Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

I. Phương pháp chung.

Xét một mạch dao động điện từ LC đang hoạt động ổn định. Trong mạch dao động LC có năng lượng điện từ bao gồm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

1. Năng lượng điện trường tích trữ trong tụ điện và có biểu thức là Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

* Ta có:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

* Gọi ω’, T’, f’, φ’ lần lượt là tần số góc, chu kì, pha ban đầu của năng lượng điện trường ta có: ω’ = 2ω; T’ = T/2; f’ = 2f, φ’ = 2φ.

2. Năng lượng từ trường tích trữ trong cuộn cảm và có biểu thức là Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

* Ta có:Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

* Gọi ω’, T’, f’, φ’ lần lượt là tần số góc, chu kì, pha ban đầu của năng lượng từ trường ta có: ω’ = 2ω; T’ = T/2; f’ = 2f, φ’ = 2φ +- π => WL ngược pha với WC.

3. Năng lượng điện từ trong mạch LC bằng tổng của năng lượng điện trường và năng lượng từ trường: W = WC + WL

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

4. Công thức suy luận liên quan:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

* Để tính các giá trị tức thời (u, i) ta dựa vào phương trình bảo toàn năng lượng:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

* Để tính các giá trị tức thời (i, q) ta dựa vào hệ thức liên hệ:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

* Khi WC = nWL ta có: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

* Khi WL = nWC ta có: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

5. Dạng đồ thị của năng lượng điện trường và từ trường

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

* Trong mạch dao động điện lý tưởng luôn có sự biến đổi năng lượng qua lại giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường nhưng tổng của chúng tức năng lượng điện từ luôn bảo toàn và tỉ lệ với U02, I02, Q02

* Từ công thức Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 ta thấy năng lượng điện từ chỉ phụ thuộc vào đặc tính của mạch và cách kích thích ban đầu.

* Trong mạch dao động điện lý tưởng WC và WL biến thiên tuần hoàn nhưng ngược pha nhau với chu kì bằng nửa chu kì dao động của mạch và tần số bằng 2 lần tần số dao động của mạch.

* Trong mạch dao động điện lý tưởng WC và WL biến thiên tuần hoàn quanh giá trị trung bình Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 và luôn có giá trị dương (biến thiên từ giá trị 0 đến WCmax = WLmax).

* Thời gian liên tiếp để WC = WL trong 1 chu kì là t0 = T/4 (T là chu kì dao động của mạch LC)

* Thời điểm đầu tiên để WC = WL khi mạch dao động có q = qmax = Q0 , u = umax = U0 hoặc i = imax = I0 là t0 = T/8

* Thời gian liên tiếp để năng lượng điện trường (hoặc năng lượng từ trường) đạt cực đại là T/2.

Quảng cáo

6. Mạch LC dao động tắt dần:

* Công suất hao phí do cuộn dây có điện trở R là: Phao phí = I2.R (với Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12) và để duy trì dao động của mạch thì công suất bổ sung phải bằng công suất hao phí.

* Năng lượng cần bổ sung trong 1 chu kì là ∆ET = Phao phí.T = I2.R.T

* Năng lượng cần bổ sung trong thời gian t là Et = Phao phí.t = I2.R.t.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 (CĐ – 2011): Trong mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đang có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là U0/2 thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Hướng dẫn

Chọn D.

Ta có: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Thay u = U0/2

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Ví dụ 2: Mạch dao động LC gồm tụ C = 6μF và cuộn cảm thuần. Biết giá trị cực đại của điện áp giữa hai đầu tụ điện là U0 = 14V. Tại thời điểm điện áp giữa hai bản của tụ là u = 8V, năng lượng từ trường trong mạch bằng

A. WL = 588μJ.

B. WL = 396μJ.

C. WL = 39,6μJ.

D. WL = 58,8μJ.

Hướng dẫn

Chọn C.

Bảo toàn năng lượng ta được:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Thay số ta được năng lượng từ trường của mạch là:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Ví dụ 3: Trong mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng 3 lần năng lượng điện trường là 10-4s. Thời gian giữa 3 lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là:

A. 3.10-4 s

B. 9.10-4 s

C. 6.10-4 s

D. 2.10-4 s.

Hướng dẫn

Chọn C.

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Khi WL = 3WC ta có: .

Sử dụng vòng tròn lượng giác biểu diễn q, ta nhận thấy khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần WL = 3WC ứng với góc quét ∆φ = π/3 → ∆tmin = T/6

→ Chu kỳ mạch dao động là: T = 6.10-4s.

Thời gian giữa 3 lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là một chu kỳ T.

Ví dụ 4: Một mạch dao động gồm tụ điện C = 0,5μF và cuộn dây L = 5mH, điện trở thuần của cuộn dây là R = 0,1Ω. Để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 5V ta phải cung cấp cho mạch một công suất là

A. 0,125μW.

B. 0,125mW.

C. 0,125W.

D. 125W.

Hướng dẫn

Chọn B.

Khi hiệu điện thế cực đại trên tụ là 5V thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12= 0,035355A.

Công suất tiêu thụ trong mạch là P = RI2 = 1,25.10-4W = 0,125mW.

Muốn duy trì dao động trong mạch thì cứ sau mỗi chu kì dao động ta phải cung cấp một phần năng lượng bằng phần năng lượng đã bị mất tức là ta phải cung cấp một công suất đúng bằng 0,125mW.

Quảng cáo

Ví dụ 5: Một nguồn điện có suất điện động 3V, điện trở trong 2Ω, được mắc vào hai đầu mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần 3Ω mắc song song với một tụ điện. Biết điện dung của tụ là 5μF và độ tự cảm là 5μH. Khi dòng điện chạy qua mạch đã ổn định, người ta ngắt nguồn điện khỏi mạch. Lúc đó nhiệt lượng lớn nhất toả ra trên cuộn dây bằng bao nhiêu?

A. 6.10-4 J.

B. 7.10-4 J.

C. 9 μJ.

D. 7μJ.

Hướng dẫn

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12= 0,035355A.

Chọn C.

Khi dòng điện qua mạch ổn định (qua cuộn dây):

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12= 0,035355A.

Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây cũng chính là hiệu điện thế 2 đầu tụ: UAB = U0 = I.R = 1,8 V

Năng lượng dao động của mạch lúc ngắt nguồn:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12= 0,035355A.

Nhiệt lượng lớn nhất tỏa ra trên cuộn dây bằng năng lượng dao động lúc đầu của mạch.

Khi đó nhiệt lượng lớn nhất toả ra trên cuộn dây bằng năng lượng của mạch khi đó: Qmax = W = 9μJ

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Điện áp giữa hai bản tụ biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai ? Năng lượng điện từ

A. bằng năng lượng từ trường cực đại.

B. không thay đổi.

C. biến thiên tuần hoàn với tần số f.

D. bằng năng lượng điện trường cực đại.

Hướng dẫn

Chọn C.

Năng lượng điện từ trong mạch:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12= 0,035355A.

Như vậy trong mạch dao động LC lý tưởng thì năng lượng của mạch được bảo toàn. C sai.

Câu 2: Nếu điện tích trên tụ của mạch LC biến thiên theo công thức q = Q0cos(ωt) C. Tìm biểu thức sai trong các biểu thức năng lượng của mạch LC sau đây?

A. Năng lượng điện trường Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

B. Năng lượng từ trường Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

C. Năng lượng dao động: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

D. Năng lượng dao động: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Hướng dẫn

Chọn B.

B sai vì i nhanh pha hơn q một góc π/2 nên Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Câu 3: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích trên tụ điện biến thiên với chu kỳ T. Năng lượng điện trường ở tụ điện

A. biến thiên tuần hoàn với chu kì T.

B. biến thiên tuần hoàn với chu kì T/2.

C. biến thiên tuần hoàn với chu kì 2T.

D. không biến thiên theo thời gian.

Hướng dẫn

Chọn B.

Năng lượng điện trường tích trữ trong tụ điện và có biểu thức là Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

* Ta có:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12= 0,035355A.

* Gọi ω’, T’, f’, φ’ lần lượt là tần số góc, chu kì, pha ban đầu của năng lượng điện trường thì năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với: ω’ = 2ω; T’ = T/2; f’ = 2f, φ’ = 2φ.

Câu 4: Trong mạch điện dao động điện từ LC, hiệu điện thế trên tụ tại thời điểm Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 được tính theo biểu thức:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12= 0,035355A.

Hướng dẫn

Chọn C.

Ta có: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Câu 5: Mạch dao động LC lí tưởng, cường độ dòng điện tức thời trong mạch biến thiên theo phương trình i = 0,04cos(ωt)A. Xác định giá trị của C biết rằng, cứ sau những khoảng thời gian nhắn nhất Δt = 0,25 (μs) thì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường bằng nhau và bằng 0,8/π(μJ).

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Hướng dẫn

Chọn D.

Khoảng thời gian nhắn nhất mà năng lượng điện trường và năng lượng từ trường bằng nhau là: T/4 = Δt = 0,25 (μs) → T = 1μs.

Khi đó:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Điện dung C:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Câu 6: Một tụ điện có điện dung C = 10-3/2π(F) được nạp một lượng điện tích nhất định. Sau đó nối 2 bản tụ vào 2 đầu 1 cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/5π(H). Bỏ qua điện trở dây nối. Sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu giây (kể từ lúc nối) năng lượng từ trường của cuộn dây bằng 3 lần năng lượng điện trường trong tụ?

A. Δt = 1/300 (s).

B. Δt = 5/300 (s).

C. Δt = 1/100 (s).

D. Δt = 4/300 (s).

Hướng dẫn

Chọn A.

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Chu kỳ dao động: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Ban đầu (t = 0) thì q = Q0.

Thời điểm t thì WL = 3WC

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Sử dụng vòng tròn lượng giác biểu diễn q, ta nhận thấy khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc t = 0 đến khi WL = 3WC ứng với góc quét ∆φ = π/3 → ∆tmin = T/6 = 1/300s.

Câu 7: Trong một mạch dao động điện từ LC, điện tích của tụ biến thiên theo hàm số q = Q0sin(πt) C. Khi điện tích của tụ điện là Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 thì năng lượng điện trường

A. bằng hai lần năng lượng từ trường

B. bằng ba lần năng lượng từ trường

C. bằng một nửa năng lượng từ trường

D. bằng năng lượng từ trường

Hướng dẫn

Chọn D.

Khi WL = nWC thì: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 Vậy WL = WC.

Câu 8: Trong mạch điện dao động điện từ LC, khi điện tích giữa hai bản tụ có biểu thức: q = - Q0cosωt thì năng lượng tức thời của cuộn cảm và của tụ điện lần lượt là:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Hướng dẫn

Chọn A.

Ta có: q = - Q0cosωt → i = q’ = ωQ0.sinωt

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Câu 9: Trong mạch dao động không có thành phần trở thuần thì quan hệ về độ lớn của năng luợng từ trường cực đại với năng lượng điện trường cực đại là

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Hướng dẫn

Chọn D.

Năng lượng điện từ trong mạch LC không có điện trở thuần được bảo toàn, bằng tổng của năng lượng điện trường và năng lượng từ trường:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Câu 10: Một mạch dao động LC có cuộn thuần cảm L = 0,5H và tụ điện C = 50μF. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 5V. Năng lượng dao động của mạch và chu kì dao động của mạch là:

A. 2,5.10-4J ; π/100 s.

B. 0,625mJ; π/100 s.

C. 6,25.10-4J ; π/10 s.

D. 0,25mJ ; π/10 s.

Hướng dẫn

Chọn B.

Năng lượng dao động của mạch: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Chu kì dao động của mạch là: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Câu 11: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tụ cảm L = 30μH một tụ điện có C = 3000pF. Điện trở thuần của mạch dao động là 1Ω. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 6V phải cung cấp cho mạch một năng lượng điện có công suất.

A. 1,8 W

B. 1,8 mW

C. 0,18 W

D. 5,5 mW.

Hướng dẫn

Chọn B.

Công suất hao phí do cuộn dây có điện trở R là: Phao phí = I2.R (với Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12) và để duy trì dao động của mạch thì công suất bổ sung phải bằng công suất hao phí.

Năng lượng cần bổ sung trong 1 s là:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Câu 12: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2µH và tụ điện có điện dung 2 µF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lân liên tiếp mà năng lượng điện trường của tụ có độ lớn cực đại là

A. 2π µs.

B. 4π µs.

C. π µs.

D. 1 µs.

Hướng dẫn

Chọn

A.

Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng điện trường của tụ có độ lớn cực đại là: ∆t = T/2 Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Câu 13: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C = 20μF. Người ta tích điện cho tụ điện đến hiệu điện thế cực đại U0 = 4V. Chọn thời điểm ban đầu (t = 0) là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện. Năng lượng điện trường tại thời điểm t = T/8 là ? (với T là chu kì dao động).

A. 60.10-4 J.

B. 70.10-4 J.

C. 80.10-4 J.

D. 90.10-4 J.

Hướng dẫn

Chọn C.

Điện tích tức thời: q = Q0cos(ωt+φ)

Trong đó: Q0 = C.U0 = 20.10-6.4 = 8.10-5C.

Khi t = 0: q = Q0cosφ = Q0 → cosφ = 1 → φ = 0.

Vào thời điểm t = T/8, điện tích của tụ điện bằng Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Năng lượng điện trường: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Câu 14: Một mạch dao động LC có L = 2mH, C = 8pF, lấy π2 = 10. Thời gian từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc có năng lượng điện trường bằng ba lần năng lượng từ trường là:

A. 2.10-7 s

B. 10-7 s

C. 10-5/75 s

D. 10-615 s

Hướng dẫn

Chọn D.

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Chu kỳ dao động của mạch:Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Khi WC = 3WL¬ ↔ WL = WC/3.

Suy ra: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Hình vẽ cho ta góc quét:∆φ = π/6

Ứng với thời gian: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Câu 15. Mạch dao động LC gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 30μH và một tụ điện C = 3000pF. Điện trở thuần của mạch dao động là 0,1Ω. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 6V phải cung cấp cho mạch một năng lượng điện có công suất:

A. 0,18W.

B. 0,18mW.

C. 0,35mW.

D. 0,55mW.

Hướng dẫn

Chọn B.

Ta có:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Ta phải bổ sung công suất đúng bằng công suất hao phí (tỏa nhiệt trên R):

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Câu 16. Cho một mạch dao động LC lí tưởng điện tích trên một bản 1 của tụ điện biến thiên theo thời gian với phương trình: q = Q0.cos(ωt + φ). Lúc t = 0 năng lượng điện trường đang bằng 3 lần năng lượng từ trường, điện tích trên bản 1 đang giảm (về độ lớn│q│) và đang có giá trị âm. Giá trị φ có thể bằng:

A. π/6.

B. -π/6.

C. -5π/6.

D. 5π/6.

Hướng dẫn

Chọn C.

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Ta có: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Vì lúc t = 0, điện tích trên bản 1 đang giảm (về độ lớn │q│) và đang có giá trị âm nên từ vòng tròn biểu diễn q ta xác định được: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Câu 18: Có hai tụ giống nhau chưa tích điện và 1 nguồn điện một chiều có suất điện động E. Lần thứ nhất, 2 tụ mắc song song, lần thứ hai, 2 tụ mắc nối tiếp, rồi nối với nguồn điện để tích điện. Sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn và khép kín mạch với 1 cuộn dây thuần cảm để tạo ra mạch dao động điện từ. Khi hiệu điện thế trên các tụ trong 2 trường hợp bằng nhau và bằng E/4 thì tỉ số năng lượng từ trong 2 trường hợp:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Hướng dẫn

Chọn

A.

+ Lần thứ nhất: Khi hai tụ mắc song song U01 = U02 = E:

Năng lượng của mạch dao động: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12(vì C1 = C2 = C).

Khi hiệu điện thế trên các tụ bằng nhau bằng u = u1 = u2 = E/4 thì năng lượng điện trường:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Khi đó năng lượng từ trường: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 (1)

+ Lần thứ 2: Khi hai tụ mắc nối tiếp Cbộ = Cnt = C/2; U0b = E

Năng lượng của mạch dao đông: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Khi hiệu điện thế trên các tụ bằng nhau bằng u1 = u2 = E/4 thì năng lượng điện trường

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Khi đó năng lượng từ trường: Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 (2).

Từ (1) và (2) ta suy ra tỉ số cần tìm là 5.

Câu 19: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Nối hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong r vào hai đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định, cắt nguồn thì mạch LC dao động hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Biết L = 25r2C. Tính tỉ số U0 và E.

A. 10.

B. 100.

C. 5.

D. 25.

Hướng dẫn

Chọn C.

Nối hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong r vào hai đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định ta được I0 = E/r

Áp dụng công thức:

Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Câu 20: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, cung cấp cho tụ một năng lượng bằng cách ghép tụ vào nguồn điện không đổi có suất điện động E = 2V. Mạch thực hiện dao động điện từ với biểu thức năng lượng từ WL=2.10-8cos2ωt (J). Điện dung của tụ là:

A. 5.10-7 F

B. 2,5 F

C. 4 F

D. 10-8 F

Hướng dẫn

Chọn A.

Năng lượng điện cực đại:Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Năng lượng từ cực đại: WLmax = 2.10-8 J.

Năng lượng điện từ được bảo toàn, ta có: WCmax = WLmaxCông thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

dao-dong-va-song-dien-tu.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác