20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải



20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải

Câu 1:Phát biểu nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

A. Hạt nhân nguyên tử Cách giải bài tập Cấu tạo hạt nhân, năng lượng liên kết cực hay - Vật Lí lớp 12 được cấu tạo gồm Z nơtron và A prôton.

B. Hạt nhân nguyên tử Cách giải bài tập Cấu tạo hạt nhân, năng lượng liên kết cực hay - Vật Lí lớp 12 được cấu tạo gồm Z prôton và A nơtron.

C. Hạt nhân nguyên tử Cách giải bài tập Cấu tạo hạt nhân, năng lượng liên kết cực hay - Vật Lí lớp 12 được cấu tạo gồm Z prôton và (A – Z) nơtron.

D. Hạt nhân nguyên tử Cách giải bài tập Cấu tạo hạt nhân, năng lượng liên kết cực hay - Vật Lí lớp 12 được cấu tạo gồm Z nơtron và (A + Z) prôton.

Hướng dẫn :

Hạt nhân nguyên tử Cách giải bài tập Cấu tạo hạt nhân, năng lượng liên kết cực hay - Vật Lí lớp 12 được cấu tạo gồm Z prôton và (A – Z) nơtron

Đáp án C

Câu 2:Hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 có cấu tạo gồm:

A. 33 prôton và 27 nơtron B. 27 prôton và 60 nơtron C. 27 prôton và 33 nơtron D. 33 prôton và 27 nơtron

Hướng dẫn :

Hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 có 27 prôton và 33 nơtron

Đáp án C

Câu 3:Xác định số hạt proton và notron của hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12

A. 07 proton và 14 notron

B. 07 proton và 07 notron

C. 14 proton và 07 notron

D. 21 proton và 07 notron

Hướng dẫn :

Hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 có 7 proton và 7 nơtron

Đáp án B

Quảng cáo

Câu 4:Hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 có khối lượng nghỉ bằng 36,956563u. Biết mn = 1,008670u, mp = 1,007276u và u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 bằng

A. 8,5684 MeV/nuclon.

B. 7,3680 MeV/nuclon.

C. 8,2532 MeV/nuclon.

D. 9,2782 MeV/nuclon.

Hướng dẫn :

20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12

Đáp án A

Câu 5: Cho khối lượng của prôtôn; nơtron; 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 ,20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u và 1 u = 931,5 MeV/c2. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12

A. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV.

B. lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.

C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV.

D. nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV.

Hướng dẫn :

20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12

Đáp án B

Câu 6:Cho khối lượng của hạt nhân 1T3; hạt prôtôn và hạt nơtron lần lượt là 3,0161 u; 1,0073 u và 1,0087 u. Cho biết 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 1T3 là

A. 8,01 eV/nuclôn.

B. 2,67 MeV/nuclôn.

C. 2,24 MeV/nuclôn.

D. 6,71 eV/nuclôn.

Hướng dẫn :

Độ hụt khối của hạt T là: Δm = Z.mp + (A - Z).mn - mT = 1.1,0073 + 2.1,0087 - 3,0161 = 8,6.10-3 u

20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12

Đáp án B

Quảng cáo

Câu 7:Cho khối lượng của hạt proton, notron và hạt đơtêri 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 lần lượt là: 1,0073u; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 là:

A. 2,24 MeV.

B. 3,06 MeV.

C. 1,12 MeV.

D. 4,48 MeV.

Hướng dẫn :

20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12

Đáp án A

Câu 8:Một hạt nhân có khối lượng nghỉ m0 đang đứng yên thì vỡ thành 2 mảnh có khối lượng nghỉ m01 và m02 chuyển động với tốc độ tương ứng là 0,6c và 0,8c (với c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Bỏ qua năng lượng liên kết giữa hai mảnh, tìm hệ thức đúng?

A. m0 = 0,8m01 + 0,6m02.

B. m0 = 0,8m01 + 0,6m02.

C. m0 = m01/0,8 + m02/0,6.

D. m0 = 0,6m01 + 0,8m02.

Hướng dẫn :

20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12

Đáp án C

Câu 9:Biết khối lượng của proton, nơtron và hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 lần lượt là 1,00728u; 1,00867u và 11,9967u. Cho 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 là:

A. 46,11 MeV.

B. 7,68 MeV.

C. 92,22 MeV.

D. 94,87 MeV.

Hướng dẫn :

Wlk = Δmc2 =(Z.mp + N.mn - mc).c2 = (6.1,00728 + 6.1,00867 - 11,9967).931,5 = 92,22 MeV

Đáp án C

Câu 10:Biết khối lượng của prôtôn; nơtron; hạt nhân lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân xấp xỉ bằng

A. 14,25 MeV

B. 18,76 MeV

C. 128,17 MeV

D. 190,81 MeV

Hướng dẫn :

Năng lượng liên kết của hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 là:

Wlk = Δmc2 =(Z.mp + N.mn - mo).c2 = (8.1,0073 + 8.1,0087 - 15,9904).931,5 = 128,17 MeV.

Đáp án C

Câu 11:Giả sử ban đầu có Z prôtôn và N nơtron đứng yên, chưa liên kết với nhau, khối lượng tổng cộng là m0, khi chúng kết hợp lại với nhau để tạo thành một hạt nhân thì có khối lượng m. Gọi E là năng lượng liên kết của hạt nhân đó và c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Biểu thức nào sau đây luôn đúng?

A. m = m0.

B. E = 0,5(m0 - m).c2.

C. m > m0.

D. m < m0.

Hướng dẫn :

Khi chưa liên kết với nhau thì khối lượng hạt nhân m0 chính là khối lượng các nuclon.

Khi các hạt liên kết lại với nhau thì khối lượng hạt nhân sẽ giảm một lượng bằng độ hụt khối của nó.

→ m < m0.

Đáp án D

Câu 12:Cho 1u = 1,66055.10-27 kg; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10-19 J. Hạt prôtôn có khối lượng mp = 1,007276 u, thì có năng lượng nghỉ là

A. 940,86 MeV.

B. 980,48 MeV.

C. 9,804 MeV.

D. 94,08 MeV.

Hướng dẫn :

Ta có: E0 = m0c2 = 15,05369.10-11 J = 940,86 MeV.

Đáp án A

Câu 13:Một electron được gia tốc đến vận tốc v = 0,5c thì năng lượng sẽ tăng bao nhiêu % so với năng lượng nghỉ?

A. 50%.

B. 20%.

C. 15,5%.

D. 10%.

Hướng dẫn :

20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12

Đáp án C

Câu 14:Một hạt sơ cấp có động năng lớn gấp 3 lần năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt đó là

20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12

Hướng dẫn :

Ta có

20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12

Đáp án A

Câu 15:Biết NA = 6,02.1023mol-1. Trong 59,5 g 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 có số nơtron xấp xỉ là

A. 2,38.1023.

B. 2,20.1025.

C. 1,19.1025.

D. 9,21.1024.

Hướng dẫn :

20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12

Đáp án B

Câu 16:Câu 16: Biết số Avôgađrô là NA = 6,02.1023 hạt/mol và khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó. Số prôtôn trong 0,27 gam 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12

A. 9,826.1022.

B. 8,826.1022.

C. 7,826.1022.

D. 6,826.1022.

Hướng dẫn :

20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12

Đáp án C

Câu 17:Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, khối lượng động (khối lượng tương đối tính) của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là

A. 1,75 m0.

B. 1,25 m0.

C. 0,36 m0.

D. 0,25 m0.

Hướng dẫn :

20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12

Đáp án B

Câu 18:Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có

A. cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn.

B. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.

C. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn.

D. cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron.

Hướng dẫn :

Các hạt nhân đồng vị có cùng số prôtôn (cùng Z) nhưng khác số nuclôn (khác A) tức là khác số nơtron (N = A – Z).

Đáp án B

Câu 19:So với hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 , hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 có nhiều hơn

A. 11 nơtrôn và 6 prôtôn.

B. 5 nơtrôn và 6 prôtôn.

C. 6 nơtrôn và 5 prôtôn.

D. 5 nơtrôn và 12 prôtôn.

Hướng dẫn :

Ta có: ZCa – ZSi = 6; NCa – NSi = 5.

Đáp án B

Câu 20:Khi so sánh hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 và hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 , phát biểu nào sau đúng?

A. Số nuclôn của hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 bằng số nuclôn của hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 .

B. Điện tích của hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 nhỏ hơn điện tích của hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 .

C. Số prôtôn của hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 lớn hơn số prôtôn của hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 .

D. Số nơtron của hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 .

Hướng dẫn :

Số nơtron của 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 là 6 nơtron ít hơn số nơtron của 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12 là 8 nơtron.

Đáp án D

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


hat-nhan-nguyen-tu.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác