Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp ánA. Phương pháp giải

Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

Quảng cáo

Các kí hiệu để vẽ mạch điện:

Một nguồn điện mắc nối tiếp (bộ pin, bộ acquy): Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Hai nguồn điện mắc nối tiếp (bộ pin, bộ acquy): Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Công tắc đóng có kí hiệu: Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7; Công tắc mở có kí hiệu: Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bóng đèn có kí hiệu: Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Dây dẫn điện có kí hiệu: Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Kí hiệu này Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7 là kí hiệu của:

 A. Dây dẫn

 B. Công tắc

 C. Nguồn điện

 D. bóng đèn.

Kí hiệu Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7 là kí hiệu của nguồn điện.

Chọn C.

Quảng cáo

Ví dụ 2: Cho sơ đồ mạch điện sau. Hỏi đèn có sáng không, tại sao?

Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Trong sơ đồ này chỉ có khóa K, dây dẫn, bóng đèn, không có nguồn điện nên đèn không sáng được.

Ví dụ 3: Nêu tên các bộ phận trong sơ đồ mạch điện sau? Hỏi đèn có sáng không? Chiều dòng điện vẽ đã đúng chưa?

Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Sơ đồ mạch điện này gồm có: Nguồn điện 1 pin, khóa K, dây dẫn, bóng đèn.

Đèn không sáng vì khóa K đang mở, mạch hở.

Chiều dòng điện trong mạch đi từ cực dương của nguồn, qua dây dẫn và các thiết bị điện, hướng về cực âm của nguồn. Trong sơ đồ trên, chiều dòng điện đã vẽ đúng.

Quảng cáo

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiều của dòng điện trong mạch điện kín có dùng nguồn điện là pin?

 A. Dòng điện đi ra từ cực dương của pin qua dây dẫn và các vật tiêu thụ điện đến cực âm của pin

 B. Dòng điện đi ra từ cực âm của pin qua dây dẫn và các vật tiêu thụ điện đến cực dương của pin

 C. Ban đầu, dòng điện đi ra từ cực dương của pin sau một thời gian dòng điện đổi theo chiều ngược lại.

 D. Dòng điện có thể chạy theo bất kì chiều nào.

Chiều của dòng điện trong mạch điện kín có dùng nguồn điện là pin có chiều đi ra từ cực dương của pin qua dây dẫn và các vật tiêu thụ điện đến cực âm của pin.

Chọn A.

Câu 2: Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của:

 A. electron

 B. electron tự do

 C. điện tích

 D. điện tích âm

Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các electron tự do.

Chọn B.

Câu 3: Trong các sơ đồ dưới đây sơ đồ nào có mũi tên chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện?

Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Chiều của dòng điện trong mạch điện kín có dùng nguồn điện là pin có chiều đi ra từ cực dương của pin qua dây dẫn và các vật tiêu thụ điện đến cực âm của pin.

Hình A thể hiện chiều dòng điện đi ra từ cực âm của nguồn, qua bóng đèn và đi về cực dương,

Hình B thể hiện chiều dòng điện đi ra từ cực dương, qua bóng đèn đi về cực âm của nguồn.

Hình C thể hiện chiều dòng điện đi từ cực âm qua bóng đèn về cực dương của nguồn.

Hình D thể hiện chiều dòng điện đi từ cực âm qua bóng đèn về cực dương của nguồn.

Chọn B

Câu 4: Kí hiệu này Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7 là kí hiệu của:

 A. Dây dẫn

 B. Công tắc

 C. Nguồn điện

 D. Bóng đèn.

Kí hiệu Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7 là kí hiệu của bóng đèn.

Chọn D.

Câu 5: Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi

 A. mạch điện bị nối tắt giữa hai cực nguồn điện

 B. mạch điện có dây dẫn ngắn

 C. mạch điện không có cầu trì

 D. mạch điện dùng acquy để thắp sáng.

Hiện tượng đoản mạch là khi mạch điện bị nối tắt giữa hai cực của nguồn điện.

Chọn A

Câu 6: Nếu gia đình em có hai bóng đèn giống nhau có ghi 220 V, để hai bóng đèn này hoạt động bình thường và thuận tiện khi sử dụng thì em sẽ mắc hai bóng đèn này theo kiểu

 A. nối tiếp

 B. song song

 C. song song hoặc nối tiếp

 D. hỗn hợp

Mạng điện trong nhà sử dụng nguồn điện 220 V, để hai bóng đèn hoạt động bình thường thi ta phải mắc chúng song song.

Chọn B.

Câu 7: Kí hiệu này Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7 là kí hiệu của:

 A. Dây dẫn

 B. Công tắc đang mở

 C. Công tắc đang đóng

 D. Bóng đèn.

Kí hiệu này Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7 là kí hiệu của công tắc đang đóng.

Chọn C.

Câu 8: Cho mạch điện như hình vẽ sau. Nêu tên các bộ phận của mạch điện. Cần đóng khóa K vào vị trí nào (1, 2, 3) để:

a) Cả ba đèn sáng

b) Chỉ một đèn sáng

c) Có 2 đèn sáng

Trong mỗi trường hợp chỉ rõ chiều dòng điện trong mạch.

Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Mạch điện có nguồn điện, dây dẫn và các dụng cụ điện được gọi là kín khi các đầu của dụng cụ điện được nối với nguồn điện. Khi đó có dòng điện chạy qua dụng cụ điện nên dụng cụ điện hoạt động.

Khi đóng công tắc thì mạch kín, khi ngắt công tắc thì mạch hở.

Mạch điện trên gồm có nguồn điện 1 pin, một khóa ba chốt, ba bóng đèn, các dây dẫn.

a) Để cả ba đèn sáng thì khóa K được nối với vị trí 3, khi đó dòng điện đi từ cực dương của nguồn, qua công tắc ở chốt 3, qua cả ba bóng đèn và đi về cực âm của nguồn.

b) Để chỉ 1 đèn sáng thì khóa K được nối vào vị trí 1, khi đó dòng điện đi từ cực dương của nguồn, qua công tắc ở chốt 1, qua cả bóng đèn 3 và đi về cực âm của nguồn.

c) Để có 2 đèn sáng thì khóa K được nối với vị trí 2, khi đó dòng điện dòng điện đi từ cực dương của nguồn, qua công tắc ở chốt 2, qua hai bóng đèn 2, 3 và đi về cực âm của nguồn.

Câu 9: Cho mạch điện như hình vẽ sau. Nêu tên các bộ phận của mạch điện. Cần đóng ngắt các công tắc như thế nào để:

a) Cả ba đèn sáng.

b) Có 2 đèn sáng.

Trong mỗi trường hợp chỉ rõ chiều dòng điện.

Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Mạch điện có nguồn điện, dây dẫn và các dụng cụ điện được gọi là kín khi các đầu của dụng cụ điện được nối với nguồn điện. Khi đó có dòng điện chạy qua dụng cụ điện nên dụng cụ điện hoạt động.

Khi đóng công tắc thì mạch kín, khi ngắt công tắc thì mạch hở.

Các bộ phận của mạch điện: nguồn điện 1 pin, công tắc K1 và K2, ba bóng đèn, dây dẫn điện.

a) Để cả ba đèn sáng thì ta đóng công tắc K1 và mở công tắc K2. Khi đó dòng điện đi từ cực dương của nguồn, qua công tắc K1, qua ba đèn và đi về cực âm.

b) Để hai đèn sáng thì ta đóng cả hai công tắc K1 và K2. Khi đó dòng điện đi từ cực dương của nguồn qua công tắc K1, qua hai đèn 1 và 2, qua công tắc K2 và đi về cực âm của nguồn.

Câu 10: Cho mạch điện có sơ đồ. Hỏi phải đóng ngắt các công tắc như thế nào để:

Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

a) Chỉ có Đ1 sáng.

b) Chỉ có Đ2 sáng.

c) Cả hai Đ1 và Đ2 đều sáng.

Mạch điện có nguồn điện, dây dẫn và các dụng cụ điện được gọi là kín khi các đầu của dụng cụ điện được nối với nguồn điện. Khi đó có dòng điện chạy qua dụng cụ điện nên dụng cụ điện hoạt động.

Khi đóng công tắc thì mạch kín, khi ngắt công tắc thì mạch hở.

Bài tập về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

a) Muốn chỉ có đèn 1 sáng thì cần đóng công tắc K và K1

b) Muốn chỉ có đèn 2 sáng thì cần đóng công tắc K và K2

c) Muốn cả hai đèn sáng thì đóng cả 3 công tắc.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.