Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)

    Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa kì 1

    Thời gian: 45 phút

I. Arrange the following letters to make words

Quảng cáo

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)       Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)       Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)       Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)

   Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)    Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)    Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)    Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)

II. Look at the pictures and answer questions

   Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)    Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)

III. Choose the best answer

1. Lan and Hung …..... students.

A. am    B. is    C. are    D. aren’t

2. …….. he read a book?

A. Could    B. Can    C. What    D. How

3. This is my sister. ………name is Lan.

A. he    B. she    C. his    D. her

4. How …….clouds are there?

A. much    B. color    C. many    D. lion

5. There ….. four desks.

A. are    B. is    C. has    D. have

6. Oh! I want chicken…….pizza.

A. but    B. with    C. and    D. so

7 ………..your favorite color?

A. What’s    B. When’s    C. How’s    D. Can’s

Quảng cáo

8. How……. the weather?

A. am    B. is    C. are    D. isn’t

9. …….. you like English?

A. Do    B. Does    C. Did    D. Has

10. Where …..the books?

A. am    B. is    C. am not    D. are

IV. Odd one out

1. orange    juice    brown    red

2. sunny    snowy    weather    rainy

3. father    mother    sister    boy

4. June    July     Monday    December

5. Car    swim    bus    taxi

V. Rearrange these words to make sentences

1) My/ mother/ pretty. / is ....................................................................

2) wash / Can/ apple ?/ you ....................................................................

3) What/ want ?/ you/ do ....................................................................

4) is/ your/ What/ color ?/ favorite ....................................................................

5) thirsty./ I’m / want/ juice./ I ....................................................................

VI. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4

My classroom

Hello. My name is Mai. I’m from (0) Viet Nam. This is my (1)………………It is large and nice. There are (2)………………….and benches. There is one board on the wall. There is one (3)................of Viet Nam. There is a picture of (4) ………………...We are very happy in my classroom.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đáp án & Thang điểm

I. Arrange the following letters to make words

2 – bicycle 3 – dogs 4 – doll 5 – cats 6 – milk 7 – boy 8 - frog

II. Look at the pictures and answer questions

1. It is rainy

2. No, it can’t.

III. Choose the best answer

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
1. C 2. B 3. D 4. C 5. A
6. C 7. A 8. B 9. A 10. D

IV. Odd one out

1. juice 2. weather 3. boy 4. Monday 5. swim

V. Rearrange these words to make sentences

1. My mother is pretty.

2. Can you wash apple?

3. What do you want?

4. What is your favorite color?

5. I’m thirsty. I want juice.

VI. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4

1. classroom 2. desks 3. map 4. Uncle Ho

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 5 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.