Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết



1. Phương pháp giải

Quảng cáo

Khối lượng, số lượng hạt nhân còn lại ở thời điểm t là:

20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12

Số hạt nhân, khối lượng đã bị phân rã ở thời điểm t là:

20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải - Vật Lí lớp 12

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Ban đầu có 100g chất phóng xạ Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 , chu kì bán rã T = 5,33 năm. Tính số hạt, khối lượng Co còn lại sau 10 năm?

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Ví dụ 2:Ban đầu có 100g chất phóng xạ Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 chu kì bán rã T = 5,33 năm. Coban phóng xạ ra hạt α và biến thành Mangan Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12. Hãy tính số nguyên tử và khối lượng Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 được tạo thành trong khoảng 15 năm?

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã là 2 giờ. Sau 4 giờ kể từ lúc ban đầu, số hạt nhân đã phân rã của đồng vị này là:

A. 0,60N0.

B. 0,25N0.

C. 0,50N0.

D. 0,75N0.

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án D

Quảng cáo

Câu 2:Chất phóng xạ pôlôni Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 phát ra tia α và biến đổi thành chì Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 . Cho chu kì bán rã của Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1/3. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 và số hạt nhân chì trong mẫu là

A. 1/15.

B. 1/16.

C. 1/9.

D. 1/25.

Hướng dẫn :

Số hạt nhân Pb được tạo ra bằng số hạt nhân Po đã phân rã nên:

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Thay T = 138 ngày vào phương trình trên ta được: t1 = 276 ngày

→ t2 = 552 ngày

Tại thời điểm t2 thì:

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án A

Câu 3:Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm t2 = t1 + 2T thì tỉ lệ đó là

A. k + 4.

B. 4k/3.

C. 4k + 3.

D. 4k.

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án C

Câu 4:Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là

A. N0/16.

B. N0/4.

C. N0/9.

D. N0/6.

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án C

Câu 5:Một mẫu chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nguyên chất sau 2 chu kì bán rã số hạt nguyên chất còn lại là

A. 0,45N0.

B. 0,5N0.

C. 0,25N0.

D. 0,75N0.

Quảng cáo

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án C

Câu 6:Gọi T là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2T số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?

A. 25,25%

B. 93,75%

C. 6,25%

D. 13,5%

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án C

Câu 7:Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 là hạt nhân không bền phóng xạ α và biến thành hạt nhân chì bền vững, có chu kì bán rã 138 ngày. Một mẫu Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 ban đầu có pha lẫn tạp chất (Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 chiếm 50% khối lượng, tạp chất không có tính phóng xạ). Hỏi sau 276 ngày, phần trăm về khối lượng của Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 còn lại trong mẫu chất gần nhất với giá trị nào sau đây? Biết Heli sản phấm bay ra ngoài hết còn chì thì vẫn nằm lại trong mẫu. Coi khối lượng nguyên tử tỉ lệ với số khối của hạt nhân.

A. 12,7%.

B. 12,4%.

C. 12,1%.

D. 11,9%.

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án A

Câu 8:Hạt nhân Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 phóng xạ và biến thành một hạt nhân Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 có chu kì bán rã là T. Ban đầu có một khối lượng chất Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 , sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án

Câu 9:Một mẫu Ra226 nguyên chất có tổng số nguyên tử là 6,023.1023. Sau thời gian nó phóng xạ tạo thành hạt nhân Rn222 với chu kì bán rã 1570 (năm). Số hạt nhân Rn222 được tạo thành trong năm thứ 786 là

A. 1,7.1020.

B. 1,8.1020.

C. 1,9.1020.

D. 2,0.1020.

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án C

Câu 10:Một nguồn phóng xạ Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 (chu kì bán rã 3,7 ngày) ban đầu có khối lượng 35,84 (g). Biết số Avogađro 6,023.1023. Cứ mỗi hạt Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 khi phân rã tạo thành 1 hạt anpha. Sau 14,8 (ngày) số hạt anpha tạo thành là:

A. 9,0.1022.

B. 9,1.1022.

C. 9,2.1022.

D. 9,3.1022.

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án A

Câu 11:Ban đầu có một lượng chất phóng xạ nguyên chất của nguyên tố X, có chu kì bán rã là T. Sau thời gian t = 3T, tỉ số giữa số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác và số hạt nhân còn lại của chất phóng xạ X bằng

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Hướng dẫn :

Áp dụng định luật phóng xạ thì ta có:

Tỉ số giữa số hạt nhân bị phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác với số hạt nhân của chất phóng xạ còn lại

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án B

Câu 12:Đồng vị Cách giải bài tập Cấu tạo hạt nhân, năng lượng liên kết cực hay - Vật Lí lớp 12 là chất phóng xạ với chu kì bán rã là 4,5 (tỉ năm). Ban đầu khối lượng của Uran nguyên chất là 1 (g). Cho biết số Avôgađro là 6,02.1023. Tính số nguyên tử bị phân rã trong thời gian 1 (năm).

A. 38.1010.

B. 39.1010.

C. 37.1010.

D. 36.1010.

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án A

Câu 13: Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu phóng xạ nguyên chất. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã của mẫu phóng xạ này bằng

A. N0/3.

B. N0/4.

C. N0/8.

D. N0/5.

Hướng dẫn :

Số hạt nhân chưa phân rã của mẫu chất phóng xạ này là :

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án C

Câu 14:Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N0 hạt nhân. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 4T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

A. 15N0/16.

B. N0/16.

C. N0/4.

D. N0/8.

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án B

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


hat-nhan-nguyen-tu.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác