Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 1: Home Life

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Choose the word which is stressed differently from the rest.

Question 1. A. hospital     B. mischievous     C. supportive     D. special

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 2. A. family     B. whenever     C. obedient     D. solution

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 3. A. biologist     B. generally     C. responsible     D. security

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 4. A. confident     B. important     C. together     D. exciting

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 5. A. possible     B. university     C. secondary     D. suitable

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 3.

Quảng cáo

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1. A. develops     B. cars     C. meets     D. books

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /s/. Đáp án B phát âm là /z/

Question 2. A. walks     B. kisses     C. dances     D. boxes

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /es/. Đáp án A phát âm là /s/

Question 3. A. laughs     B. months     C. washes     D. works

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /s/. Đáp án B phát âm là /z/

Question 4. A. dies     B. roses     C. dishes     D. rouges

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /z/. Đáp án C phát âm là /es/

Question 5. A. asks     B. makes     C. stops     D. windows

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /s/. Đáp án D phát âm là /z/

Question 6. A. watches     B. thanks     C. changes     D. passes

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /es/. Đáp án B phát âm là /s/

Question 7. A. finishes     B. puns     C. buildings     D. birds

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /z/. Đáp án A phát âm là /es/

Question 8. A. catches     B. wishes     C. plays     D. uses

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /es/. Đáp án C phát âm là /z/

Question 9. A. lives     B. cooks     C. breathes     D. rooms

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /z/. Đáp án B phát âm là /s/

Question 10. A. means     B. things     C. practices     D. fills

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /z/. Đáp án C phát âm là /es/

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-1-home-life.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác