Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 7 Unit 8 (có đáp án): FilmsĐể học tốt Tiếng Anh 7, phần dưới tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp & Bài tập có đáp án Unit 8: Films được trình bày đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu.

Tải xuống

Tiếng Anh 7 Unit 8: Films

I. Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 8

A. VOCABULARY

Quảng cáo
action film (n) phim hành động
adventure film (n) phim phiêu lưu
animated film (n) phim hoạt hình
cartoon (n) phim hoạt hình
comedy (n) hài kịch
documentary film (n) phim tài liệu
drama (n) kịch
horror film (n) phim kinh dị
romance film (n) phim tình cảm
musical film (n) phim ca nhạc
romantic comedy (n) phim hài kịch tình cảm
sci-fi film (n) phim khoa học viễn tưởng
war film (n) phim đề tài chiến tranh
director (n) đạo diễn
producer (n) nhà sản xuất
editor (n) người biên tập
cameraman (n) người quay phim
movie star (n) ngôi sao điện ảnh
scene (n) cảnh phim
trailer (n) đoạn giới thiệu phim
interesting (adj) thú vị
exited (adj) hào hứng
disappointing (adj) đáng thất vọng
disappointed (adj) bị thất vọng
surprising (adj) gây kinh ngạc
surprised (adj)bị ngạc nhiên
excellent (adj) tuyệt vời
perfect (adj) hoàn hảo

II. Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 8

B. GRAMMAR

Quảng cáo

I. ALTHOUGH, DESPITE/ IN SPITE OF- Mặc dù

1. Cấu trúc

Câu khẳng định • Although + Clause, Clause.
• Despite/ In spite of + N/ N phrase, Clause.
Câu phủ định • Although + Clause (phủ định), Clause
Although + Clause, Clause (phủ định)
• Despite/ In spite of + N, Clause (phủ định)
Despite/ In spite of + N phrase, Clause (phủ định)
Despite/ In spite of+not + N phrase, Clause.

2. Cách dùng

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Chúng ta sử dụng although, despite/ in spite of để diễn tả sự đối lập của hai sự việc hiện tượng trong cùng một câu.

Ví dụ:

• Although he is so young, he performs excellently. (Mặc dù anh ấy rất trẻ, nhưng anh ấy thể hiện rất xuất sắc)

• Despite/ In spite of his young age, he performs excellently. (Tương tự như trên, nhưng đi ngay sau despite/ in spite of là một Danh từ).

3. Dấu hiệu nhận biết

• Trong câu xuất hiện các trạng từ: although, though, even though, despite, in spite of...

• Trong câu chỉ xuất hiện phủ định ở một mệnh đề và không xuất hiện liên từ "but".

4. Lỗi thường hay gặp khi sử dụng cấu trúc although, despite/ in spite of

• Mặc dù có ý nghĩa giống nhau, nhưng cách sử dụng của although là khác so với despite/ in spite of. Chúng ta cần nhớ: ngay sau although (though/ even though) là một Clause, còn sau Despite/ In spite of thì bắt buộc phải là một N hoặc N phrase.

• Trong câu sử dụng cấu trúc although, despite/ in spite of không sử dụng liên từ but, cho dù dịch sang Tiếng Việt vẫn là Mặc dù..., nhưng...

II. HOWEVER, NEVERTHELESS - Tuy nhiên

1. Cấu trúc

* Clause 1. However/Nevertheless, Clause 2.

* Clause 1; however, Clause 2.

Ví dụ:

• I am good at English. However, I study Math so bad.

• She used to live in Ha Noi. Nevertheless, she is living in New York now.

2. Cách dùng chính

Dùng để diễn tả hai câu có nội dung đối lập nhau.

Ví dụ: John used to be a bully. However, he is the most humorous and generous guy in my company now. (John từng là một kẻ chuyên đi bắt nạt người khác. Tuy nhiên, anh ta bây giờ là người vui tính và tốt bụng nhất trong công ty của tôi.)

3. Dấu hiệu nhận biết

* Trong câu xuất hiện các trạng từ sau: however, nevertheless ...

* Nghĩa của hai câu được đề cập là đối lập với nhau.

III. Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 8

C. TASK

I. Phonetics and Speaking

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Question 1. A. picked     B. promised     C. delivered     D. clicked

Question 2. A. long     B. boring     C. shocked     D. comedy

Question 3. A. jumped     B. washed     C. liked    D. loved

Question 4. A. thread     B. bread     C. beam    D. breath

Question 5. A. actor     B. acting     C. address     D. action

Question 6. A. other     B. among     C. potato     D. nothing

Question 7. A. thumb     B. shoulder     C. poultry     D. slow

Question 8. A. thorough     B. tomato     C. drunk     D. bus

Question 9. A. window     B. drunk     C. bowl     D. grow

Question 10. A. naked    B. talked     C. walked    D. booked

Question 11. A. animation     B. female     C. safely     D. pavement

Question 12. A. critic    B. direct     C. illegal    D. sign

Question 13. A. recommend     B. seatbelt     C. vehicle    D. investigate

Question 14. A. cooked     B. booked     C. talked     D. naked

Question 15. A. opened     B. played     C. wanted     D. filled

Question 1. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /t/. Đáp án C phát âm là /d/

Question 2. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /o/. Đáp án B phát âm là /ɔː/

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /t/. Đáp án D phát âm là /d/

Question 4. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C phát âm là /iː/

Question 5. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /æ/. Đáp án C phát âm là /ə/

Question 6. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ʌ/. Đáp án C phát âm là /əʊ/

Question 7. Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /əʊ/. Đáp án A phát âm là /ʌ /

Question 8. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án B phát âm là /əʊ/.

Question 9. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /əʊ/. Đáp án B phát âm là /ʌ/

Question 10. Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /id /

Question 11. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ei/. Đáp án B phát âm là /ʌ/

Question 12. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ai/. Đáp án C phát âm là /i/

Question 13. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C phát âm là /iː/

Question 14. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /t/. Đáp án D phát âm là /id /

Question 15. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /d/. Đáp án C phát âm là /id/

II. Vocabulary and Grammar

Bài 1. Choose the correct option for each gap in the sentences.

Question 1. he spent much money on the film, it wasn't a big success.

A. Even     B. But

C. Although     D. Despite

Question 2. I enjoyed the film on TV yesterday evening ………. nobody in my family liked it.

A. although     B. yet

C. in spite of     D. so

Question 3. We didn't find it funny………..it was a comedy.

A. in spite of     B. despite

C. although     D. but

Question 4. I went to the cinema with my friends yesterday ………… feeling very tired.

A. although     B. in spite of

C. but     D. so

Question 5. careful preparation, we have a lot of difficulties in making a new film.

A. With     B. However

C. Such     D. Despite

Question 6. Let's go to the Victor Cinema. I'm sure you'll find the film………….

A. excites     B. excite

C. excited     D. exciting

Question 7. I have never felt as …………..as I did when I watched that horror film.

A. terrify     B. terrified

C. terrifying     D. terrible

Question 8. We like the film very much. The…………. are unforgettable and the plot is gripping.

A. characters     B. acting

C. style     D. action

Question 9. The film was so …………… . However, my father saw it from beginning to end.

A. interesting     B. exciting

C. boring    D. fascinating

Question 10. I was ………..to learn that the director of that gripping film has won the first prize.

A. interest    B. interests

C. interested     D. interesting

Question 1. Đáp án C

Dịch: Mặc dù ông đã chi nhiều tiền cho bộ phim, đó không phải là một thành công lớn.

Question 2. Đáp án A

Dịch: Tôi rất thích bộ phim trên TV tối hôm qua mặc dù không ai trong gia đình tôi thích nó.

Question 3. Đáp án C

Dịch: Chúng tôi không thấy nó vui vẻ dù nó là một vở hài kịch.

Question 4. Đáp án B

Dịch: Tôi đã đi xem phim với bạn bè của tôi ngày hôm qua dù cảm thấy rất mệt mỏi.

Question 5. Đáp án D

Dịch: Mặc dù chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm một bộ phim mới.

Question 6. Đáp án D

Dịch: Hãy đến rạp chiếu phim Victor. Tôi chắc chắn bạn sẽ tìm thấy bộ phim thú vị.

Question 7. Đáp án B

Dịch: Tôi chưa bao giờ cảm thấy như một người bị sợ như tôi đã làm khi xem bộ phim kinh dị đó.

Question 8. Đáp án A

Dịch: Chúng tôi rất thích bộ phim. Các nhân vật là không thể quên và cốt truyện là hấp dẫn.

Question 9. Đáp án C

Dịch: Bộ phim rất tẻ nhạt. Tuy nhiên, cha tôi đã nhìn thấy nó từ đầu đến cuối.

Question 10. Đáp án C

Dịch: Tôi đã quan tâm để biết rằng đạo diễn của bộ phim hấp dẫn đó đã giành giải nhất.

Bài 2. Find the odd one out A, B, C, or D.

Question 1. A. science    B. comedy     C. film     D. cartoon

Question 2. A. Actor    B. actress    C. character     D. audience

Question 3. A. frightening     B. excite     C. terrifying     D. entertaining

Question 4. A. documentary   B. romantic     C. science fiction    D. animation

Question 5. A. Enjoy     B. like     C. feeling    D. annoy

Question 1. Đáp án C

Dịch: A. khoa học     B. hài kịch     C. phim    D. hoạt hình

Question 2. Đáp án D

Dịch: A. diễn viên nam    B. diễn viên nữ    C. nhân vật     D. thính giả

Question 3. Đáp án B

Dịch: A. đáng sợ    B. sự hào hứng    C. đáng sợ    D. giải trí

Question 4. Đáp án D

Dịch: A. phim tài liệu    B. phim lãng mạn    C. phim KHVT    D. hoạt hình

Question 5. Đáp án C

Dịch: A. thích     B. thích     C. cảm xúc     D. làm phiền

C. Reading

Bài 1. Read the text and then choose the best answer A, B, C, or D.

Geoffrey Hampden has a lot of friends and is very popular at parties. Everybody admired him for his fine sense of humour, except his six-year-old daughter, Jenny.

Recently, one of Geoffrey's closest friends asked him to make a speech at a weeding reception. This is the sort of thing that Geoffrey loves. He prepared the speech carefully and went to the weeding with Jenny. He included a large number of funny stories in the speech and, of course, it was a great success. As soon as he finished, Jenny told him she wanted to go home. Geoffrey was a little disappointed by this but he did as his daughter asked. On the way home, he asked Jenny if she enjoyed the speech. To his surprise, she said she didn't. Geoffrey asked her why this was so and she told him that she did not like to see so many people laughing at him!

Question 1. Why is Geoffrey very popular at parties?

A. Because he has a fine sense of humour.

B. Because he can make a good speech.

C. Because he has a lot of friends.

D. Because he is admired by everybody.

Question 2. What was he invited to do one day?

A. To go to a wedding.

B. To make jokes at a party.

C. To make a speech at a wedding reception.

D. To prepare a speech.

Question 3. What is Geoffrey interested in?

A. Going to weddings.

B. Making speeches at his friends' weddings.

C. Making jokes.

D. Teasing his friends.

Question 4. How did Geoffrey feel when his daughter asked him to take her home after his speech?

A. Annoyed.     B. Bored.

C. Terrified.     D. Disappointed.

Question 5. What did Geoffrey's daughter really dislike?

A. Her father's speech.

B. The way her father made jokes.

C. The wedding.

D. Seeing people laughing at her father.

Question 1. Đáp án D

Thông tin: Everybody admired him for his fine sense of humour.

Mọi người đều ngưỡng mộ anh vì khiếu hài hước.

Question 2. Đáp án C

Thông tin: Recently, one of Geoffrey's closest friends asked him to make a speech at a weeding reception.

Gần đây, một trong những người bạn thân nhất của Geoffrey đã yêu cầu anh ta phát biểu tại buổi tiếp tân.

Question 3. Đáp án B

Thông tin: This is the sort of thing that Geoffrey loves.

Đây là thứ mà Geoffrey yêu thích.

Question 4. Đáp án D

Thông tin: As soon as he finished, Jenny told him she wanted to go home. Geoffrey was a little disappointed by this but he did as his daughter asked.

Ngay khi anh nói xong, Jenny nói với anh rằng cô muốn về nhà. Geoffrey hơi thất vọng vì điều này nhưng anh đã làm như con gái anh yêu cầu.

Question 5. Đáp án D

Thông tin: Geoffrey asked her why this was so and she told him that she did not like to see so many people laughing at him!

Geoffrey hỏi cô tại sao lại như vậy và cô nói với anh rằng cô không thích thấy nhiều người cười nhạo anh như vậy!

Bài 2.

Mon, Dec 6th ,…

“Yellow flowers on the green grass” is a 2015 Vietnamese drama, which was directed by Victor Vu. It is adapted from the novel of the same name by Nguyen Nhat Anh. The film stars Thinh Vinh and Trong Khang. Although there aren't any famous actors, the film attracted a large audience.

The film is about the childhood of the brothers Thieu (Thinh Vinh) and Tuong (Trong Khang) in a poor rural village in central Vietnam in the 1980s. They share and do everything together. However, when their friend next door Man (Thanh My), comes to stay with them and a big flood hits their village, there is a big misunderstanding that leads to Tuong's back injury. The film has an open ending with the scene of Thieu and Tuong studying in their house.

The film received many positive reviews from critics for its touching story, beautiful and familiar scenery of the country in Vietnam, and the especially impressive acting of three main actors.

The film touches audiences' hearts because it is about a story of childhood but it is not childish nor for only children; it's for adults who used to be children. It makes them cry and laugh together when they remember their own childhood, hometown and family. The film is well worth watching.

Posted by Trang at 3:30 p.m.

Decide if the following statements are True or False or Not Given according to the text.

Question 1. ‘Yellow flowers on the green grass' is adapted from the novel of Nguyen Nhat Anh.

A. True     B. False     C. Not Given

Question 2. The film attracted a big audience because of the famous actors.

A. True     B. False     C. Not Given

Question 3. Both Thieu and Tuong like their friend next door, Man.

A. True     B. False     C. Not Given

Question 4. The film has a moving story and good acting.

A. True     B. False     C. Not Given

Question 5. The film is a story of childhood so it's very childish.

A. True     B. False     C. Not Given

Question 1. Đáp án A

Thông tin: “Yellow flowers on the green grass” is a 2015 Vietnamese drama, which was directed by Victor Vu. It is adapted from the novel of the same name by Nguyen Nhat Anh.

Hoa vàng trên cỏ xanh là một bộ phim truyền hình Việt Nam năm 2015, được đạo diễn bởi Victor Vũ. Nó được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Nhật Anh.

Question 2. Đáp án B

Thông tin: The film stars Thinh Vinh and Trong Khang. Although there aren't any famous actors, the film attracted a large audience.

Phim có sự tham gia của Thịnh Vinh và Trọng Khang. Mặc dù không có bất kỳ diễn viên nổi tiếng nào, bộ phim đã thu hút một lượng lớn khán giả.

Question 3. Đáp án C

Thông tin không có trong bài.

Question 4. Đáp án A

Thông tin: The film received many positive reviews from critics for its touching story, beautiful and familiar scenery of the country in Vietnam, and the especially impressive acting of three main actors.

Bộ phim đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình vì câu chuyện cảm động, khung cảnh đẹp và quen thuộc của đất nước Việt Nam và diễn xuất đặc biệt ấn tượng của ba diễn viên chính.

Question 5. Đáp án B

Thông tin: The film touches audiences' hearts because it is about a story of childhood but it is not childish nor for only children.

Bộ phim chạm đến trái tim của khán giả bởi vì nó là về một câu chuyện thời thơ ấu nhưng nó không trẻ con cũng không chỉ dành cho trẻ em

Choose the best options to answer the following questions.

Question 1. What kind of film is ‘Yellow flowers on the green grass'?

A. It's a romantic film.

B. It's a documentary.

C. None are correct.

Question 2. Who stars in the film?

A. Thinh Vinh and Trong Khang

B. Nguyen Nhat Anh

C. Both A and B are correct.

Question 3. Who is the director of the film?

A. Nguyen Nhat Anh

B. Victor Vu

C. Thanh My

Question 4. What is the film about?

A. It's about the childhood of the brothers Thieu and Tuong.

B. It's about one pretty kind of flowers in central Vietnam.

C. It's a film for children.

Question 5. What do you know about the main characters of the film?

A. Thieu and Tuong live in a poor rural village in central Vietnam.

B. Thieu and Tuong do everything together.

C. Both A and B are correct.

Question 1. Đáp án C

Thông tin: “Yellow flowers on the green grass” is a 2015 Vietnamese drama.

Hoa vàng trên cỏ xanh là một bộ phim truyền hình Việt Nam năm 2015

Question 2. Đáp án A

Thông tin: The film stars Thinh Vinh and Trong Khang.

Phim có sự tham gia của Thịnh Vinh và Trọng Khang.

Question 3. Đáp án B

Thông tin: “Yellow flowers on the green grass” is a 2015 Vietnamese drama, which was directed by Victor Vu.

Hoa vàng trên cỏ xanh là một bộ phim truyền hình Việt Nam năm 2015, được đạo diễn bởi Victor Vũ.

Question 4. Đáp án A

Thông tin: The film is about the childhood of the brothers Thieu (Thinh Vinh) and Tuong (Trong Khang) in a poor rural village in central Vietnam in the 1980s.

Bộ phim kể về thời thơ ấu của anh em Thiệu (Thịnh Vinh) và Tường (Trọng Khang) tại một làng quê nghèo ở miền trung Việt Nam những năm 1980.

Question 5. Đáp án C

Thông tin: The film is about the childhood of the brothers Thieu (Thinh Vinh) and Tuong (Trong Khang) in a poor rural village in central Vietnam in the 1980s. They share and do everything together.

Bộ phim kể về thời thơ ấu của anh em Thiệu (Thịnh Vinh) và Tường (Trọng Khang) tại một làng quê nghèo ở miền trung Việt Nam những năm 1980. Họ chia sẻ và làm mọi thứ cùng nhau.

D. Writing

Bài 1. Decide whether the following sentences are Correct or Incorrect in terms of grammar.

Question 1. John can't get tickets despite he has queued for an hour.

A. Correct        B. Incorrect

Question 2. The ending of the film is predictable. However, I enjoyed it.

A. Correct        B. Incorrect

Question 3. Although her good salary, she gave up her job.

A. Correct        B. Incorrect

Question 4. I haven't won yet, but I will keep trying.

A. Correct        B. Incorrect

Question 5. I don't really like the film although most critics say it is a must-see film.

A. Correct        B. Incorrect

Question 6. The effect in the film is amazing. Although the acting is terrible.

A. Correct        B. Incorrect

Question 7. In spite of it is a comedy, I don't find it funny.

A. Correct        B. Incorrect

Question 8. She performed excellently in many films. However, she hasn't ever won an Oscar for Best Actress.

A. Correct        B. Incorrect

Question 1. Đáp án B

Sửa lại: despite ⇒ although

Dịch: John không thể nhận được vé mặc dù anh ta đã xếp hàng trong một giờ.

Question 2. Đáp án A

Dịch: Kết phim có thể dự đoán được. Tuy nhiên, tôi thích nó.

Question 3. Đáp án A

Dịch: Mặc dù lương cao, cô ấy đã từ bỏ công việc.

Question 4. Đáp án A

Dịch: Tôi chưa chiến thắng nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

Question 5. Đáp án A

Dịch: Tôi không thực sự thích bộ phim dù đa số nhà phê bình đều nói đó là một bộ phim đáng xem.

Question 6. Đáp án B

Sửa lại: although ⇒ however,

Dịch: Hiệu ứng bộ phim thật tuyệt. Tuy nhiên, lối diễn lại dở tệ.

Question 7. Đáp án B

Sửa lại: in spite of ⇒ although/ though

Dịch: Mặc dù đó là một hài kịch, tôi không thấy vui vẻ.

Question 8. Đáp án A

Dịch: Cô đã thể hiện xuất sắc trong nhiều bộ phim. Tuy nhiên, cô chưa từng giành giải Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Bài 2: Choose the best answer to complete these following sentences.

Question 1. _____ she was very tired, she helped her brother with his homework.

A. Because      B. whether

C. Although      D. so

Question 2. It’s raining hard, _____ we can’t go to the beach.

A. or      B. but

C. so      D. though

Question 3. Nam was absent from class yesterday ____ he felt sick.

A. so      B. because

C. although      D. but

Question 4. Tom has a computer, _____ he doesn’t use it.

A. or      B. as

C. because      D. but

Question 5. The boy can’t reach the shelf ____ he’s not tall enough.

A. because      B. although

C. even though      D. and

Question 6. The film was boring, ____ we went home.

A. so      B. when

C. but      D. if

Question 1. Đáp án C

Dịch: Dù cô rất mệt mỏi, cô giúp anh trai làm bài tập về nhà.

Question 2. Đáp án C

Dịch: Trời đang mưa to, vì thế chúng ta không thể đi biển.

Question 3. Đáp án B

Dịch: Nam đã nghỉ học hôm qua vì cậu ấy cảm thấy phát ốm.

Question 4. Đáp án D

Dịch: Tom có một cái máy tính nhưng cậu ấy không dùng nó.

Question 5. Đáp án A

Dịch: Cậu bé không thể chạm đến kệ vì cậu ấy không đủ cao.

Question 6. Đáp án A

Dịch: Bộ phim thật nhàm chán, vì thế chúng tôi đã về nhà.

Tải xuống

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.