Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 6 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 6: Future Jobs

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 6 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 1. A. interview     B. particular     C.possible     D. concentrate

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 2. A. impression     B. employment     C. agency     D. enthusiasm

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 1.

Question 3. A. shortcoming     B. education     C. academic     D. understanding

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 3. Đáp án A trọng âm 1.

Question 4. A. congratulation     B. responsibility     C. application     D. qualification

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 4. Đáp án C trọng âm 3.

Question 5. A. résumé     B. position     C. experience     D. recommend

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Quảng cáo

Question 6. A. honest     B. prepare     C. polite     D. explain

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 7. A. vacancy     B. interest     C. company     D. responsible

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 8. A. stressful     B. candidate     C. disappoint     D. suitable

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 3.

Question 9. A. solution     B. suitable     C. confidence     D. family

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 10. A. compulsory     B. nursery     C. curriculum     D. certificate

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Bài 2. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1. A. distributed     B. used     C. emailed     D. copied

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /d/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /id/

Question 2. A. invented     B. contributed     C. attributed     D. welcomed

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phần gạch chân phát âm là /ɪd/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /d/

Question 3. A. coughed     B. developed     C. introduced     D. downloaded

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /d/

Question 4. A. wicked     B. reduced     C. influenced     D. expressed

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /id/

Question 5. A. accessed     B. searched     C. surfed     D. recorded

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phần gạch chân phát âm là /d/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /id/

Quảng cáo

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

unit-6-future-jobs.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên