Cấu trúc MVC trong AngularJSModel View Controller hoặc MVC là cách gọi phổ biến, là một mô hình thiết kế phần mềm cho các ứng dụng phát triển trên nền tảng web. Một Model View Controller được tạo thành bởi 3 thành phần chính sau:

  • Model - Là thành phần thấp nhất của mô hình có nhiệm vụ duy trì dữ liệu.

  • View - Có nhiệm vụ hiển thị các phần dữ liệu đến người sử dụng.

  • Controller - Là phần Code điều khiển sự tương tác giữa Model và View

MVC trở lên phổ biến bởi nó phân tách ứng dụng một cách hợp lý giữa tầng giao diện người dùng và hỗ trợ các phần có liên quan. Phần controller nhận tất cả các request cho ứng dụng và sau đó làm việc với phần model để chuẩn bị dữ liệu cho phần view. Phần view sử dụng dữ liệu được chuẩn bị bởi controller và sau đó tạo ra các dữ liệu được nhìn thấy phía người sử dụng.

Thành phần Model trong AngularJS

Quảng cáo

Thành phần model cho nhiệm vụ quản lý dữ liệu. Nó phản hồi các yêu cầu từ phần view và thực hiện những phần lệnh từ controller để cập nhật các giá trị cho bản thân nó.

Thành phần View trong AngularJS

Là thành phần hiển thị dữ liệu theo một định dạng cụ thể, được trigger bởi phần controller để hiển thị dữ liệu.

Thành phần Controller trong AngularJS

Thành phần controller tương tác với dữ liệu người dùng và thực thi các sự thay đổi trên đối tượng model. Phần controller nhận các tham số đầu vào, làm cho các tham số có hiệu lực, sau đó thực hiện các hoạt động logic mà trong đó có thể thay đổi trạng thái dữ liệu model.

AngularJS là một Framework làm việc dựa trên mô hình MVC. Ở các chương tiếp theo, chúng ta sẽ thấy cách AngularJS sử dụng phương thức MVC.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.