Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 10 Reading có đáp án

Unit 10: Endangered Species

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 10 Reading có đáp án

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Quảng cáo

An initiative by the Ministry of the Environment (MMA) will allocate about 13 million dollars to a project to minimize impacts on biodiversity. The National Strategy for the Conservation of Threatened Species (GEF-Pró-Espécies Project) was launched on Tuesday (May 22), International Biodiversity Day, and is designed to mitigate threats and strengthen the conservation status of species.

With funding from the Global Environment Facility Trust Fund (GEF), the project will cover at least 12 key areas in 13 states (MA, BA, PA, AM, TO, GO, SC, PR, RS, MG, SP, RJ, and ES), in a total area of 9 million hectares. Measures to protect all threatened species in Brazil are expected to be implemented by 2022.

Question 1. An initiative to minimize the effects on biodiversity was launched by the Ministry of the Environment (MMA).

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “An initiative by the Ministry of the Environment (MMA) will allocate about 13 million dollars to a project to minimize impacts on biodiversity”.

Dịch: Một sáng kiến của Bộ Môi trường (MMA) sẽ phân bổ khoảng 13 triệu đô la cho một dự án để giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học

Quảng cáo

Question 2. International Biodiversity aims at decreasing threats and strengthening the conservation status of species.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “The National Strategy for the Conservation of Threatened Species (GEF-Pró-Espécies Project) was launched on Tuesday (May 22), International Biodiversity Day, and is designed to mitigate threats and strengthen the conservation status of species”.

Dịch: Chiến lược quốc gia về bảo tồn các loài bị đe dọa (Dự án GEF-Pró-Espécies) đã được đưa ra vào thứ ba (22 tháng 5), Ngày đa dạng sinh học quốc tế, và được thiết kế để giảm thiểu các mối đe dọa và củng cố tình trạng bảo tồn của các loài.

Question 3. The project was funded by the Global Environment Facility Trust Fund.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “With funding from the Global Environment Facility Trust Fund (GEF), the project will cover at least 12 key areas in 13 states (MA, BA, PA, AM, TO, GO, SC, PR, RS, MG, SP, RJ, and ES), in a total area of 9 million hectares”.

Dịch: Với Quỹ ủy thác môi trường toàn cầu (GEF), dự án sẽ bao gồm ít nhất 12 lĩnh vực chính ở 13 tiểu bang (MA, BA, PA, AM, TO, GO, SC, PR, RS, MG, SP, RJ, và ES), trong tổng diện tích 9 triệu ha.

Question 4. The project takes place in 13 states in Brazil.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “With funding from the Global Environment Facility Trust Fund (GEF), the project will cover at least 12 key areas in 13 states (MA, BA, PA, AM, TO, GO, SC, PR, RS, MG, SP, RJ, and ES), in a total area of 9 million hectares”.

Dịch: Với Quỹ ủy thác môi trường toàn cầu (GEF), dự án sẽ bao gồm ít nhất 12 lĩnh vực chính ở 13 tiểu bang (MA, BA, PA, AM, TO, GO, SC, PR, RS, MG, SP, RJ, và ES), trong tổng diện tích 9 triệu ha.

Quảng cáo

Question 5. Until 2020, every threatened species in Brazil is protected in the national scale.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Measures to protect all threatened species in Brazil are expected to be implemented by 2022”.

Dịch: Các biện pháp bảo vệ tất cả các loài bị đe dọa ở Brazil dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2022

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

An endangered species is an animal or plant that's considered at …..(6)… of extinction. A species can be listed as endangered at the state, federal, and international level. On the federal level, the endangered species list is managed …..(7)…. the Endangered Species Act.

The Endangered Species Act (ESA) was ….. (8)…. by Congress in 1973. Under the ESA, the federal government has the responsibility to protect endangered species (species that are likely to become extinct throughout all or a large portion of their range), threatened species (species that are likely to become endangered in the near future), and critical habitat (areas vital to the survival of endangered or threatened species).

The Endangered Species Act has lists of protected plant and animal species….(9)….. nationally and worldwide. When a species is given ESA protection, it is said to be a "listed" species. Many additional species are evaluated for possible protection under the ESA, and they …..(10)…called “candidate” species.

Question 6. A. danger     B. obstacle     C. possibility     D. risk

Đáp án: D

Giải thích: At risk of: có nguy cơ

Dịch: Một loài có nguy cơ tuyệt chủng là loài động vật hoặc thực vật được coi là có nguy cơ tuyệt chủng

Question 7. A. under     B. in     C. on     D. at

Đáp án: A

Giải thích: Under sth: theo cái gì

Dịch: Ở cấp liên bang, danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng được quản lý theo Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Question 8. A. made     B. completed     C. done     D. enacted

Đáp án: D

Giải thích: Enact law/ act: ban hành luật/ hành động

Dịch: Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng (ESA) đã được Quốc hội ban hành vào năm 1973

Question 9. A. neither     B. not only     C. both     D either

Đáp án: C

Giải thích: Both A and B: cả A và B

Dịch: Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng gồm danh sách các loài động vật và thực vật được bảo vệ cả trong phạm vi quốc gia và trên toàn thế giới

Question 10. A. have     B. are     C. been     D. were

Đáp án: B

Giải thích: Câu chia dạng bị động

Dịch: Nhiều loài bổ sung được đánh giá là có khả năng cần bảo vệ theo ESA, và chúng được gọi là các ứng cử viên.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

Alligators have always been the most dangerous predators of the Florida Everglades, but their long-held position is now being challenged by a growing population of Burmese pythons.

The Burmese python, a giant snake measuring up to 20 feet long and weighing up to 200 pounds, is very popular among exotic pet owners. However, as the dead snakes grow, they become more difficult to cage and handle. To avoid dealing with the snakes, the owners irresponsibly release them into the wild. Since the Everglades is quietly similar to the python's native environment of Southeast Asia, they survive and prosper without difficulty.

The issue with the Burmese pythons is their choice of meals. They eat alligators and endangered birds, which creates strain on an already fragile ecosystem. Recently a 13-foot long Burmese python was found with a 5-foot alligator bursting from its stomach. The python died tried to eat the alligator but a larger one would have easily won the struggle. With over 30,000 Burmese pythons now living over the Everglades, a solution to stop this invasive species is necessary. If the pythons are left unchecked, there is a strong possibility they will wipe out a variety of species needed for the functioning of the Everglades ecosystem.

Question 11. Why is the long-held position of alligators being challenged?

A. Because they become weaker and weaker.

B. Because alligators are the most dangerous predators of the Florida Everglades.

C. Because Burmese pythons have increased recently.

D. Because they are being killed by humans.

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “Alligators have always been the most dangerous predators of the Florida Everglades, but their long-held position is now being challenged by a growing population of Burmese pythons”.

Dịch: Cá sấu luôn là kẻ săn mồi nguy hiểm nhất của Florida Everglades, nhưng vị trí lâu nay của chúng hiện đang bị thách thức bởi một số lượng trăn Miến Điện ngày càng tăng.

Question 12. Who releases the Burmese python into the wild natural environment?

A. Scientists     B. Owners     C. Hunters     D. Ecologists

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “To avoid dealing with the snakes, the owners irresponsibly release them into the wild”.

Dịch: Để tránh đối phó với những con chăn, chủ sở hữu vô trách nhiệm thả chúng vào tự nhiên

Question 13. Why do Burmese pythons develop and prosper in a simple and easy way?

A. The Everglades and the python’s native environment of Southeast Asia have many things in common.

B. The Everglades is an ideal place for Burmese pythons.

C. Burmese pythons really like this new environment.

D. Humans give them a lot of food.

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Since the Everglades is quietly similar to the python's native environment of Southeast Asia, they survive and prosper without difficulty”.

Dịch: Vì Everglades tương tự như môi trường bản địa của loài trăn ở Đông Nam Á, chúng tồn tại và thịnh vượng mà không gặp khó khăn gì.

Question 14. How many Burmese pythons are there in the Everglades?

A. 3,000     B. 300,000     C. 300     D. 30,000

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “With over 30,000 Burmese pythons now living over the Everglades, a solution to stop this invasive species is necessary”.

Dịch: Với hơn 30.000 con trăn Miến Điện hiện đang sống trên Everglades, một giải pháp để ngăn chặn loài xâm lấn này là cần thiết.

Question 15. What happens if human don’t control the population of pythons?

A. They will develop strongly.

B. They will dominate the whole ecosystem.

C. They will wipe out different species that take integral roles of the Everglades ecosystem.

D. The Everglades ecosystem will be destroyed.

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “If the pythons are left unchecked, there is a strong possibility they will wipe out a variety of species needed for the functioning of the Everglades ecosystem”.

Dịch: Nếu những con trăn không được kiểm soát, có khả năng mạnh mẽ chúng sẽ quét sạch nhiều loại cần thiết cho hoạt động của hệ sinh thái Everglades.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-10-endangered-species.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa