Bài tập về dòng điện trong kim loại cực hay, có đáp ánA. Phương pháp giải

Xác định chiều chuyển đọng của các electron tự do trong kim loại ta dựa vào:

- Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Và các electron tự do mang điện tích âm (-).

- Cho nên trong mạch kín có dòng điện chạy qua, các electron tự do trong kim loại sẽ bị cực âm đẩy, đồng thời bị cực dương hút mà chuyển động tạo thành dòng điện.

- Vậy trong kim loại có dòng điện chạy qua thì các electron tự do sẽ di chuyển từ cực âm (-) qua các vật tiêu thụ điện về cực dương (+) của nguồn điện.

Quảng cáo

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Dòng điện trong kim loại là dòng

 A. Chuyển động có hướng của các electron tự do.

 B. Chuyển động có hướng của các electron nằm bên trong lớp vỏ nguyên tử.

 C. Chuyển động có hướng của các hạt mang điện tích dương

 D. Chuyển động có hướng của các nguyên tử.

Quảng cáo

Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

Chọn A

Ví dụ 2: Nối hai quả cầu kim loại A và B bằng một dây dẫn bằng đồng. Trường hợp nào sau đây có dòng điện chạy qua dây dẫn theo chiều từ A đến B?

 A. A nhiễm điện âm, B nhiễm điện dương.

 B. A nhiễm điện dương, B nhiễm điện âm.

 C. A nhiễm điện âm, B không nhiễm điện.

 D. A và B đều không nhiễm điện.

Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Trong mạch kín có dòng điện chạy qua, các electron tự do trong kim loại sẽ bị cực âm đẩy, đồng thời bị cực dương hút mà chuyển động tạo thành dòng điện.

Nếu dòng điện chạy từ A đến B thì electron di chuyển từ B về A. Có hai khả năng xảy ra:

Một là B nhiễm điện âm (-) và A nhiễm điện dương (+).

Hai là A nhiễm điện dương (+) và B không nhiễm điện.

Chọn B

Ví dụ 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các …………………tự do. Bên ngoài nguồn điện, các êlêctron chuyển động trong dây dẫn từ cực ………………….sang cực ……………….của nguồn điện.

Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các electron tự do. Bên ngoài nguồn điện, các êlêctron chuyển động trong dây dẫn từ cực âm (-) sang cực dương (+) của nguồn điện.

C. Bài tập tự luyện

Quảng cáo

Câu 1: Dây dẫn kim loại chỉ:

 A. Cho phép các electron chạy qua.

 B. Cho phép các điện tích chạy qua.

 C. Cho phép các điện tích dương chạy qua.

 D. Cho phép các điện tích âm chuyển qua.

Dây dẫn kim loại cho các electron tự do chạy qua.

Chọn A

Câu 2: Trong kim loại, các êlectrôn tự do là:

 A. Những êlectrôn quay xung quanh hạt nhân.

 B. Những êlectrôn dịch chuyển xung quanh nguyên tử.

 C. Những êlectrôn dịch chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.

 D. Những êlectrôn thoát ra khỏi nguyên tử, chuyển dịch tự do.

Các electron tự do trong kim loại là các electron thoát ra khỏi nguyên tử, chuyển dịch tự do.

Chọn D

Câu 3: Nối hai quả cầu A và B bằng dây dẫn người ta thấy êlêctron dịch chuyển trong dây dẫn theo chiều từ A đến B. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về điện tích của hai quả cầu A và B?

 A. A nhiễm điện dương, B không nhiễm điện.

 B. A nhiễm điện dương, B nhiễm điện âm.

 C. A nhiễm điện âm, B nhiễm điện dương.

 D. A không nhiễm điện, B nhiễm điện âm.

Trong mạch kín có dòng điện chạy qua, các electron tự do trong kim loại sẽ bị cực âm đẩy, đồng thời bị cực dương hút mà chuyển động tạo thành dòng điện.

Elêctron dịch chuyển trong dây dẫn theo chiều từ A đến B tức là A mang điện âm, B mang điện dương hoặc B không mang điện.

Chọn C

Câu 4: Hoàn thành các câu sau bằng cách điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm…

Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do…………………………

Khi dây kim loại được nối vào hai cực của nguồn điện thì trong dây kim loại đó……….chạy qua. Khi đó các electron tự do trong dây kim loại sẽ di chuyển có hướng từ ………..qua………….về………………..của nguồn điện.

Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

Khi dây kim loại được nối vào hai cực của nguồn điện thì trong dây kim loại đó có dòng điện chạy qua. Khi đó các electron tự do trong dây kim loại sẽ di chuyển có hướng từ cực âm (-) qua dây dẫn về cực dương (+) của nguồn điện.

Câu 5: Cho sơ đồ như hình vẽ dưới đây.

a) Các bóng đèn có sáng không? Tại sao?

b) Các electron tự do sẽ chuyển động theo chiều như thế nào?

Bài tập về dòng điện trong kim loại cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

a) Các bóng đèn ở hình b và c thì sáng bình thường vì mạch điện được nối kín, hai cực của bóng đèn được nối với hai cực của pin, còn bóng đèn ở hình a thì không sáng vì đèn ở hình a đã bị đứt dây tóc nên mạch điện hở.

b) Ở hình b thì các electron chuyển động từ cực âm (-) B của pin qua dây dẫn, qua dây tóc bóng đèn và về cực dương (+) A của pin.

Ở hình c thì các electron chuyển động từ cực âm (-) A của pin qua dây dẫn, qua dây tóc bóng đèn và về cực dương (+) B của pin.

Bài tập về dòng điện trong kim loại cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Câu 6: Nối hai quả cầu A và B bằng một sợi dây kim loại ( như hình vẽ).

Bài tập về dòng điện trong kim loại cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Hỏi có dòng điện chạy qua dây dẫn không, nếu có thì electron dịch chuyển theo chiều nào trong các trường hợp sau:

a) A tích điện dương, B không tích điện.

b) A và B không tích điện.

c) A tích điện âm, B không tích điện.

d) A không tích điện, B tích điện dương.

e) A không tích điện, B tích điện âm.

a) A tích điện dương, B không tích điện thì các electron sẽ di chuyển từ quả cầu B sang quả cầu A qua dây dẫn nên có dòng điện.

b) A và B không tích điện thì không có dòng điện nên không có sự dịch chuyển của các electron từ quả nào sang quả nào.

c) A tích điện âm, B không tích điện thì các electron sẽ di chuyển từ quả cầu A qua dây dẫn sang quả cầu B nên có dòng điện.

d) A không tích điện, B tích điện dương thì các electron sẽ di chuyển từ quả A sang quả B qua dây dẫn, nên có dòng điện.

e) A không tích điện, B tích điện âm thì các electron sẽ di chuyển từ quả B qua dây dẫn sang quả A nên có dòng điện.

Câu 7: Một học sinh cho rằng dòng điện trong kim loại là hai dòng chuyển dời có hướng ngược nhau của các electron tự do mang điện tích âm (-) và các nguyên tử mang điện tích dương (+). Theo em điều đó đúng hay sai? Tại sao?

Điều khẳng định trên của bạn học sinh là sai, vì trong dây dẫn kim loại chỉ có sự chuyển động của các electron tự do để tạo thành dòng điện.

Câu 8: Tại sao người ta thường làm cột thu lôi bằng sắt, đồng mà không làm bằng gỗ? Từ hiện tượng sét, có thể kết luận gì về điện tích của các đám mây và mặt đất?

Trong các cơn giông, thường có sét. Sét là hiện tượng phóng điện trong không khí ẩm khi các đám mây bị cọ xát tích điện trái dấu với mặt đất. Sét là dòng điện rất mạnh, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Thông thường thì các đám mây tích điện dương, mặt đất tích điện âm. Người ta thường làm các cột thu lôi bằng sắt, đồng vì chúng là các vật liệu dẫn điện. Cột thu lôi được đặt trên nóc nhà, để thu hút sét đánh vào đó. Khi sét đánh vào cột thi lôi, dòng điện được truyền xuống mặt đất, không gây nguy hiểm cho người, nhà cửa.

Câu 9: Các electron đi qua một dây dẫn dài 12cm trong 10 phút. Hãy tính vận tốc của elêtron ra m/s.

Đổi 12 cm = 0,12 m; 10 phút = 600 giây.

Áp dụng công thức tính vận tốc Bài tập về dòng điện trong kim loại cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Đáp án: 0,0002 m/s

Câu 10: Trong 1mm3 vật dẫn điện có 30 tỉ electron tự do. Hãy tìm số electron tự do trong:

a. 0,25m3 vật dẫn điện.

b. Một sợi dây hình trụ làm bằng vật liệu ấy, có đường kính 0,5mm và chiều dài 4m.

Đổi 0,25 m3 = 250 000 000 mm3 = 250 triệu mm3

Đổi 4m = 4000 mm.

a. Số electron tự do trong 0,25 m3 vật dẫn điện là:

30 tỉ x 250 triệu = 7500 triệu tỉ (electron tự do)

b. Thể tích vật dẫn điện là: Bài tập về dòng điện trong kim loại cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Số electron tự do trong đó là:

30 tỉ x 250π = 23562 tỉ (electron tự do)

Đáp án:

a. 7500 triệu tỉ (electron tự do)

b. 23562 tỉ (electron tự do).

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.