Đa ngôn ngữ (i18n) trong AngularJS
AngularJS cung cấp sẵn các chức năng Đa ngôn ngữ (i18n) với 3 kiểu filter là currency, date và number. Chúng ta chỉ cần kết hợp đoạn js tương ứng với theo vị trí tùy Quốc gia. Mặc định nó sẽ gắn với ví trị trong trình duyệt web. Ví dụ, khi sử dụng ví trí ở Đan Mạch, bạn sử dụng đoạn script sau đây:

<script src="https://code.angularjs.org/1.2.5/i18n/angular-locale_da-dk.js"></script> 

Ví dụ cho ví trị Đan Mạch trong AngularJS

dangonngu.html
<html>
<head>
  <title>Vi du Da ngon ngu (i18n) trong AngularJS</title>
</head>
<body>
  <h2>Ung dung AngularJS</h2>
  <div ng-app="ungdungAngularjs" ng-controller="nhanvienController">
   {{luong | currency }} <br/><br/>
   {{ngaytinhluong | date }}  <br/><br/>
   {{nhanvienid | number }} 
  </div>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
  <script src="https://code.angularjs.org/1.3.14/i18n/angular-locale_da-dk.js"></script> 
  <script>
   var ungdungAngularjs = angular.module("ungdungAngularjs", []);
	  
   ungdungAngularjs.controller('nhanvienController', function($scope) {
      $scope.luong = 2000;
			$scope.ngaytinhluong = new Date();
      $scope.nhanvienid = 3301;
   });
   
  </script>
</body>
</html>

Kết quả

Quảng cáo

Mở trang dangonngu.html trong một trình duyệt web và xem kết quả.

Đa ngôn ngữ (i18n) trong AngularJS

Ví dụ sử dụng vị trí của Trình duyệt

vidui18n.html
<html>
<head>
  <title>Vi du Da ngon ngu (i18n) trong AngularJS</title>
</head>
<body>
  <h2>Ung dung AngularJS</h2>
  <div ng-app="ungdungAngularjs" ng-controller="nhanvienController">
   {{luong | currency }} <br/><br/>
   {{ngaytinhluong | date }}  <br/><br/>
   {{nhanvienid | number }} 
  </div>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
  <!-- <script src="https://code.angularjs.org/1.3.14/i18n/angular-locale_da-dk.js"></script> -->
  <script>
   var ungdungAngularjs = angular.module("ungdungAngularjs", []);
	  
   ungdungAngularjs.controller('nhanvienController', function($scope) {
      $scope.luong = 2000;
			$scope.ngaytinhluong = new Date();
      $scope.nhanvienid = 3301;
   });
   
  </script>
</body>
</html>

Kết quả

Quảng cáo

Mở trang vidui18n.html trong một trình duyệt web và xem kết quả.

Đa ngôn ngữ (i18n) trong AngularJS

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.