Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 3 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 3: Ways of Socialising

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 3 Phonetics and Speaking có đáp án

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 1. A. interview     B. impression     C. company     D. formally

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Question 2. A. stressful     B. pressure     C. prepare     D. future

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 3. A. employment     B. remember     C. concentrate     D. position

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 3.

Question 4. A. express     B. effort     C. office     D. comment

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 1. Đáp án A trọng âm số 2.

Question 5. A. advice     B. relate     C. during     D. forget

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Quảng cáo

Question 6. A. capture     B. picture     C. ensure     D. pleasure

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 7. A. different     B. important     C. essential     D. negation

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 8. A. popular     B. dangerous     C. environment     D. applicant

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 9. A. opportunity     B. intellectual     C. psychology     D. civilization

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 3. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 10. A. dormitory     B. elementary     C. beneficial     D. continental

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 3. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 11. A. phonetic     B. dynamic     C. climatic     D. atmospheric

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm só 2. Đáp án D trọng âm số 3.

Question 12. A. commentator     B. prehistory     C. preferable     D. practicable

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 13. A. mandate     B. promote     C. address     D. pursue

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 14. A. insecure     B. scenario     C. inaccurate     D. infrequent

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 3.

Question 15. A. property     B. surgery     C. vacation     D. nitrogen

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Quảng cáo

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

unit-3-ways-of-socialising.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên