Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 10 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 10: Endangered Species

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 10 Vocabulary and Grammar có đáp án

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1. Maintaining biodiversity is_________ great importance of preserving the precious and rare animals.

A. of     B. in     C. at     D. within

Đáp án: A

Giải thích: To be of importance: quan trọng

Dịch: Duy trì cân bằng sinh thái rất quan trọng trong việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm.

Question 2. She never remembers to lock the door before leaving out, _____ she?

A. doesn’t she     B. does she     C. did she     D. didn’t she

Đáp án: B

Giải thích: Câu ở dạng câu hỏi láy đuôi

Dịch: Cô ấy không bao giờ nhớ khóa cửa trước khi ra ngoài, phải không?

Question 3. You should wear warm clothes in winter, _________ you will catch cold.

A. therefore     B. however     C. otherwise     D. so

Đáp án: C

Giải thích: Otherwise: nếu không

Dịch: Bạn nên mặc quần áo thật ấm vào mùa đông, nếu không bạn có thể bị cảm lạnh.

Quảng cáo

Question 4. __________ the cold weather, my family still managed to go for a pinic.

A. Because     B. Because of     C. In spite of     D. Though

Đáp án: C

Giải thích: In spite of+ N: Mặc dù

Dịch: Mặc dù trời lạnh, gia đình tôi vẫn quyết định đi cắm trại.

Question 5. He has got________ money so he can’t buy this latest car.

A. few     B. a little     C. little     D. a few

Đáp án: C

Giải thích: Little: dùng cho N không đếm được mang ý nghĩa phủ định

Dịch: Anh ấy có rất ít tiền vì vậy anh ấy không thể mua chiếc xe mới nhất.

Question 6. The authority has made a lot of great efforts ________ endangered species.

A. to save     B. to kill     C. do     D. to store

Đáp án: A

Giải thích: Make effort to do sth: nỗ lực làm gì

Dịch: Chính phủ có rất nhiều nỗ lực để bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Question 7. All rubbish and sewage has to be _________ treated before being discharged into seas and rivers.

A. chemical     B. chemically     C. chemistry     D. chemist

Đáp án: B

Giải thích: Chemically treated: xử lí hóa học

Dịch: Tất cả rác thải và rác sinh hoạt cần phải được xử lí hóa học trước khi được thải xuống biển và sông.

Quảng cáo

Question 8. This campaign for protecting endangered species appeals more than 20__________.

A. research     B. researches     C. researchers     D. researcher

Đáp án: C

Giải thích: Researcher: nhà nghiên cứu

Dịch: Chiến dịch bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng thu hút hơn 20 nhà nghiên cứu.

Question 9. Some people ________ that animals and plants will never become extinct.

A. believe     B. tell     C. view     D. regard

Đáp án: A

Giải thích: Believe that+ Mệnh đề: Tin rằng

Dịch: Một vài người tin rằng các loài động thực vật sẽ không bao giờ tuyệt chủng.

Question 10. _____________ means the protection of natural environment.

A. starvation     B. save     C. conservation     D. saving

Đáp án: C

Giải thích: Conservation: bảo vệ

Dịch: Bảo tồn có nghĩa là bảo vệ môi trường tự nhiên.

Question 11. More and more specious animals ________ of environmental problems.

A. exit     B. survive     C. save     D. die

Đáp án: D

Giải thích: Die of: chết vì

Dịch: Rất nhiều loại động vật quý hiếm chết vì các vấn đề môi trường.

Question 12. ___________ means a global list of endangered and vulnerable species.

A. The Read Paper     B. Animal List     C. Earth Book     D. The Red List

Đáp án: D

Giải thích: Read List: sách đỏ

Dịch: Sách đỏ là một danh sát toàn cầu về các loài có nguy cơ tuyệt chủng và dễ bị tổn thương.

Question 13. It is important to raise the people’s _________ of environmental conservation.

A. know     B. awareness     C. knowledge     D. cognition

Đáp án: B

Giải thích: Raise awareness of: nâng cao nhận thức

Dịch: Điều này là quan trọng để nâng cao nhận thức về viêc bảo vệ môi trường.

Question 14. Most environmental problems are ______ to lacks of awareness and understanding of humans.

A. in spite of     B. because     C. due     D. led

Đáp án: C

Giải thích: Due to: là do

Dịch: Hầu hết vấn đề môi trường là do sự thiếu nhận thức và hiểu biết của con người.

Question 15. There is_____________ universal store next to my house.

A. a     B. the     C. an     D. X

Đáp án: A

Giải thích: A universal store: một cửa hàng toàn cầu

Dịch: Có một cửa hàng toàn cầu ở đối diện nhà của tôi.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-10-endangered-species.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa