Trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 13 có đáp án năm 2023

Trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 13 có đáp án năm 2023

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí lớp 9 năm 2023 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 13 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Câu 1 Lĩnh vực dịch vụ nào của nước ta thu hút nhiều công ty nước ngoài đầu tư?

A. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

B. Quản lí nhà nước, du lịch, giáo dục.

C. Kinh doanh tài sản, dịch vụ sửa chữa.

D. Đoàn thể và bảo hiểm bắt buộc.

Trả lời:

Hoạt động  tài chính, ngân hàng, bảo hiểm là lĩnh vực thu hút nhiều công ty nước ngoài đầu tư

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2 Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm dịch vụ sản xuất?

A. Quản lí nhà nước.

B. Khách sạn, nhà hàng.

C. Tài chính, tín dụng.

D. Y tế, văn hóa, thể thao.

Trả lời:

Hoạt động  tài chính, ngân hàng thuộc nhóm dịch vụ sản xuất.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3 Sự phân bố của ngành dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào

A. lao động trình độ cao.

B. tài nguyên thiên nhiên.

C. đường lối chính sách.

D. phân bố dân cư.

Trả lời:

Sự phân bố dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố dân cư và sự phát triển sản xuất.

Đáp án cần chọn là: D

Quảng cáo

Câu 4 Không thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng là

A. Thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa.

B. Khách sạn, nhà hàng.

C. Giao thông vận tải.

D. Dịch vụ cá nhân và cộng đồng.

Trả lời:

Không thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng là giao thông vận tải. Giảo thông vận tải thuộc dịch vụ sản xuất.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5 Các ngành nông nghiệp, công nghiệp được cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất là nhờ

A. dịch vụ cộng đồng.

B. ngân hàng, tài chính.

C. bưu chính viễn thông.

D. giao thông vận tải.

Trả lời:

Giao thông vận tải có vai trò chuyên chở hàng hóa, tạo mối liên hệ giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ.

=> Các ngành nông nghiệp, công nghiệp được cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất là nhờ giao thông vận tải.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6 Ở vùng miền núi nước ta dịch vụ còn nghèo nàn là do

A. Địa hình hiểm trở, giao thông không thuận lợi.

B. Khó khăn với giao lưu nước ngoài.

C. Các đô thị, trung tâm công nghiệp còn nhỏ lẻ và phân tán.

D. Dân cư thưa thớt, kinh tế nặng tự cung tự cấp.

Trả lời:

 Sự phân bố dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố dân cư và sự phát triển sản xuất.

Miền núi có dân cư thưa thớt, kinh tế kém phát triển, chủ yếu là tự cung tự cấp nền các hoạt động dịch vụ kém phát triển, nghèo nàn.

Đáp án cần chọn là: D

Quảng cáo

Câu 7 Dich vụ không phải là ngành

A. Gồm dịch vụ sản xuất, dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ công cộng.

B. Đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người.

C. Trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội.

D. Nền kinh tế càng đa dạng dịch vụ càng phát triển.

Trả lời:

- Đặc điểm ngành dịch vụ:

+ Dịch vụ bao gồm 3 ngành chính là dịch vụ sản xuất, dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ công cộng.

+ Có vai trò đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người.

+ Nền kinh tế càng đa dạng dịch vụ càng phát triển mạnh mẽ.

- Dịch vụ không phải là ngành trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội, mà chỉ đóng vai trò cung cấp vận chuyển các sản phẩm vật chất của ngành nông nghiệp, công nghiệp đến thị trường và người tiêu dùng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8 Vai trò to lớn về mặt xã hội của ngành dịch vụ là

A. tạo ra các mối liên hệ giữa các ngành sản xuất.

B. tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

C. đóng góp to lớn vào GDP cả nước, thúc đẩy kinh tế phát triển.

D. vận chuyển nguyên liệu, vật tư sản xuất cho các ngành.

Trả lời:

 Xác định từ khóa, vai trò về mặt “xã hội”.

=> Vai trò to lớn về mặt xã hội của ngành dịch vụ là tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9 Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ không dựa trên

A. giá nhân công rẻ.

B. cơ sở hạ tầng, kĩ thuật tốt.

C. lao động lành nghề.

D. trình độ công nghệ cao.

Trả lời:

Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ dựa trên cơ sở hạ tầng, kĩ thuật tốt, lao động lành nghề và trình độ công nghệ cao. Nâng cao chất lượng và đa dạn hóa dịch vụ không dựa trên giá nhân công rẻ.

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 10 Đâu không phải là vai trò của hoạt động dịch vụ đối với các ngành sản xuất

A. cung cấp nguyên liệu.

B. trực tiếp tạo ra vật tư sản xuất.

C. tạo ra các mối liên hệ giữa các ngành sản xuất.

D. tiêu thụ sản phẩm.

Trả lời:

 Vai trò của ngành dịch vụ là:

- Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các ngành kinh tế.

- Tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.

- Tạo nhiều việc làm, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân và đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế.

=> Loại đáp án A, C, D

- Dịch vụ không phải là ngành sản xuất vật chất, dịch vụ không trực tiếp tạo ra vật tư sản xuất mà chỉ đóng vai trò vận chuyển cung cấp vật tư sản xuất, nguyên liệu từ nơi cung cấp đến nơi tiêu thụ. => Đáp án B không đúng

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11 Hoạt động dịch vụ của nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

A. Chiếm tỉ trọng không đáng kể trong cơ cấu.

B. Phát triển khá nhanh, có khả năng vươn lên tầm quốc tế và khu vực.

C. Có khả năng thu lợi nhuận và thu hút đầu tư nước ngoài cao.

D. Phát triển theo xu thế đa dạng hóa các loại hình dịch vụ.

Trả lời:

Đặc điểm ngành dịch vụ nước ta là

- Chiếm khoảng 25% lao động nhưng lại chiếm 38,5% trong cơ cấu GDP (năm 2002).

- Trong điều kiện mở cửa nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành dịch vụ phát triển khá nhanh, có khả năng vươn lên tầm quốc tế và khu vực.

- Có khả năng thu lợi nhuận và thu hút đầu tư nước ngoài cao.

- Phát triển theo xu thế đa dạng hóa các loại hình dịch vụ dựa trên trình độ công nghệ cao, lao động lành nghề, cơ sở hạ tần kĩ thuật tốt…

=> Nhận xét dịch vụ chiếm tỉ trọng không đáng kể trong cơ cấu là không đúng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12 Nhân tố thúc đẩy ngành dịch vụ nước ta phát triển khá nhanh, có nhiều cơ hội vươn lên và thu hút nhiều đầu tư nước ngoài là

A. Cơ sở hạ tầng kĩ thuật được đầu tư hiện đại, đồng bộ.

B. Dân cư đông, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

C. Xu hướng toàn cầu hóa.

D. Chính sách mở cửa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trả lời:

Chính sách mở cửa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã thúc đẩy ngành dịch vụ nước ta phát triển khá nhanh, có nhiều cơ hội vươn lên và thu hút nhiều đầu tư nước ngoài.

- Chính sách mở cửa thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ ->  nền kinh tế phát triển năng động, thúc đẩy ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ, đa dạng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13 Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước ta không biểu hiện ở đặc điểm

A. Là đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất cả nước.

B. Là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, các ngành công nghiệp trọng điểm của cả nước.

C. Là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và bệnh viện lớn.

D. Là hai trung tâm thương mại, tài chính ngân hàng lớn nhất nước ta.

Trả lời:

 - Cơ cấu ngành dịch vụ bao gồm: dịch vụ sản xuất (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, tài chính ngân hàng); dịch vụ công cộng (khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa,…); dịch vụ tiêu dùng (hoạt động thương mại, khách sạn nhà hàng…)

=> Các biểu hiện cho thấy Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất nước ta gồm:

+ Là đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất cả nước ->  dịch vụ sản xuất phát triển.

+ Là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và bệnh viện lớn -> dịch vụ công cộng phát triển.

+ Là hai trung tâm thương mại, tài chính ngân hàng lớn nhất nước ta -> dịch vụ tiêu dùng (thương mại) và sản xuất phát triển.

- Là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, các ngành công nghiệp trọng điểm của cả nước là biểu hiện của sự phát triển công nghiệp (trung tâm công nghiệp lớn), đây không phải là biểu hiện cho sự phát triển dịch vụ của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14 Các hoạt động dịch vụ của nước ta phân bố không đều nguyên nhân do

A. Dân cư nước ta phân bố không đều, trình độ kinh tế chênh lệch giữa các vùng.

B. Sự phân bố tài nguyên thiên nhiên không đồng đều trên khắp lãnh thổ.

C. Đồng bằng địa hình bằng phẳng, dễ dàng giao lưu; miền núi hiểm trở, giao thông khó khăn.

D. Cơ sở vật chất - kĩ thuật, cơ sở hạ tầng phát triển không đồng bộ.

Trả lời:

Sự phân bố dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố dân cư và sự phát triển sản xuất.

- Dân cư nước ta phân bố không đồng đều: tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở miền núi, trung du.

- Hoạt động kinh tế cũng có sự chênh lệch: vùng đồng bằng, ven biển  (đặc biệt các thành phố, đô thị) có hoạt động kinh tế phát triển năng động, đặc biệt là dịch vụ và công nghiệp -> dịch vụ phát triển đa dạng. Ngược lại nông thôn, miền núi có hoạt động kinh tế nghèo nàn, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với trình độ thấp -> hoạt động dịch vụ kém phát triển.

=> Các hoạt động dịch vụ của nước ta phân bố không đều nguyên nhân do dân cư nước ta phân bố không đều, trình độ kinh tế chênh lệch giữa các vùng.

Đáp án cần chọn là: A

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 9 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 9 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 9 | Để học tốt Địa Lí 9 được biên soạn bám sát nội dung sgk Địa Lí lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên