Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp ánA. Phương pháp giải

Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

Quảng cáo

Các kí hiệu để vẽ mạch điện:

Một nguồn điện mắc nối tiếp (bộ pin, bộ acquy): Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Hai nguồn điện mắc nối tiếp (bộ pin, bộ acquy): Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Công tắc đóng có kí hiệu: Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7; Công tắc mở có kí hiệu: Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bóng đèn có kí hiệu: Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Dây dẫn điện có kí hiệu: Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong các sơ đồ mạch điện dưới đây, sơ đồ mạch điện có đèn sáng và chiều dòng điện đúng là:

Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

Chọn B

Quảng cáo

Ví dụ 2: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 bóng đèn; 1 công tắc K; 1pin; dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện quy ước khi K đóng. Nếu đổi cực của pin thì đèn có sáng không, chiều dòng điện khi đó như thế nào?

Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

Nguồn điện một pin: Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Công tắc đóng có kí hiệu: Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7; Công tắc mở có kí hiệu: Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bóng đèn có kí hiệu: Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Ta có sơ đồ:

Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Ví dụ 3: Vẽ sơ đồ mạch điện và biểu diễn chiều dòng điện trong mạch điện: Nguồn gồm 2 pin mắc nối tiếp, một công tắc, một bóng đèn.

Sơ đồ có mạch điện.

Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Quảng cáo

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Vẽ sơ đồ mạch điện: Nguồn gồm 2 pin mắc nối tiếp, hai bóng đèn có thể bật tắt riêng biệt.

Để hai bóng có thể bật tắt riêng biệt cần 2 khóa K và 2 đèn cần phải mắc song song.

Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Câu 2: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: nguồn điện (2 pin); khóa đóng, 2 bóng đèn nối tiếp và dây dẫn. Dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện trong sơ đồ mạch.

Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

Hai nguồn điện mắc nối tiếp (bộ pin, bộ acquy): Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Công tắc đóng có kí hiệu: Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7; Công tắc mở có kí hiệu: Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bóng đèn có kí hiệu: Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Ta có sơ đồ:

Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Câu 3: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 3 pin, 1 khoá K, 1 đèn. Biểu diễn chiều dòng điện trong mạch điện trên.

Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

Ta vẽ được sơ đồ:

Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Câu 4: Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điện dùng cho hai anh em cùng ngồi học trong một phòng có hai bàn riêng biệt gồm một công tắc điều khiển hai bóng đèn giống nhau có hiệu điện thế định mức là 110V vào nguồn điện 220V ?

- Hai bóng đèn đều có U = 110 V mà hiệu điện thế nguồn là 220V nên hai đèn cần mắc nối tiếp.

- Sơ đồ mạch điện:

Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Câu 5: Một mạch điện gồm: Một nguồn điện, một công tắc chung cho hai bóng đèn mắc song song. Vẽ sơ đồ của mạch điện, xác định chiều dòng điện ?

Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Câu 6: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện, hai đèn, hai khóa K sao cho:

Đóng K1: cả hai đèn cùng sáng

Đóng K2: hai đèn cùng tắt.

Đóng cả hai khóa: chỉ 1 đèn sáng.

Vì đóng K1: cả hai đèn cùng sáng nên K1 điều khiển cả hai đèn.

Đóng cả hai khóa: chỉ 1 đèn sáng tức là một đèn bị nối tắt bởi K2.

Như vậy, hai đèn mắc nối tiếp.

Ta có sơ đồ mạch điện

Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Câu 7: Hãy vẽ một mạch điện gồm 1 nguồn, hai đèn, ba khóa K sao cho:

K1 đóng thì đèn Đ1 sáng.

K2 đóng thì đèn Đ2 sáng.

K3 đóng thì cả hai đèn đều tắt.

Theo yêu cầu đề bài thì mỗi khóa điều khiển một đèn, nên ta có hai cách mắc cho đèn : nối tiếp hoặc song song.

K3 đóng thì cả hai đèn đều tắt tức là K3 nối tắt cả hai đèn.

Sơ đồ thứ nhất:

Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Sơ đồ thứ hai:

Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Câu 8: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 nguồn điện, một đèn, một chuông, hai công tắc với yêu cầu sau:

Đóng K1 thì đèn sáng

Đóng K2 chuông kêu

Đóng cả hai khóa thì đèn sáng và chuông kêu.

Từ yêu cầu của đề bài, ta thấy hai công tắc điều khiển hai thiết bị hoạt động riêng biệt, nên đây là mạch hai dụng cụ mắc song song với mỗi công tắc điều khiển một thiết bị.

Ta có sơ đồ:

Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Câu 9: Vẽ một sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện, hai bóng đèn, khóa 2 K1 và K2 sao cho:

Đóng K1: hai đèn cùng sáng

Đóng K2: một đèn sáng

Đóng K1 và K2: một đèn sáng.

Ta vẽ được sơ đồ có mạch điện:

Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Khi đóng K1 thì cả hai đèn cùng sáng.

Khi đóng K2 thì đèn 1 sáng.

Khi đóng cả hai khóa K thì đèn 1 sáng, đèn 2 bị nối tắt bởi K2 nên đèn 2 không sáng.

Câu 10:

a, Nêu quy ước chiều dòng điện?

b, Hãy dùng các kí hiệu, vẽ lại sơ đồ mạch điện sau và dung mũi tên để biểu diễn chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện vừa vẽ.

Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

a) Quy ước: chiều dòng điện là chiều dịch chuyển của các hạt mang điện dương.

b) Sơ đồ mạch điện trên hình gồm hai pin, 1 công tắc đóng, 1 đèn đang sáng.

Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

Hai nguồn điện mắc nối tiếp (bộ pin, bộ acquy): Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Công tắc đóng có kí hiệu: Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7; Công tắc mở có kí hiệu: Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bóng đèn có kí hiệu: Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Ta vẽ được sơ đồ có mạch điện:

Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.