Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 4 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 4: School Education System

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 4 Phonetics and Speaking có đáp án

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 1. A. reluctance     B. attendance     C. performance     D. utterance

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Question 2. A. apologize     B. application     C. optimistic     D. pessimistic

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 3. Đáp án A trọng âm số 2.

Question 3. A. elegance     B. expansion     C. dangerous     D. educate

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 4. A. representative     B. substantial     C. technology     D. redundancy

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 3.

Question 5. A. equality     B. originate     C. appropriate     D. vegetarian

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 3.

Quảng cáo

Question 6. A. ancestor     B. surrender     C. accurate     D. gallery

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 7. A. interpret     B. internal     C. interval     D. interior

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 8. A. television     B. intelligent     C. ecology     D. embarrassing

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 9. A. territory     B. librarian     C. respectable     D. victorious

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 10. A. penalty     B. vertical     C. tsunami     D. childbearing

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 11. A. voluntary     B. orphanage     C. comfortable     D. advantage

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 12. A. overcorne     B. participate     C. volunteer     D. understand

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 3. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 13. A. museum     B. disaster     C. literacy     D. minority

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 14. A. support     B. suffer     C. suggest     D. succeed

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số . Đáp án C Btrọng âm số 1.

Question 15. A. handicapped     B. campaign     C. performance     D. donation

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Quảng cáo

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

unit-4-school-education-system.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên