Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 9 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 9: A First-Aid Course

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 9 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Đề bài Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1: Peter’s uncle ____________ to Hue next month.

A. travel

B. traveling

C. to travel

D. will travel

Đáp án: D

Giải thích: câu có mốc thời gian next month nên động từ chia thời tương lai đơn.

Dịch: Bác của Peter sẽ đến Huế tháng tới.

Question 2: I bought this new software _____ Chinese.

A. for learning

B. learning

C. to learn

D. learned

Đáp án: C

Giải thích: to V chỉ mục đích

Dịch: Tôi mua quyển từ điển này để học tiếng trung.

Question 3: She got a swollen spot ________ a bee sting.

A. because of

B. despite

C. although

D. so

Đáp án: A

Giải thích: because of + N: bởi vì

Dịch: Anh ấy bị mụn nhọt vì ong đốt.

Quảng cáo

Question 4: After the fire, we call the ________ to take the victims to the hospital.

A. blanket

B. emergency

C. ambulance

D. alchohol

Đáp án: C

Giải thích: ambulance: xe cứu thương

Dịch: Sau trận hoả hoạn, chúng tôi gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đến bệnh viện

Question 5: Mary jogs everyday ______ lose weight.

A. so she can

B. so that she can

C. because she can

D. so that to

Đáp án: B

Giải thích: mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích: S V so that S can/could V.

Dịch: Mary đi bộ mỗi ngày để giảm cân.

Question 6: I will take a first-aid _________ to learn how to help people in case of emergency.

A. course

B. handkerchief

C. wound

D. ambulance

Đáp án: A

Giải thích: take a first–aid course: tham gia khoá học sơ cứu

Dịch: Tôi sẽ tham gia một khoá học sơ cứu để học cách cứu người trong trường hợp cấp bách.

Question 7: Come to me if you ________help.

A. need

B. in need

C. needed

D. needing

Đáp án: A

Giải thích: câu điều kiện loại 1 với mệnh đề chính ở dạng mệnh lệnh thức.

Dịch: Đến gặp tôi nếu bạn cần giúp đỡ.

Quảng cáo

Question 8: He advised me to take an English course. I_________ take it early.

A. should

B. shall

C. will

D. may

Đáp án: A

Giải thích: advisesb to V: khuyên ai làm gì

Dịch: Anh ấy khuyên tôi tham gia một khóa học tiếng Anh. Tôi nên đăng kí sớm.

Question 9: We’re sorry that we weren't _______ to telephone you and your friends yesterday afternoon.

A. able

B. unable

C. enabled

D. disabled

Đáp án: A

Giải thích: be able to V: có thể làm gì

Dịch: Chúng tôi rất tiếc chúng tôi không thể gọi cho cậu cà các bạn chiều hôm qua.

Question 10: I feel so _______ because there's nothing I can do to make the youngster better.

A. help

B. helpful

C. helpless

D. helper

Đáp án: C

Giải thích: helpless: vô dụng

Dịch: Tôi cảm thấy vô dụng vì không thể làm gì để làm giới trẻ tốt hơn.

Question 11: I really don’t know __________ to ease the pain.

A. what

B. when

C. how

D. where

Đáp án: C

Giải thích: cụm từ know how to V: biết cachs làm gì

Dịch: Tôi không biết cách giảm đau.

Question 12: He was possibly the most highly _______ doctor of this century.

A. educate

B. education

C. educational

D. educated

Đáp án: D

Giải thích: câu so sánh nhất

Dịch: Anh ấy có thể là bác sĩ có học vấn cao nhất của thế kỉ.

Question 13: The _______ of policy is not our business - our job is to put it into practice.

A. determine

B. to determine

C. determination

D. determined

Đáp án: C

Giải thích: the N of N

Dịch: Quyết định ban hành chính sách thì không phải là việc của chúng tôi – việc chúng tôi là thực thi chúng.

Question 14: When having an optical checkup, I had to look at the ___________ chart.

A. eye

B. ear

C. head

D. neck

Đáp án: A

Giải thích: eye chart: bảng đo thị lực

Dịch: Khi đi kiểm tra mắt, tôi phải nhìn vào bảng đo thị lực.

Question 15: We're going to try to keep ourselves _______ as we grow older.

A. act

B. active

C. action

D. activity

Đáp án: B

Giải thích: keep + adj: giữ trong tình trạng như thế nào.

Dịch: Chúng ta sẽ cố giữ mình năng động khi mình già đi.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-a-first-aid-course.jsp