40 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử có lời giải40 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử có lời giải

Câu 1. Một tụ điện có điện dung 31,8μF. Điện áp hiệu dụng hai đầu bản tụ điện khi có dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz và cường độ dòng điện cực đại 2√2 A chạy qua nó là

Quảng cáo

A. 200√2 V .     B. 200 V.     C. 20 V.     D. 20√2 V .

Chọn B.

Dung kháng Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều: I = I0/√2 = 2 A

Điện áp hiệu dụng hai bản tụ điện: U = ZC.I = 100.2 = 200 V

Câu 2. Một cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần không đáng kể, mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 60Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 12A. Nếu mắc cuộn dây trên vào mạng điện xoay chiều có tần số 1000Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

A. 0,72A.     B. 200A.     C. 1,4A.     D. 0,005A.

Chọn A.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Câu 3. Một cuộn dây dẫn điện trở không dáng kể được cuộn lại và nối vào mạng điện xoay chiều 127V, 50Hz. Dòng điện cực đại qua nó bằng 10A. Độ tự cảm của cuộn dây là

A. 0,04H.     B. 0,08H.     C. 0,057H.     D. 0,114H.

Chọn C.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Quảng cáo

Câu 4. Một cuộn dây có lõi thép, độ tự cảm 318mH và điện trở thuần 100Ω. Người ta mắc cuộn dây vào mạng điện không đổi có điện áp 20V, thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

A. 0,2A.     B. 0,14A.     C. 0,1A.     D. 1,4A.

Chọn A.

I = U/R = 20/100 = 0,2 A

Câu 5. Một cuộn dây có lõi thép, độ tự cảm 318mH và điện trở thuần 100Ω. Người ta mắc cuộn dây vào mạng điện xoay chiều 20V, 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

A. 0,2A.     B. 0,14A.     C. 0,1A.     D. 1,4A.

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Câu 6. Giữa hai bản tụ điện có điện áp xoay chiều 220V, 60Hz. Dòng điện qua tụ điện có cường độ 0,5A. Để dòng điện qua tụ điện có cường độ bằng 8A thì tần số của dòng điện là

A. 15Hz.     B. 240Hz.     C. 480Hz.     D. 960Hz.

Chọn D.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Câu 7. Một hộp X chỉ chứa một trong 3 phần tử là điện trở thuần hoặc tụ điện hoặc cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu hộp X một điện áp xoay chiều chỉ có tần số f thay đổi. Khi f = 50Hz thì điện áp trên X và dòng điện trong mạch ở thời điểm t1 có giá trị lần lượt là: i1 = 1 (A), u1 = 100√3 (V), ở thời điểm t2 thì: i2 = √3 (A), u2 = 100 (V). Khi f = 100Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,5√2 A. Hộp X chứa

A. điện trở thuần R = 100Ω

B. cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/π(H)

C. tụ điện có điện dung C = 10-4/π (F)

D. tụ điện có điện dung C = (10√3)/π (F)

Quảng cáo

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Khi tần số tăng gấp đôi nếu là tụ thì dung kháng giảm 2 lần nên dòng hiệu dụng tăng 2 lần, tức là I' = 2I = 2√2. Nhưng theo bài ra I = 0,5√2 A = I/2 nên X = L sao cho:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Câu 8. Đặt điện áp u = U0cos(120πt - π/4) (V) vào hai đầu một tụ điện thì vôn kế nhiệt (có điện trở rất lớn) mắc song song với tụ điện chỉ 120√2 (V), ampe kế nhiệt (có điện trở bằng 0) mắc nối tiếp với tụ điện chỉ 2√2 (A). Chọn kết luận đúng.

A. Điện dung của tụ điện là 1/(7,2π) (mF), pha ban đầu của dòng điện qua tụ điện là π/4.

B. Dung kháng của tụ điện là 60Ω, pha ban dầu của dòng điện qua tụ điện là Φ = π/2

C. Dòng điện tức thời qua tụ điện i = 4cos(100πt + π/4) (A).

D. Điện áp cực đại giữa hai đầu tụ điện là 120√2, dòng điện cực đại qua tụ điện là 2√2 (A)

Chọn A

Điện dung tụ được xác định

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Vì mạch chỉ có C thì i sớm pha hơn u là π/2 nên

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Câu 9. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ có điện dung C = 10-4/π F có biểu thức u = 200√2cos100πt (V). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Tính I0 hoặc I = U/R = 200/100 = 2A; i sớm pha góc π/2 so với u hai đầu tụ điện.

Suy ra: i = 2√2cos(100πt + π/2) (A) ⇒ Chọn B

Câu 10. Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/π H có biểu thức u = 200√2cos(100πt + π/3) (V). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là :

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Tính ZL = ωL = 100π.(1/π) = 100Ω.

Tính I0 hoặc I = U/ZL = 200/100 = 2A; i trễ pha góc π/2 so với u hai đầu cuộn cảm thuần, nên ta có: π/3 - π/2 = - π/6

Suy ra: i = 2√2cos(100πt - π/6) (A). Chọn B

Câu 11. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(120πt + π/3) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/(6π) H. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 40√2 V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 1A . Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Chọn B.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Câu 12. Đặt vào hai đầu tụ điện C = 10-4/π (F) một điện áp xoay chiều u = 141cos(100πt) V. Cường độ dòng điện qua tụ điện là

A. I = 1,41 A.     B. I = 1,00 A.

C. I = 2,00 A.     D. I = 100 A.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Chọn B.

Câu 13. Giữa hai bản tụ điện có điện áp xoay chiều 220 V – 60 Hz. Dòng điện qua tụ điện có cường độ 0,5 A. Để dòng điện qua tụ điện có cường độ bằng 8 A thì tần số của dòng điện là

A. 15 Hz.     B. 240 Hz.     C. 480 Hz.     D. 960 Hz.

Cường độ dòng điện:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Chọn D.

Câu 14. Một tụ điện có điện dung C = 31,8 (μF). Điện áp hiệu dụng hai đầu bản tụ khi có dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz và cường độ dòng điện cực đại 2√2 A chạy qua nó là

A. 200√2 V     B. 200 V.     C. 20 V.     D. 20√2 V

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Chọn B.

Câu 15. Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần họăc tụ điện giống nhau ở điểm nào?

A. Đều biến thiên trễ pha π/2 đối với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

B. Đều có cường độ hiệu dụng tỉ lệ với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Đều có cường độ hiệu dụng tăng khi tần số dòng điện tăng.

D. Đều có cường độ hiệu dụng giảm khi tần số dòng điện tăng.

I = U/ZL; I = U/ZC : I đều tỉ lệ với U. Chọn B.

Câu 16. Đặt vào hai bản tụ điện có điện dung C = 100-4/π (F) một điện áp xoay chiều u = 120cos(100πt – π/6) V. Chọn biểu thức đúng về cường độ dòng điên qua tụ điện ?

A. i = 12cos(100πt + π/3) A.

B. i = 1,2cos(100πt + π/3) A.

C. i = 12cos(100πt – 2π/3) A.

D. i = 1200cos(100πt + π/3) A.

Ta có: ZC = 100 Ω; I0 = U0/ZC = 120/100 = 1,2 A

Mạch chỉ chứa tụ nên φi sớm pha π/2 so với φu : φi = π/2 + φu = π/2 – π/6 = π/3

⇒ i = 1,2cos(100πt + π/3) A. Chọn B.

Câu 17. Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện có điện dung C = 10-4/π (F) một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 220√2cos(100πt) V. Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Ta có: ZC = 100 Ω;

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Mạch chỉ chứa tụ nên φi sớm pha π/2 so với φu : φi = π/2 + φu = π/2 – 0 = π/2

⇒ i = 2,2√2cos(100πt + π/2) A. Chọn B.

Câu 18. Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện có điện dung C = 10-4/π (F) một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 200cos(100πt - π/6) V. Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức

A. i = 2cos(100πt + π/3) A

B. i = 2cos(100πt + π/2) A

C. i = √2cos(100πt + π/3) A

D. i = 2cos(100πt - π/6) A

Ta có: ZC = 100 Ω; I0 = U0/ZC = 200/100 = 2 A

Mạch chỉ chứa tụ nên φi sớm pha π/2 so với φu : φi = π/2 + φu = π/2 – π/6 = π/3

⇒ i = 2cos(100πt + π/3) A. Chọn A.

Câu 19. Cường độ dòng điện qua tụ điện i = 4cos(100πt) A. Điện dung của tụ có giá trị 31,8 (μF). Biể thức của điện áp đặt vào hai đầu tụ điện là

A. uC = 400cos(100πt) V.

B. uC = 400cos(100πt + π/2) V.

C. uC = 400cos(100πt – π/2) V.

D. uC = 400cos(100πt – π) V.

Ta có: Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

U0 = I0.ZC = 4.100 = 400 V

Mạch chỉ chứa tụ nên φi sớm pha π/2 so với φu : φi = π/2 + φu ⇒ φu = 0 – π/2 = -π/2

⇒ u = 400cos(100πt - π/2) V. Chọn A.

Câu 20. Mắc tụ điện có điện dung C = 31,8 (μF) vào mạng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos(100πt + π/3) A. Biểu thức của điện áp tức thời qua tụ điện là

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Ta có: Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

U0 = I0.ZC = 2.100 = 200 V

Mạch chỉ chứa tụ nên φi sớm pha π/2 so với φu : φi = π/2 + φu ⇒ φu = π/3 – π/2 = -π/6

⇒ u = 200cos(100πt - π/6) V. Chọn A.

Câu 21. Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung C = 10-4/π (F) có biểu thức i = 2√2cos(100πt + π/3) A. Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu tụ điện là

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Mạch chỉ chứa tụ nên φi sớm pha π/2 so với φu : φi = π/2 + φu ⇒ φu = π/3 – π/2 = -π/6

⇒ u = 200√2cos(100πt - π/6) V. Chọn C.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


mach-dien-xoay-chieu-chi-co-mot-phan-tu.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác