Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 1)

    Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa kì 1

    Thời gian: 45 phút

I. Odd one out.

Quảng cáo

1. a. cartoon    b. story book    c. comic    d. detective story

2. a. sports festival    b. book fair    c. join    d. concert

3. a. always    b. twice    c. usually    d. never

4. a. once    b. two    c. nine    d. eleven

5. a. how often    b. how    c. who    d. hello

II. Choose the correct answer.

6. ________ meet at 7.00 p. m.

a. Let’s    b. Let’s go    c. Let

7. Nhat ________ 9 on his next birthday.

a. is    b. will    c. will be

8. I live ________ my parents in the countryside.

a. on    b. with    c. to

9. Nga lives ________ 52 Nguyen Dinh Chieu Street.

a. at    b. on    c. in

10. Will you be free tomorrow evening? - ________

a. Yes, I will    b. Yes, I do    c. Yes, I am

11. Where will we meet? - ________ the cinema.

a. Opposite    b. Next    c. In front of

12. I think she ________ the party tomorrow.

Quảng cáo

a. will enjoy    b. enjoy    c. enjoys.

13. I will see you ________ tomorrow.

a. on    b. Ø    c. in

14. _______do you go to the amusement center? - Once a week.

a. How long    b. How far    c. How many    D. How often

15. _______ were you born? - In a small village in Vietnam.

a. When    b. Where    c. What    d. Why

III. Choose the best word to complete the blank.

16. He _______________ lots of photos at the food festival.    presents

17. Did Nga ____________ you to her birthday party?    took

18. My father bought some books at the _____________.    played

19. My friends gave me some ____________ on my birthday.    book fair

20. Last Sunday, we __________ hide-and-seek at the park. presents    invite

IV. Put the words in the right order to make meaningful sentences.

21. every/ school/ Jane/ morning/ eight/ to/ o’clock/ goes/ at .

_____________________________________________________________________

22. In the city/ in the country/ Hung/ or/ does/ live?

_____________________________________________________________________

23. part/ in/ festival/ did/ the/ sports/ you/ take/?

_____________________________________________________________________

24. Hoa/ birthday/ to/ her/ invite/ Minh/ party/ will/ next.

_____________________________________________________________________

25. Birthday/ went/ my/ my/ family/ to/ cousin’s/ party/ night/ last/.

_____________________________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Odd one out:

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
1. A 2. C 3. B 4. A 5. D

Choose the correct answer

6. A 7. C 8. B 9. A 10. A
11. C 12. A 13. B 14. D 15. B

Choose the best word to complete the blank

16. took

17. invite

18. book fair

19. presents

20. played

Put the words in the right order to make meaningful sentences

21. Jane goes to school at eight o’clock every morning.

22. Does Hung live in the city or in the country?

23. Did you take part in the sports festival?

24. Hoa will invite Minh to her birthday part next week.

25. My family went to my cousin’s birthday party last night.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 5 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.