Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 6 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 6: Future Jobs

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 6 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 1. A. interview     B. particular     C.possible     D. concentrate

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 2. A. impression     B. employment     C. agency     D. enthusiasm

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 1.

Question 3. A. shortcoming     B. education     C. academic     D. understanding

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 3. Đáp án A trọng âm 1.

Question 4. A. congratulation     B. responsibility     C. application     D. qualification

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 4. Đáp án C trọng âm 3.

Question 5. A. résumé     B. position     C. experience     D. recommend

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Quảng cáo

Question 6. A. honest     B. prepare     C. polite     D. explain

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 7. A. vacancy     B. interest     C. company     D. responsible

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 8. A. stressful     B. candidate     C. disappoint     D. suitable

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 3.

Question 9. A. solution     B. suitable     C. confidence     D. family

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 10. A. compulsory     B. nursery     C. curriculum     D. certificate

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Bài 2. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1. A. distributed     B. used     C. emailed     D. copied

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /d/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /id/

Question 2. A. invented     B. contributed     C. attributed     D. welcomed

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phần gạch chân phát âm là /ɪd/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /d/

Question 3. A. coughed     B. developed     C. introduced     D. downloaded

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /d/

Question 4. A. wicked     B. reduced     C. influenced     D. expressed

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /id/

Question 5. A. accessed     B. searched     C. surfed     D. recorded

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phần gạch chân phát âm là /d/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /id/

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-6-future-jobs.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác