Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 10 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 10: Endangered Species

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 10 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1. A. biologist     B. habitat     C. derive     D. rhinoceros

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ai/

Question 2. A. enact     B. bared     C. leopard     D. damage

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 3. A. develop     B. essential     C. project     D. endanger

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 4. A. numerous     B. vulnerable     C. dune     D. amuse

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ʌ/ các đáp án còn lại phát âm là /ju/

Question 5. A. rhino     B. hummock     C. habitat     D. help

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A là âm câm, các đáp án còn lại phát âm là /h/

Quảng cáo

Question 6. A. species     B. enact     C. conservation     D. project

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /k/

Question 7. A. essential     B. fertile     C. contaminate     D. parrot

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /t/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8. A. driven     B. leopard     C. reserve     D. wildlife

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9. A. sociable     B. endanger     C. habitat     D. numerous

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10. A. develop     B. essential     C. awareness     D. livelihood

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 11. A. damage     B. fertile     C. project     D. enact

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 12. A. biologist     B. rhinoceros     C. vulnerable     D. contaminate

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 13. A. survive     B. danger     C. species     D. parrot

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 14. A. reserve     B. derive     C. project     D. enact

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 15. A. gorilla     B. sociable     C. urbanize     D. fashionable

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-10-endangered-species.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác