Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điệnBài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

Bài 1 : Nguồn điện được kí hiệu bằng kí hiệu nào sau đây:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Kí hiệu của nguồn điện:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Bài 2 : Kí hiệu nào sau đây là kí hiệu của nguồn điện:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Kí hiệu của nguồn điện:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A, D - Công tắc

B - Bóng đèn

C - Các nguồn mắc nối tiếp nhau

Đáp án cần chọn là: C

Bài 3 : Bóng đèn được kí hiệu bằng kí hiệu nào sau đây:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Kí hiệu của bóng đèn:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Bài 4 : Chọn câu trả lời đúng Kí hiệu nào sau đây là kí hiệu của bóng đèn:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Kí hiệu của bóng đèn:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Bài 5 : Sơ đồ mạch điện là:

A. Ảnh chụp mạch điện thật

B. Hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện

C. Hình vẽ mạch điện thật đúng như kích thước của nó

D. Hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ

Sơ đồ mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện

Đáp án cần chọn là: B

Bài 6 : Chọn câu đúng nói về sơ đồ mạch điện:

A. Sơ đồ mạch điện là ảnh chụp mạch điện thật

B. Sơ đồ mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện

C. Sơ đồ mạch điện là hình vẽ mạch điện thật đúng như kích thước của nó

D. Sơ đồ mạch điện là hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ

Sơ đồ mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện

Đáp án cần chọn là: B

Bài 7 : Chọn phát biểu đúng nhất.

Kí hiệu các bộ phận trong mạch điện mang ý nghĩa:

A. Làm đơn giản các mạch điện khi cần thiết

B. Đơn giản sơ đồ của các vật dẫn, các linh kiện

C. Là các quy ước, không mang ý nghĩa gì

D. Làm cho sơ đồ mạch điện đơn giản hơn so với thực tế

Kí hiệu các bộ phận trong mạch điện mang ý nghĩa: Làm cho sơ đồ mạch điện đơn giản hơn so với thực tế

Đáp án cần chọn là: D

Bài 8 : Một mạng điện thắp sáng gồm:

A. Nguồn điện, bóng đèn và công tắc

B. Nguồn điện, bóng đèn, công tắc và dây dẫn

C. Nguồn điện, bóng đèn và dây dẫn

D. nguồn điện, bóng đèn và phích cắm

Mạng điện thắp sáng gồm: Nguồn điện, bóng đèn, công tắc và dây dẫn

Đáp án cần chọn là: B

Bài 9 : Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?

A. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín

B. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín

C. Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch điện

D. Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện

Quy ước về chiều dòng điện

Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện

Đáp án cần chọn là: D

Bài 10 : Điền từ thích hợp vào chỗ trống Chiều dòng điện là chiều từ ………. Qua ………. và …….. tới……… của nguồn điện.

A. Cực dương, dây dẫn, cực âm, thiết bị điện

B. Cực dương, dây dẫn, thiết bị điện, cực âm

C. Cực âm, dây dẫn, thiết bị điện, cực dương

D. Cực âm, thiết bị điện. dây dẫn, cực dương

Quy ước về chiều dòng điện

Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện

Đáp án cần chọn là: B

Bài 11 : Hình nào sau đây biểu diễn đúng chiều quy ước của dòng điện?

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Ta có: Quy ước về chiều dòng điện

Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện

⇒ Hình A biểu diễn đúng chiều quy ước của chiều dòng điện

Đáp án cần chọn là: A

Bài 12 : Một mạch điện được mắc như sau:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Sơ đồ mạch điện nào sau đây tương đương với mạch điện trên:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. 1 và 2

B. 3 và 4

C. 1 và 3

D. 2 và 4

Sơ đồ mạch điện tương đương với mạch điện của đầu bài là:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Bài 13 : Khi khóa K mở, bóng đèn nào mắc trong mạch điện sau đây sẽ tắt:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Đ1, Đ2

B. Đ2, Đ3, Đ4

C. Đ3, Đ4

D. Đ1, Đ3, Đ4

Khi khóa K mở ⇒ dòng điện không chạy qua đèn Đ3, Đ4 ⇒ đèn Đ3, Đ4 không sáng

Đáp án cần chọn là: C

Bài 14 : Cho mạch điện sau:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Đèn Đ1 và đèn Đ2 , điện trở khóa K bằng 0.

Chọn câu trả lời sai.

A. Khi K đóng: Đèn tắt, đèn sáng

B. Khi K ngắt: Đèn , đèn đều sáng

C. Khi K đóng: Đèn sáng, đèn tắt

D. Cả A và B đều đúng

Khi K đóng: Đèn tắt, đèn sáng

Khi K ngắt: Đèn , đèn đều sáng

Suy ra C - sai

Đáp án cần chọn là: C

Bài 15 : Cho bốn mạch điện sau:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Nhận định nào sau đây đúng:

A. Các mạch a, b và c tương đương nhau

B. Các mạch b, c và d tương đương nhau

C. a và b tương đương nhau, c và d không tương đương nhau

D. a và b tương đương nhau, c và d tương đương nhau

Vẽ lại sơ đồ mạch điện, ta có:

+ a và b tương đương nhau

+ c và d tương đương nhau

Đáp án cần chọn là: D

Bài 16 : Dòng điện một chiều là gì?

A. Dòng điện cung cấp bởi pin hay ác quy có chiều không đổi gọi là dòng điện 1 chiều

B. Dòng điện có các electron tự do ngược với chiều quy ước dòng điện gọi là dòng điện 1 chiều

C. Dòng điện cung cấp bởi nguồn điện 1 chiều gọi là dòng điện 1 chiều

D. Dòng điện có các electron tự do cùng chiều quy ước dòng điện gọi là dòng điện 1 chiều

Dòng điện cung cấp bởi pin hay ác quy có chiều không đổi gọi là dòng điện 1 chiều

Đáp án cần chọn là: A

Bài 17 : Chọn câu trả lời đúng:

Dòng chuyển dời theo một chiều xác định của hạt mang điện tích gọi là:

A. Dòng điện

B. Dòng điện không đổi

C. Dòng điện một chiều

D. Dòng điện xoay chiều

Dòng chuyển dời theo một chiều xác định của hạt mang điện tích gọi là dòng điện một chiều.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 18 : Chọn một phát biểu sai về chiều dòng điện:

A. Dòng điện thường dùng ở gia đình là dòng điện xoay chiều.

B. Dòng điện được cung cấp bởi pin hoặc acquy có chiều không đổi (được gọi là dòng điện một chiều).

C. Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

D. Chiều dòng điện là chiều từ cực âm qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực dương của nguồn điện.

A, B, C - đúng

D – sai vì: Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 19 : Cho biết chiều dòng điện trong hình sau:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Từ đầu (-) sang đầu (+)

B. Từ đầu (+) sang đầu (-)

C. Chiều nào cũng đúng

D. Không xác định được

Dòng điện có chiều từ (+) sang (-)

Đáp án B đúng

Đáp án cần chọn là: B

Bài 20 : Chiều qui ước của dòng điện ngược chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các ... trong dây dẫn kim loại.

A. Hạt nhân nguyên tử

B. Electron tự do

C. Electron mang điện tích âm

D. Proton mang điện tích dương

Ta có: Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện

⇒ Chiều qui ước của dòng điện ngược chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các êlectron tự do trong dây dẫn kim loại.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 21 : Chọn câu đúng:

A. Dòng điện trong mạch có chiều cùng chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại.

B. Dòng điện trong mạch có chiều ngược chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại.

C. Dòng điện trong mạch có chiều cùng ngược với chiều dịch chuyển có hướng của các ion dương trong dây dẫn kim loại.

D. Dòng điện trong mạch có chiều ngược với chiều dịch chuyển có hướng của các ion âm trong dây dẫn kim loại.

Dòng điện trong mạch có chiều ngược chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 22 : Cho mạch điện như hình vẽ:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Khi K2 - đóng, K1 - mở thì đèn nào sáng?

A. Đèn 1

B. Đèn 2 và đèn 3

C. Đèn 3

D. Đèn 1, đèn 2 và đèn 3

Khi K2 đóng, đèn 2 và 3 bị nối tắt

Vẽ lại mạch điện, ta được:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

⇒ Chỉ có đèn 1 sáng

Đáp án cần chọn là: A

Bài 23 : Cho mạch điện như hình vẽ:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Khi K1 - đóng, K2 - mở thì đèn nào sáng?

A. Đèn 1

B. Đèn 2 và đèn 3

C. Đèn 3

D. Đèn 1, đèn 2 và đèn 3

Khi K1 đóng, đèn 1 và 2 bị nối tắt

Vẽ lại mạch điện, ta được:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

⇒ Chỉ có đèn 3 sáng

Đáp án cần chọn là: C

Bài 24 : Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Chỉ có đèn 1 và 2 sáng trong trường hợp nào dưới đây?

A. Cả 3 công tắc đều đóng

B. K1 , K2 đóng, K3 mở

C. K1 , K3 đóng, K2 mở

D. K1 đóng, K2K3 mở

Khi chỉ có đèn 1 và 2 sáng ⇒ khóa K1 , K2 đóng, K3 mở

Đáp án cần chọn là: B

Bài 25 : Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Chỉ có đèn 1 và 3 sáng trong trường hợp nào dưới đây?

A. Cả 3 công tắc đều đóng

B. K1 , K2 đóng, K3 mở

C. K1 , K3 đóng, K2 mở

D. K1 đóng, K2K3 mở

Khi chỉ có đèn 1 và 2 sáng ⇒ khóa K1 , K3 đóng, i>K2 mở

Đáp án cần chọn là: C

Bài 26 : Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Trong trường hợp nào có đèn Đ1, Đ2 sáng?

Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Cả 3 công tắc đều đóng

B. K1, K2 đóng, K3 mở

C. K1, K3 đóng, K2 mở

D. K1 đóng, K2 và K3 mở

Khi đèn 1 và 2 sáng ⇒ Cả 3 công tắc đều đóng

Đáp án cần chọn là: A

Bài 27 : Chọn câu trả lời đúng:

Dòng điện được cung cấp bởi pin hay ac-quy là:

A. Dòng điện có chiều luôn thay đổi.

B. Dòng điện một chiều

C. Dòng điện xoay chiều

D. Dòng điện biến thiên

Dòng điện cung cấp bởi pin hay ác quy có chiều không đổi gọi là dòng điện 1 chiều

Đáp án cần chọn là: B

Bài 28 : Chọn câu trả lời đúng:

Dòng điện chạy trong mạng điện gia đình là:

A. Dòng điện không đổi

B. Dòng điện một chiều

C. Dòng điện xoay chiều

D. Dòng điện biến thiên

Dòng điện chạy trong mạng điện gia đình là dòng điện xoay chiều

Đáp án cần chọn là: C

Xem thêm các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.