Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Giá trị biểu thức: 32 + 8 × 2 là:

A. 40

B. 34

C. 48

D. 80

2. Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 136 – 20…2 = 126

A. +

B. -

C. ×

D. :

3.Khi lấy hiệu giữa 489 và 482 rồi nhân với 5 thì ta được biểu thức:

A.489 - 482 + 5

B. (489 + 482) × 5

C. 489 - 482 × 5

D. (489 - 482) × 5

Quảng cáo

4. Giá trị của biểu thức 2 × (10 – 5) là :
A. 5

B. 10

C. 15

D. 20
5. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 50 + 5 × ……..= 100

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

6. Tổng của 60 với tích của 5 và 5 là:

A. 55

B. 65

C. 70

D. 85

7. Tích của số bé nhất có 1 chữ số với tổng của 5 và 5 là:

A. 0

B. 25

C. 26

D. 35

Quảng cáo

8. Làm tròn số 68 đến hàng chục thì được số

A. 50

B. 60

C. 70

D. 80

9. Làm tròn số 364 đến hàng trăm thì được số

A. 300

B. 360

C. 370

D. 400

10. Khoanh tròn vào dãy số mà khi làm tròn đến hàng chục ta được số 60

A. 55; 56; 61; 63

C. 52; 54; 61; 63

B. 55; 66; 65; 66

D. 55; 56; 68; 69

Quảng cáo

11. Khoanh tròn vào dãy số mà khi làm tròn đến hàng trăm ta được số 400

A. 355; 376; 489; 490

C. 355; 376; 430; 418

B. 323; 314; 489; 490

D. 323; 314; 430; 418

12. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. Làm tròn 33; 34; 35 đến hàng chục ta được 30. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

b. Làm tròn 35; 36; 37 đến hàng chục ta được 40. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

c. Làm tròn 254; 261; 282 đến hàng chục ta được 200. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

d. Làm tròn 254; 261; 282 đến hàng chục ta được 300. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

e. 5 × (1 + 9) = 50 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

7 – 2 × 3 = 15 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

8 + 2 × 5 = 50 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

5 × (10 – 5) = 25 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1. Quan sát bảng rồi điền số đã được làm tròn đến hàng trăm vào chỗ chấm:

Quãng đường

Dài khoảng

Hà Nội – Vinh

298km

Hà Nội – Mộc Châu

195km

Hà Nội – Quảng Ninh

208km

Hà Nội – Nghệ An

330km

- Quãng đường từ Hà Nội tới Vinh khoảng………km.

- Quãng đường từ Hà Nội tới Mộc Châu khoảng……..km.

- Quãng đường từ Hà Nội tới Quảng Ninh khoảng……..km.

- Quãng đường từ Hà Nội tới Nghệ Anh khoảng……..km.

Bài 2. Nối số La Mã với giá trị tương ứng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Hãy sắp xếp các số La Mã theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Tính:

(175 – 40 : 5) -28 (90 + 18 : 2) + 104 145 - 15 : 3 + 109

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

Bài 5. Hãy điền dấu +, - , x, : vào chỗ thích hợp để biểu thức có giá trị đúng:

20 ….. 2…… 5 = 15 20 × 2…… 5 = 8
20 ….. 2…… 5 = 5 15 ….. 3…… 5 = 25

Bài 6.Vẽ kim giờ và kim phút vào đồng hồ ứng với thời điểm đã cho

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7. Em có 6 hộp sô-cô-la, mỗi hộp có 2 thanh. Em cho các bạn 5 thanh. Sau đó, em còn lại bao nhiêu thanh sô-cô-la?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 8. Một cửa hàng buổi sáng bán được 235 lít dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 28 lít dầu. Hỏi:

a) Buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

b) Cả buổi sáng và buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 9.Khối lớp Hai có 195 học sinh, khối lớp Ba có nhiều hơn khối lớp Hai là 24 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 10.Ngày thứ nhất cửa hàng bác Nga bán được 265 kg rau, ngày thứ hai cửa hàng bán được 335 kg rau, ngày thứ ba bán được ít hơn ngày thứ hai 19 kg rau. Hỏi cả ba ngày bác Nga bán được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 11. Lớp 3A có 2 tổ mỗi tổ có 9 bạn và tổ thứ ba chỉ có 8 bạn. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 12. Cửa hàng có 120kg bột mì. Cửa hàng mua thêm 3 bao bột mì, biết mỗi bao nặng 5kg. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu kg bột mì?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 13. Năm nay bố 40 tuổi. Bố nhiều hơn mẹ 5 tuổi và ít hơn bà 30 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của bố, mẹ và bà?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 14. Dựa vào tóm tắt, nêu bài toán và giải bài toán sau :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 15. Một cửa hàng có 692 l mật ong. Tháng thứ nhất cửa hàng bán được 239 l mật ong và nhiều hơn tháng thứ hai 47 l mật ong. Hỏi:

a. Cả hai tháng, cửa hàng bán được bao nhiêu lít mật ong?

b. Sau hai tháng, cửa hàng còn lại bao nhiêu lít mật ong?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 16.Tìm số thích hợp để điền vào dấu ?:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên