50 bài tập trắc nghiệm Mạch dao động có lời giải (phần 2)50 bài tập trắc nghiệm Mạch dao động có lời giải (phần 2)

Câu 26: Một mạch dao động LC có năng lượng 36.10-6J và điện dung của tụ điện C là 25μF. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 3V thì năng lượng tập trung ở cuộn cảm là:

Quảng cáo

A. WL = 24,75.10-6J.              B. WL = 12,75.10-6J.

C. WL = 24,75.10-5J.              D. WL = 12,75.10-5J.

Chọn A. W = WL + WC. Tìm WC rồi tìm WL.

Câu 27: Dao động điện từ tự do trong mạch dao động là một dòng điện xoay chiều có:

A. Tần số rất lớn.              B. Chu kỳ rất lớn.

C. Cường độ rất lớn.              D. Hiệu điện thế rất lớn.

Chọn A. Tần số của dao động từ rất lớn, nó mang năng lượng lớn, chu kỳ nhỏ.

Câu 28: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Tần số dao động riêng của mạch thứ nhất là f1, của mạch thứ hai là f2 = 2f... Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0 ) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là

A. 1/4              B. 4

C. 2              D. 1/2

Ta có: Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Quảng cáo

Câu 29: Tìm phát biểu sai về năng lượng trong mạch dao động LC:

A. Năng lượng của mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.

B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên điều hoà với tần số của dòng điện xoay chiều trong mạch.

C. Khi năng lượng điện trường trong tụ giảm thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm tăng lên và ngược lại.

D. Tại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi, nói cách khác, năng lượng của mạch dao động được bảo toàn.

Chọn B. Năng lượng điện trường và từ trường biến thiên với tần số gấp đôi tần số dao động.

Câu 30: Nếu điện tích trên tụ của mạch LC biến thiên theo công thức q = q0sinωt. Tìm biểu thức trong các biểu thức năng lượng của mạch LC sau đây:

A. Năng lượng điện:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

B. Năng lượng từ

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

C. Năng lượng dao động:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

D. Năng lượng dao động:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Chọn B. công thức thiếu số 2 ở mẫu.

Câu 31: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 0,1F và một cuộn cảm có hệ số tự cảm 1mH. Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch sẽ là:

A. 1,6.104 Hz;              B. 3,2.104 Hz;

C. 1,6.103 Hz;              D. 3,2.103 Hz.

Chọn C. Từ công thức tính tần Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án số ta tìm được kết quả đó.

Câu 32: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có L và một tụ điện có điện dung C thực hiện dao động điện từ không tắt. Giá trị cực đại của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện bằng Umax. Giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Chọn C. I0 = ω.Q0; U0 = Q0/C ta tìm được công thức đó.

Câu 33: Mạch dao động điện từ điều hoà có cấu tạo gồm:

A. nguồn điện một chiều và tụ điện mắc thành mạch kín.

B. nguồn điện một chiều và cuộn cảm mắc thành mạch kín.

C. nguồn điện một chiều và điện trở mắc thành mạch kín.

D. tụ điện và cuộn cảm mắc thành mạch kín.

Quảng cáo

Chọn D. Mạch dao động điện từ điều hoà LC có cấu tạo gồm tụ điện C và cuộn cảm L mắc thành mạch kín.

Câu 34: Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kỳ

A. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C.

B. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L.

C. phụ thuộc vào cả L và C.

D. không phụ thuộc vào L và C.

Chọn C. Chu kỳ dao động của mạch dao động LC là T = 2π√(LC) như vậy chu kỳ T phụ thuộc vào cả độ tự cảm L của cuộn cảm và điện dung C của tụ điện.

Câu 35: Một mạch LC lý tưởng đang có dao động điện từ với điện tích tức thời trên tụ q = 4cos(2000πt - π/4) μC. Cho hằng số điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, tổng số lượt điện tử chạy qua một tiết diện thẳng của dây dẫn sau 5,5 ms dao động xấp xỉ bằng

A. 5,5.1014              B. 3,2.1014

C. 9,3.1014              D. 3,9.1014

Chu kì dao động của dòng điện là T = 2π/ω = 0,001 s = 1 ms → 5,5 ms = 5T + T/2.

Sau T/2 kể từ lúc t = 0 thì điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn là 2Q0 .

→ q = 5.4Q0 + 2Q0 = 8,8.10-5

→ số lượt electron đi qua một tiết diện thẳng của dây dẫn là

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Câu 36: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch

A. tăng lên 4 lần.              B. tăng lên 2 lần.

C. giảm đi 4 lần.              D. giảm đi 2 lần.

Chọn B. Chu kỳ dao động của mạch dao động LC là T = 2π√(LC) khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch tăng lên 2 lần.

Câu 37: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 2 lần và giảm điện dung của tụ điện đi 2 lần thì tần số dao động của mạch

A. không đổi.             B. tăng 2 lần.

C. giảm 2 lần.             D. tăng 4 lần.

Chọn A.

Tần số dao động của mạch dao động LC là Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 2 lần và giảm điện dung của tụ điện xuống 2 lần thì tần số dao động của mạch không thay đổi.

Câu 38: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Chọn D.

Mạch dao động điện từ điều hoà có tần số góc Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Câu 39: Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động điện từ điều hoà LC là đúng?

A. Điện tích trong mạch biến thiên điều hoà.

B. Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu ở tụ điện.

C. Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu ở cuộn cảm.

D. Tần số dao động của mạch phụ thuộc vào điện tích của tụ điện.

Chọn D. Mạch dao động điện từ điều hoà LC luôn có:

Điện tích trong mạch biến thiên điều hoà.

Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu ở tụ điện.

Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu ở cuộn cảm.

Tần số dao động của mạch là Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án phụ thuộc vào hệ số tự cảm của cuộn cảm và điện dung của tụ điện mà không phụ thuộc vào điện tích của tụ điện.

Câu 40: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,05sin2000t(A). Tần số góc dao động của mạch là

A. 318,5rad/s.             B. 318,5Hz.

C. 2000rad/s.             D. 2000Hz.

Chọn C. So sánh biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC là i = I0sin(ωt) với biểu thức i = 0,05sin2000t(A). Ta thấy tần số góc dao động của mạch là ω = 2000rad/s.

Câu 41: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 2pF, (lấy π2 = 10). Tần số dao động của mạch là

A. f = 2,5Hz.             B. f = 2,5MHz.

C. f = 1Hz.              D. f = 1MHz.

Chọn B.

áp dụng công thức tính tần số dao động của mạch Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

thay L = 2mH = 2.10-3H, C = 2pF = 2.10-12F và π2 = 10 ta được f = 2,5.106H = 2,5MHz.

Câu 42: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos2000t(A). Tụ điện trong mạch có điện dung 5μF. Độ tự cảm của cuộn cảm là

A. L = 50mH.              B. L = 50H.

C. L = 5.10-6H.             D. L = 5.10-8H.

Chọn A. So sánh biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC là i = I0sin(ωt) với biểu thức i = 0,02cos2000t(A) biến đổi i về dạng hàm sin ta được i = 0,02sin(2000t + π/2).

Ta thấy tần số góc dao động của mạch là ω = 2000rad/s.

áp dụng công thức tính tần số góc của mạch dao động LC: Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

thay số C = 5μF = 5.10-6F, ω = 2000rad/s ta được L = 50mH.

Câu 43: Mạch dao động điện từ điều hoà LC gồm tụ điện C = 30nF và cuộn cảm L = 25mH. Nạp điện cho tụ điện đến hiệu điện thế 4,8V rồi cho tụ phóng điện qua cuộn cảm, cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

A. I = 3,72mA.             B. I = 4,28mA.

C. I = 5,20mA.             D. I = 6,34mA.

Chọn A.

Phương trình điện tích trong mạch dao động là q = Q0cos(ωt + φ), phương trình cường độ dòng điện trong mạch là i = q’ = - Q0ωsin(ωt + φ) = I0sin(ωt + φ)

suy ra cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch được tính:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Câu 44: Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hoà theo phương trình q = 4cos(2π.104t)μC. Tần số dao động của mạch là

A. f = 10(Hz).              B. f = 10(kHz).

C. f = 2π(Hz).             D. f = 2π(kHz).

Chọn B.

So sánh phương trình điện tích q = Q0cosωt với phương trình q = 4cos(2π.104t)μC ta thấy tần số góc ω = 2π.104(rad/s), suy ra tần số dao động của mạch là f = ω/2π = 10000Hz = 10kHz.

Câu 45: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C = 16nF và cuộn cảm L = 25mH. Tần số góc dao động của mạch là

A. ω = 200Hz.              B. ω = 200rad/s.

C. ω = 5.10-5Hz.             D. ω = 5.104rad/s.

Chọn D.

áp dụng công thức tính tần số góc Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

với C = 16nF = 16.10-9F và L = 25mH = 25.10-3H.

Câu 46: Tụ điện của mạch dao động có điện dung C = 1μF, ban đầu được tích điện đến hiệu điện thế 100V, sau đó cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực hiện dao động đến khi dao động điện từ tắt hẳn là bao nhiêu?

A. ΔW = 10mJ.              B. ΔW = 5mJ.

C. ΔW = 10kJ.              D. ΔW = 5kJ

Chọn B.

Năng lượng ban đầu của tụ điện là W = CU2/2 = 5.10-3J = 5mJ. Khi dao động trong mạch tắt hẳn thì mạch không còn năng lượng. Năng lượng điện từ trong mạch đã bị mất mát hoàn toàn, tức là phần năng lượng bị mất mát là ΔW = 5mJ.

Câu 47: Người ta dùng cách nào sau đây để duy trì dao động điện từ trong mạch với tần số riêng của nó?

A. Đặt vào mạch một hiệu điện thế xoay chiều.

B. Đặt vào mạch một hiệu điện thế một chiều không đổi.

C. Dùng máy phát dao động điện từ điều hoà.

D. Tăng thêm điện trở của mạch dao động.

Chọn C. Muốn duy trì dao động điện từ trong mạch với tần số dao động riêng của mạch thì ta phải tạo ra dao động duy trì trong mạch tức là cứ sau mỗi chu kỳ ta lại cung cấp cho mạch một phần năng lượng bằng phần năng lượng đã bị mất mát trong chu kỳ đó. Cơ cấu để thực hiện nhiệm vụ này là máy phát dao động điều hoà dùng tranzito.

Câu 48: Trong mạch LC lý tưởng đang có dao động điện từ điều hòa với cường độ dòng điện tức thời i = 4πcos(100πt + π/6) mA. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, điện tích trên tụ đạt giá trị 20 μC lần thứ 5 tại thời điểm

A. t = 245/6 ms              B. t = 125 ms

C. t = 450 ms              D. t = 19/3 ms

Ta có q trễ pha hơn i một góc π/2.

Tại t = 0 pha ban đầu của i là π/6 → pha ban đầu của q là φ0 = -π/3

T = 2π/ω = 20 ms.

Lại có Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

→ Mỗi chu kì có 2 thời điểm có giá trị q thỏa mãn.

Có 5 = 2.2 + 1 → t = 2T + Δt = 2T + Δφ/ω

Δφ = |-π/3 – (-π/4)| = π/12

→ t = 2T + T/24 = 245/6 ms.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Câu 49: Trong mạch LC lý tưởng đang có dao động điện từ điều hòa với tần số 500 Hz. Cường độ dòng điện hiệu dụng đo được trên mạch là 4π√2 mA. Thời điểm ban đầu, cường độ dòng điện trên mạch có giá trị bằng 0 và đang tăng. Điện tích trên tụ đạt giá trị 4 μC lần thứ 3 tại thời điểm

A. t = 8/3 ms.              B. t = 12,5 ms.

C. t = 4,5 ms.              D. t = 19/3 ms.

Ta có I = 4π√2 mA → I0 = 8π mA

T = 1/f = 2 ms = 2π/ω → ω = 1000π rad/s.

Có q trễ pha hơn i một góc π/2 → Tại t = 0 pha ban đầu của i là -π/2 → pha ban đầu của q là φ0 = -π

Lại có Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

→ Mỗi chu kì có 2 thời điểm có giá trị q thỏa mãn.

Có 3 = 2.1 + 1 → t = 2T + Δt = 2T + Δφ/ω

Δφ = |-π – (-π/3)| = 2π/3

→ t = T + T/3 = 8/3 ms.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Câu 50: Một mạch LC lý tưởng với C = 2.10-6 F đang có dao động điện từ với chu kỳ dao động là 0,5 ms và biên độ điện áp là 4 V. Trong một chu kỳ, quãng thời gian mà cường độ dòng điện có độ lớn vượt quá 16π mA là

A. 1/3 ms              B. 2/3 ms

C. 1/2 ms              D. 3/4 ms

Thời gian cường độ dòng điện có độ lớn không vượt quá 16π mA trong 1 chu kì là t →t < T = 1/2 ms.

→Chỉ có đáp án 1/3 ms thỏa mãn.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


mach-dao-dong.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác