Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 14 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 14: International Organizations

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 14 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1. A. initiate     B. tsunami     C. delegate     D. potential

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /t/

Question 2. A. relieve     B. objective     C. epidemic     D. dedicated

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 3. A. hesitation     B. soldier     C. disaster     D. disease

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /z/

Question 4. A. convention     B. comprise     C. objective     D. advocate

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ɔ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 5. A. agency     B. neutral     C. arrest     D. temporary

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Quảng cáo

Question 6. A. colleague     B. headquater     C. appeal     D. leader

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /i:/

Question 7. A. striken     B. dedicated     C. comprise     D. impartial

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8. A. potential     B. agency     C. objective     D. impartial

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 9. A. neutral     B. improve     C. relief     D. arrest

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 10. A. livelihood     B. convention     C. tsunami     D. develop

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 11. A. soldier     B. colleague     C. peacetime     D. title

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 12. A. advocate     B. potential     C. disaster     D. tsunami

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 13. A. hesitation     B. epidemic     C. dedicated     D. federation

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 14. A. emergency     B. temporary     C. conventional     D. advocator

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 15. A. relieve     B. protect     C. open     D. appall

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-14-international-organizations.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác