Bài tập Vật Lí 7 Bài 20 (có đáp án): Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loạiBài tập Vật Lí 7 Bài 20 (có đáp án): Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

Bài 1 : Chất dẫn điện là:

A. Chất cho dòng điện đi qua

B. Chất không cho dòng điện đi qua

C. Chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động nhanh hơn

D. Chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động chậm hơn

Chất dẫn điện: là chất cho dòng điện đi qua

Đáp án cần chọn là: A

Bài 2 : Chọn câu đúng:

A. Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua

B. Chất dẫn điện là chất không cho dòng điện đi qua

C. Chất dẫn điện là chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động nhanh hơn

D. Chất dẫn điện là chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động chậm hơn

Chất dẫn điện: là chất cho dòng điện đi qua

Đáp án cần chọn là: A

Bài 3 : Chất dẫn điện là chất…….dòng điện đi qua.

A. Cho

B. Không cho

C. Cản trở

D. Cho một phần

Chất dẫn điện: là chất cho dòng điện đi qua

Đáp án cần chọn là: A

Bài 4 : Chất cách điện là:

A. Chất cho dòng điện đi qua

B. Chất không cho dòng điện đi qua

C. Chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động nhanh hơn

D. Chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động chậm hơn

Chất cách điện: là chất không cho dòng điện đi qua

Đáp án cần chọn là: B

Bài 5 : Chọn câu đúng:

A. Chất cách điện là chất cho dòng điện đi qua

B. Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua

C. Chất cách điện là chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động nhanh hơn

D. Chất cách điện là chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động chậm hơn

Chất cách điện: là chất không cho dòng điện đi qua

Đáp án cần chọn là: B

Bài 6 : Chất cách điện là chất…….dòng điện đi qua.

A. Cho

B. Không cho

C. Tăng cường cường độ

D. Cho một phần

Chất cách điện: là chất không cho dòng điện đi qua

Đáp án cần chọn là: B

Bài 7 : Kim loại là chất:

A. Dẫn điện

B. Cách điện

C. Vừa dẫn điện vừa cách điện

D. Cả A, B, C đều sai

Kim loại là chất dẫn điện

Đáp án cần chọn là: A

Bài 8 : Vật liệu nào sau đây là chất dẫn điện?

A. Gỗ

B. Thủy tinh

C. Nhựa

D. Kim loại

Kim loại là chất dẫn điện

Đáp án cần chọn là: D

Bài 9 : Chọn câu đúng nhất:

A. Kim loại là chất dẫn điện

B. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử

C. Trong kim loại luôn tồn tại các điện tử tự do

D. Cả ba câu trên đều đúng

+ Kim loại là chất dẫn điện

+ Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử

+ Trong kim loại luôn tồn tại các điện tử tự do

Đáp án cần chọn là: D

Bài 10 : Dòng điện trong kim loại là:

A. Dòng các proton chuyển động có hướng

B. Dòng các notron dịch chuyển có hướng

C. Dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng

D. Dòng các nguyên tử tự do do dịch chuyển có hướng

Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng

Đáp án cần chọn là: C

Bài 11 : Dòng điện trong kim loại là dòng các ………. dịch chuyển có hướng.

A. Nguyên tử tự do

B. Electron tự do

C. Proton

D. Notron

Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng

Đáp án cần chọn là: B

Bài 12 : Electron tự do có trong vật nào dưới đây?

A. Mảnh nilong

B. Mảnh sắt

C. Mảnh giấy khô

D. Mảnh nhựa

Ta có: Trong kim loại có các electron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại. Các electron đó gọi là electron tự do.

⇒ Trong các vật trên thì electron có trong mảnh sắt do sắt là kim loại

Đáp án cần chọn là: B

Bài 13 : Chọn câu phát biếu sai.

A. Trong kim loại có các electron thoát ra khỏi nguyên tử.

B. Trong kim loại tồn tại các ion âm

C. Trong kim loại chứa các điện tử tự do

D. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử

A, C, D - đúng

B - sai vì: Trong kim loại không có ion âm mà có các electron tự do.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 14 : Electron tự do có trong phần nào của dây điện:

A. Phần vỏ nhựa của dây

B. Phần đầu của đoạn dây

C. Phần cuối của đoạn dây

D. Phần lõi của dây

Electron có trong kim loại, phần lõi của dây điện làm bằng kim loại nên electron có trong phần lõi của dây điện.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 15 : Trong vật nào dưới đây không có electron tự do?

A. Một đoạn dây thép

B. Một đoạn dây đồng

C. Một đoạn dây nhựa

D. Một đoạn dây nhôm

A, B, D: có electron tự do vì chúng là kim loại

C: không có electron tự do

Đáp án cần chọn là: C

Bài 16 : Vật nào dưới đây là vật cách điện?

A. Một đoạn ruột bút chì

B. Một đoạn dây thép

C. Một đoạn dây nhôm

D. Một đoạn dây nhựa

A, B, C – vật dẫn điện

D – vật cách điện

Đáp án cần chọn là: D

Bài 17 :

Vật nào dưới đây là vật cách điện?

A. Một mảnh thủy tinh

B. Một đoạn dây thép

C. Một thanh sắt

D. Một đoạn dây đồng

A – vật cách điện

B, C, D – vật dẫn điện

Đáp án cần chọn là: A

Bài 18 : Vật nào sau đây là chất cách điện?

A. Gỗ

B. Đồng

C. Nhôm

D. Sắt

A – vật cách điện

B, C, D – vật dẫn điện

Đáp án cần chọn là: A

Bài 19 : Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì có các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn và dây tóc bóng đèn?

A. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực dương sang cực âm

B. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực âm sang cực dương

C. Các electron tự do dịch chuyển từ cực âm sang cực dương

D. Các electron tự do dịch chuyển từ cực dương sang cực âm

Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì có các electron tự do dịch chuyển từ cực âm sang cực dương

Đáp án cần chọn là: C

Bài 20 : Trong các chất sau đây, chất nào không phải là chất cách điện?

A. Nhựa

B. Gỗ khô

C. Cao su

D. Than chì

A, B, C – chất cách điện

D – không phải là chất cách điện

Đáp án cần chọn là: D

Bài 21 : Trong các chất sau đây, chất nào không phải là chất cách điện?

A. Nước cất

B. Gỗ

C. Thủy tinh

D. Ruột bút chì

A, B, C – chất cách điện

D – không phải là chất cách điện

Đáp án cần chọn là: D

Bài 22 : Dòng điện trong các dây dẫn kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Các electron tự do này do đâu mà có?

A. Do các dây dẫn này bị nhiễm điện khi nhận thêm các electron

B. Do các nguồn điện sản ra các electron và đẩy chúng dịch chuyển trong các dây dẫn

C. Do các electron này bứt khỏi nguyên tử kim loại và chuyển động tự do trong dây dẫn

D. Do cả ba nguyên nhân nói trên

Dòng điện trong các dây dẫn kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Các electron tự do này có được là do các electron này bứt khỏi nguyển tử kim loại và chuyển động tự do trong dây dẫn

Đáp án cần chọn là: C

Bài 23 : Các êlectrôn tự do trong dây dẫn kim loại bị cực dương của pin ….., cực âm của pin ……

A. Hút, hút

B. Hút, đẩy

C. Đẩy, hút

D. Đẩy, đẩy

Các êlectrôn tự do trong dây dẫn kim loại bị cực dương của pin hút, cực âm của pin đẩy

Đáp án cần chọn là: B

Bài 24 : Trong một mạch kín, hai cực của pin được nối với nhau bằng một dây đồng. Các electron tự do trong dây sẽ bị cực nào hút, cực nào đẩy?

A. Cực dương hút, cực âm đẩy

B. Cực dương đẩy, cực âm hút

C. Hai cực cùng hút

D. Hai cực cùng đẩy

Các êlectrôn tự do trong dây dẫn kim loại bị cực dương của pin hút, cực âm của pin đẩy

Đáp án cần chọn là: A

Bài 25 : Chất nào dưới đây dẫn điện tốt nhất?

A. Không khí

B. Than chì

C. Đồng

D. Gỗ

Chất dẫn điện tốt nhất trong các chất trên là đồng

Đáp án cần chọn là: C

Bài 26 : Chất nào dưới đây dẫn điện tốt nhất?

A. Nước cất

B. Không khí

C. Than chì

D. Vàng

Chất dẫn điện tốt nhất trong các chất trên là vàng

Đáp án cần chọn là: D

Bài 27 : Trong kim loại, điện tích nào dễ dàng dịch chuyển?

A. Hạt nhân nguyên tử

B. Electron trong nguyên tử

C. Electron tự do

D. Không có điện tích nào

Trong kim loại, điện tích dễ dàng dịch chuyển là electron tự do

Đáp án cần chọn là: C

Bài 28 : Kim loại dẫn điện được là nhờ kim loại có:

A. Electron

B. Hạt nhân

C. Electron tự do

D. Nguyên tử

Kim loại dẫn điện được là nhờ kim loại có electron tự do

Đáp án cần chọn là: C

Bài 29 : Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về electron tự do?

A. Electron tự do là electron nằm trong nguyên tử nhưng không bị hạt nhân hút

B. Electron tự do là electron nằm xa hạt nhân nguyên tử

C. Electron tự do là electron đã tách khỏi nguyên tử và chúng chuyển động một cách tự do

D. Electron tự do là electron nằm trong những vật chuyển động tự do

Electron tự do là electron đã tách khỏi nguyên tử và chúng chuyển động một cách tự do

Đáp án cần chọn là: C

Bài 30 : Trong kim loại, các electron được gọi là electron tự do là:

A. Các electron thoát ra khỏi kim loại và chuyển động tự do

B. Các electron thoát ra khỏi nguyên tử kim loại và chuyển động tự do trong toàn khối kim loại

C. Các electron tự do trong nguyên tử kim loại

D. A, B, C đều đúng

Trong kim loại, các electron đưuọc gọi là electron tự do là các electron thoát ra khỏi nguyên tử kim loại và chuyển động tự do trong toàn khối kim loại.

Đáp án cần chọn là: B

Xem thêm các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.