĩa: Bạn cần căn chỉnh các số chính xác trong một cột.

Question 10: She finally achieved her_______ of visiting the USA.

A. target       B. objective

C. desires       D. ambition

Đáp án: B

Giải thích: Objective of doing something

Dịch nghĩa: Cuối cùng cô ấy cũng đạt được mục tiêu sang thăm nước Mỹ.

Question 11: Yesterday, Laura_______ him to put some shelves up

A. asked       B. is asking

C. ask        D. was asked

Đáp án: A

Giải thích: Câu trực tiếp, gián tiếp; QKĐ (tell sb to V)

Dịch nghĩa: Hôm qua, Laura hỏi anh ấy đã để đặt cái gì lên kệ.

Question 12: The doctor _______ him to take more exercise.

A. told        B. tell

C. have told       D. are telling

Đáp án: A

Giải thích: Câu trực tiếp, gián tiếp; QKĐ (tell sb to V)

Dịch nghĩa: Bác sĩ đã nói anh ấy

Question 13: When I rang Tessa sometime last week, she said that she was busy_______ day.

A. that        B. the

C. then        D. this

Đáp án: A

Giải thích: Trong câu gián tiếp that thành this

Dịch nghĩa: Khi tôi gọi cho Tessa vào tuần trước, cô ấy nói rằng cô ấy đang bận.

Question 14: I wonder_______ the tickets are on sale yet.

A. what        B. when

C. where       D. whether

Đáp án: D

Giải thích: Câu gián tiếp với if/ whether

Dịch nghĩa: Tôi kinh ngạc nếu vé đang giảm giá.

Question 15: Hello, Jim. I didn’t expect to see you today. Sophie siad you_______ill.

A. are       B. were

C. was       D. should be

Đáp án: B

Giải thích: Câu trực tiếp, gián tiếp; QKĐ

Dịch nghĩa: Xin chào, Jim. Tôi đã không mong đợi để gặp bạn ngày hôm nay. Sophie nói bạn ốm.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-8-the-world-of-work.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác