Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 2)

    Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa kì 1

    Thời gian: 45 phút

I. Odd one out

Quảng cáo

1. A. big    B. small    C. old    D. well

2. A. flower    B. look    C. tree    D. garden

3. A. town    B. city    C. country    D. house

4. A. travel    B. bike    C. bus    D. car

5. A. get    B. leave    C. school    D. start

II. Choose the correct answer

1. ……… did you go on holiday?

A. What    B. Where    C. Which    D. How many

2. She went to Hoi An Ancient ………

A. city    B. village    C. town    D. island

3. Where ……… you last summer?

A. are    B. was    C. were    D. is

4. Where _______ you visit when you were in Ha Long?

Quảng cáo

A. do    B. did    C. will    D. is

5. Did you_______any photographs there?

A. take    B. takes    C. took    D. taking

6. What did you eat last night? I _______ fish, rice and soup.

A. eat    B. eats    C. ate    D. eating

7. Her birthday is .......... Friday, August 20th.

A. at    B. on    C. in

8. .......... you have a test tomorrow morning?

A. Will    B. Do    C. Are

9. Will he be free tomorrow? - ...........

A. No, he won’t

B. No, he doesn’t

C. No. he isn’t.

10. We will .......... our old friends next Sunday.

A. to meet    B. meet    C. meeting

III. Give the correct form of the verbs in brackets

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. Hoa ________________ a student in this school last year.    (be)

2. Last summer, they ______________ to Nha Trang.    (go)

3. Nga, Lan and Mai ____________ lunch together at the school yesterday.    (have)

4. Dung didn’t ____________ any noodles.    (have)

5. Before I moved here, I _____________ in the country.    (live)

IV. Read the passage and complete the statements below

Her name is Lan. She lives in a house in the city. Near her house, there is a supermarket, a bank, a post office and a clinic. She is a student. She studies at Le Quy Don School. Her house is far from her school so she often goes to school by bike. She goes to school in the afternoon. There is a park in front of the school. There are a lot of trees and flowers in the park. Behind the school, there is a river.

1. Lan lives in a house ___________________

2. Near her house, there is ___________________________

3. She studies at __________________________

4. She often goes to school by ____________________

5. Behind the school, there is ______________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

1. D 2. B 3. D 4. A 5. C

II.

1. B 2. C 3. C 4. B 5. A
6. C 7. B 8. A 9. A 10. B

III.

1. was 2. went 3. had 4. have 5. lived

IV.

1. In the city

2. A supermarket, a bank, a post office and a clinic

3. Le Quy Don School

4. Bike

5. A river

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 5 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.