Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án1. Phương pháp giải

Quảng cáo

Qui tắc dịch chuyển của sự phóng xạ:

Phóng xạ : Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12

So với hạt nhân mẹ, hạt nhân con lùi 2 ô về đầu bảng tuần hoàn và có số khối giảm 4 đơn vị.

Phóng xạ : Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12

So với hạt nhân mẹ, hạt nhân con tiến 1 ô về cuối bảng tuần hoàn và có cùng số khối.

Thực chất phóng xạ β- là một hạt nơ trôn biến thành 1 hạt proton, 1 hạt e và một hạt nơtrinô:

n → p + e- + v

Bản chất của tia phóng xạ β- là hạt electron. Hạt nơtrinô (v) không mang điện, không khối lượng ( hoặc rất nhỏ) chuyển động với vận tốc ánh sáng và hầu như không tương tác với vật chất.

Phóng xạ : Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12

So với hạt nhân mẹ, hạt nhân con lùi 1 ô về đầu bảng tuần hoàn và cùng số khối.

Thức chất của phóng xạ β+ là một hạt proton biến thành 1 hạt nơtrôn, 1 hạt pôzitrôn và 1 hạt nơtrinô

n → p + e+ + v

Phóng xạ γ (hạt phôton):

Hạt nhân con sinh ra ở trạng thái kích thích có mức năng lượng E1 chuyển xuống mức năng lượng E2 đồng thời phóng ra một photon có năng lượng:

Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12

Trong phóng xạ gamma không có sự biến đổi hạt nhân và thường kèm theo phóng xạ α và β

2. Ví dụ

Quảng cáo

Ví dụ 1: Côban 60Co phóng xạ β- với chu kì bán rã T = 5,27 năm và biến đổi thành niken (Ni). Viết phương trình phân rã và nêu cấu tạo của hạt nhân con.

Hướng dẫn:

Phương trình phân rã:

Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12

Hạt nhân Ni có 28 prôtôn và 32 nơtrôn.

Ví dụ 2: Tìm hạt nhân X trong phản ứng hạt nhân sau:

Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12

Hướng dẫn:

Xác định hạt α có Z = ? và A = ?. Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12

Áp dụng định luật bảo toàn số khối và điện tích.

Khi đó suy ra: X có điện tích Z = 2+ 4 – 5 =1 và số khối A = 4 + 8 – 10 = 2.

Vậy X là hạt nhân Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12

đồng vị phóng xạ của H

3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Hạt nhân Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12 phóng xạ β-. Hạt nhân con sinh ra có số proton và nơtron lần lượt là

A. 5p và 6n.

B. 6p và 7n.

C. 7p và 7n.

D. 7p và 6n.

Hướng dẫn:

Ta có phương trình phóng xạ là: Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12

Áp dụng bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối ta được: ZX = 7 và AX = 14 → NX = 7.

Vậy hạt X có 7p và 7n.

Đáp án : C

Câu 2: Trong phóng xạ β- hạt nhân Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12 biến đổi thành hạt nhân Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12 thì

A. Z' = (Z + 1); A' = A

B. Z' = (Z - 1); A' = A

C. Z' = (Z + 1); A' = (A - 1)

D. Z' = (Z - 1); A' = (A + 1)

Quảng cáo

Hướng dẫn

Phương trình phản ứng hạt nhân: Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12 , áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số khối ta có Z' = (Z + 1); A' = A.

Đáp án : A

Câu 3: Trong phóng xạ β+ hạt nhân Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12 biến đổi thành hạt nhân Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12 thì

A. Z' = (Z - 1); A' = A

B. Z' = (Z – 1); A' = (A + 1)

C. Z' = (Z + 1); A' = A

D. Z' = (Z + 1); A' = (A - 1)

Hướng dẫn:

Phương trình phản ứng hạt nhân: Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12, áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số khối ta có Z' = (Z - 1); A' = A.

Đáp án : A

Câu 4: Trong phóng xạ β+ hạt prôton biến đổi theo phương trình nào dưới đây?

A. p → n + e+ + v

B. p → n + e+

C. n → p + e- + v

D. n → p + e-

Hướng dẫn:

Thực chất trong phóng xạ β+ hạt prôton biến đổi thành hạt nơtron theo phương trình p → n + e+ + v

Đáp án : A

Câu 5: Đồng vị Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12 sau một chuỗi phóng xạ α và β- biến đổi thành Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12. Số phóng xạ α và β- trong chuỗi là

A. 7 phóng xạ α, 4 phóng xạ β-

B. 5 phóng xạ α, 5 phóng xạ β-

C. 10 phóng xạ α, 8 phóng xạ β-

D. 16 phóng xạ α, 12 phóng xạ β-

Hướng dẫn:

Gọi số lần phóng xạ α là x, và số lần phóng xạ β- là y, phương trình phân rã là Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12

Áp dụng định luật bả toàn số khối ta có: 234 = x.4 + y.0 + 206 → x = 7.

Ap dụng định luật bảo toàn điện tích ta có: 92 = x.2 + y.(-1) + 82 → y = 4.

Đáp án : A

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?

A. Trong phóng xạ α, hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ.

B. Trong phóng xạ β-, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau.

C. Trong phóng xạ β, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn.

D. Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau.

Hướng dẫn:

Phóng xạ β+ có sự biến đổi prôtôn sang nơtron; phóng xạ β- có sự biến đổi nơtron sang prôtôn nên số prôtôn không được bảo toàn.

Đáp án : C

Câu 7: Xét phóng xạ: X → Y + α. Ta có

A. mY + mα = mX

B. Phản ứng này thu năng lượng.

C. Hạt X bền hơn hạt Y.

D. Hạt α có động năng.

Hướng dẫn:

Phóng xạ, phân hạch, nhiệt hạch là các phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Đáp án : A

Câu 8: Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ?

A. Tia γ.

B. Tia β+.

C. Tia α.

D. Tia X.

Hướng dẫn:

Có 4 loại tia phóng xạ là: tia α; tia β-; tia β+ và tia γ.

Đáp án : D

Câu 9: Điều khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về phóng xạ anpha (α)

A. Hạt nhân tự động phóng xạ ra hạt nhân hêli.

B. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, hạt nhân con lùi hai ô so với hạt nhân mẹ.

C. Số khối của hạt nhân con nhỏ hơn số khối hat nhân mẹ 4 đơn vị.

D. A, B và C đều đúng.

Hướng dẫn:

Cả 3 ý trên đều đúng.

Đáp án : D

Câu 10: Điều khẳng định nào sau đây là sai khi nói về phóng xạ β-?

A. Hạt nhân mẹ phóng xạ ra pôzitron.

B. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, hạt nhân con tiến một ô so với hạt nhân mẹ.

C. Số khối của hạt nhân mẹ và hạt nhân con bằng nhau.

D. A hoặc B hoặc C đúng.

Hướng dẫn:

Tia β- là êlectron.

Đáp án : A

Câu 11: Hạt nhân Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12 sau một lần phóng xạ tạo ra hạt nhân Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12. Đây là

A. phóng xạ γ.

B. phóng xạ β+.

C. phóng xạ α.

D. phóng xạ β.

Hướng dẫn:

Phóng xạ hạt nhân sau : Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án - Vật Lí lớp 12

Đáp án : D

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?

A. Trong phóng xạ α, hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ.

B. Trong phóng xạ β, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau.

C. Trong phóng xạ β, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn.

D. Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau.

Hướng dẫn:

Cần phân biệt Z là điện tích ( tổng số p + số e) chứ không phải là số proton.

Đáp án : C

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


hat-nhan-nguyen-tu.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác