Trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 7 có đáp án năm 2023

Trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 7 có đáp án năm 2023

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí lớp 9 năm 2023 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 7 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Câu 1 Tài nguyên nào được xem là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp?

A. Đất trồng.

B. Khí hậu.

C. Nguồn nước.

D. Sinh vật.

Trả lời:

Đất trồng được xem là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2 Nhân tố tự nhiên nào có vai trò quan trọng nhất trong ngành nông nghiệp?

A. Đất trồng.

B. Khí hậu.

C. Nguồn nước.

D. Sinh vật.

Trả lời:

Đất trồng được xem là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp. Các yếu tố như khí hậu, nguồn nước và sinh vật là nhân tố tác động đến sự phát triển và phân bố của nông nghiệp.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3 Hai nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta là

A. đất phù sa, đất feralit.

B. đất mặn, đấy mùn núi cao.

C. đất badan, đất cát ven biển.

D. đất mùn thô, đất xám phù sa cổ.

Trả lời:

Tài nguyên đất nước ta đa dạng, gồm 2 nhóm chính: đất phù sa và đất feralit.

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 4 Tài nguyên đất của nước ta có đặc điểm nào sau đây?

A. Đất phù sa và đất feralit chiếm diện tích lớn nhất.

B. Đất cát ven biển và đất mặn chiếm diện tích lớn nhất.

C. Đất phù sa và đất feralit chiếm diện tích nhỏ nhất.

D. Đất cát ven biển và đất mặn chiếm diện tích nhỏ nhất.

Trả lời:

Tài nguyên đất nước ta đa dạng, gồm 2 nhóm chính: đất phù sa và đất feralit.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5 Ở nước ta đất feralit thích hợp nhất để trồng:

A. cây công nghiệp lâu năm.

B. cây rau đậu.

C. hoa màu.

D. cây lương thực.

Trả lời:

Đất feralit thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, cây ăn quả) và một số cây ngắn ngày.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6 Ở nước ta đất phù sa thích hợp nhất để trồng

A. cây công nghiệp lâu năm.

B. cây ăn quả.

C. cây lúa nước.

D. cây công nghiệp hàng năm.

Trả lời:

Đất phù sa thích hợp để trồng lúa nước và một số cây ngắn ngày.

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 7 Đất phù sa ở nước ta phân bố tập trung ở các vùng:

A. đồi trung du.

B. bán bình nguyên.

C. đồng bằng.

D. sơn nguyên đá vôi.

Trả lời:

Đất phù sa nước ta phân bố tập trung tại các vùng đồng bằng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8 Đất feralit ở nước ta phân bố tập trung ở các vùng

A. đồng bằng.

B. trung du, miền núi.

C. ven biển.

D. bán bình nguyên.

Trả lời:

Đất feralit của nước ta tập trung chủ yếu ở khu vực trung du, miền núi.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9 Nước ta trồng nhiều loại cây có nguồn gốc nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới và do

A. gió mùa hoạt động mạnh.

B. khí hậu phân hóa đa dạng.

C. nguồn nhiệt, ẩm dồi dào.

D. mùa khô kéo dài sâu sắc.

Trả lời:

Khí hậu nước ta phân hoá rõ rệt theo chiều bắc – nam, theo mùa và theo độ cao -> tạo nên cơ cấu cây trồng đa dạng: cây nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới.

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 10 Khí hậu phân hóa đa dạng giúp ngành nông nghiệp nước ta

A. phát triển độc canh cây lúa nước.

B. phát triển được tất cả các loại cây của đới lạnh.

C. chỉ phát triển được những loại cây nhiệt đới.

D. phát triển các loại cây miền cận nhiệt, ôn đới và nhiệt đới.

Trả lời:

Khí hậu nước ta phân hoá rõ rệt theo chiều bắc – nam, theo mùa và theo độ cao -> tạo nên cơ cấu cây trồng đa dạng: cây nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11 Thế mạnh nổi bật về lao động của nước ta là

A. nhiều kinh nghiệm sản xuất.

B. trình độ khoa học – kĩ thuật cao.

C. lao động có chuyên môn cao.

D. dễ thích ứng với cơ chế thị trường.

Trả lời:

Người lao động nước ta giàu kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, gắn bó với đất đai, cần cù, sáng tạo.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12 Đâu không phải đặc điểm của nguồn lao động nước ta?

A. Nhiều kinh nghiệm trong sản xuất.

B. Đông và tăng nhanh.

C. Cần cù, chịu khó và sáng tạo.

D. Trình độ khoa học – kĩ thuật cao.

Trả lời:

Nguồn lao động của nước ta đông và tăng nhanh, giàu kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, gắn bó với đất đai, cần cù, sáng tạo. Tuy nhiên, chất lượng lao động còn thấp, trình độ khoa học – kĩ thuật còn nhiều hạn chế.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13 Khó khăn nào của thị trường ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp nước ta?

A. Nhu cầu về nông sản ngày càng tăng.

B. Thị trường ngày càng được mở rộng.

C. Sự bất ổn của thị trường xuất khẩu.

D. Mở rộng buôn bán với nhiều nước.

Trả lời:

Sự biến động của thị trường xuất khẩu sẽ làm tăng tính rủi ro, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển một số cây trồng, vật nuôi quan trọng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14 Đâu không phải khó khăn của thị trường đối với ngành nông nghiệp nước ta?

A. Sự bất ổn của thị trường xuất khẩu.

B. Sức mua của thị trường trong nước hạn chế.

C. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của thị trường quốc tế.

D. Nhu cầu của thị trường ngày càng tăng.

Trả lời:

Nhu cầu của thị trường ngày càng tăng có tác động tích cực đến sản xuất nông nghiệp vì nó giúp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15 Sông ngòi nước ta thường gây khó khăn gì cho hoạt động sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng?

A. Lũ lụt.

B.Sương muối.

C. Rét hại.

D. Sạt lở đất.

Trả lời:

Vào mùa mưa mực nước sông ngòi dâng cao thường gây lũ lụt, ngập úng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16 Đặc điểm nào của sông ngòi là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nước vào mùa khô cho sản xuất nông nghiệp?

A. Sông ngòi nhiều nước.

B. Chủ yếu là sông ngắn và dốc.

C. Chủ yếu bắt nguồn từ bên ngoài lãnh thổ.

D. Chế độ nước phụ thuộc vào mùa của khí hậu.

Trả lời:

Chế độ sông ngòi phụ thuộc chặt chẽ vào mùa của khí hậu. Mùa lũ trùng với mùa mưa và mùa cạn trùng với mùa khô. Vào mùa khô, lượng mưa giảm thấp, nguồn nước cung cấp cho các sông giảm đi, mực nước sông hạ thấp gây ra tình trạng thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 17 Biện pháp quan trọng hàng đầu nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho vùng chuyên canh cây công nghiệp ở nước ta là

A. Xây dựng hệ thống đê điều.

B. Phát triển hệ thống thủy lợi, hồ chứa.

C. Trồng rừng.

D.Trồng các giống cây chịu hạn, ưa đất khô.

Trả lời:

Biện pháp quan trọng hàng đầu nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho vùng chuyên canh cây công nghiệp ở nước ta là phát triển hệ thống thủy lợi, hồ chứa để trữ nước trong mùa mưa và cung cấp nước tưới trong mùa khô.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18 Vai trò quan trọng của việc phát triển hệ thống thủy lơi, hồ chứa trong nông nghiệp là

A. đảm bảo nguồn nước tưới cho các hoạt động sản xuất.

B. nâng cao năng suất của sản phẩm.

C. tạo ra các vùng chuyên canh trong nông nghiệp.

D. phát triển cơ cấu cây trồng đa dạng.

Trả lời:

Phát triển hệ thống thủy lợi, hồ chứa giúp dự trữ nước trong mùa mưa và cung cấp nước tưới trong mùa khô, hạn chế tình trạng thiếu nước -> đảm bảo nguồn nước tưới cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19 Ý nào sau đây không phải là nhân tố kinh tế - xã hội tác động đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp của nước ta:

A. Dân cư và lao động.

B. Thị trường trong và ngoài nước.

C.Cơ sở vật chất – kĩ thuật.

D. Đất badan và phù sa châu thổ.

Trả lời:

Xác định từ khóa: không phải là nhân tố kinh tế - xã hội -> có nghĩa là điều kiện tự nhiên.

=> Đất badan và phù sa châu thổ không phải là nhân tố kinh tế - xã hội tác động đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp của nước ta.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 20 Ý nào sau đây không phải là nhân tố tự nhiên tác động đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp của nước ta?

A. Sông ngòi.

B. Sinh vật.

C. Lao động.

D. Khí hậu.

Trả lời:

Xác định từ khóa: không phải nhân tố tự nhiên -> có nghĩa là điều kiện kinh tế - xã hội.

-> Lao động không phải là nhân tố tự nhiên tác động đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp của nước ta.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21 Ý nào sau đây không phải là thế mạnh nổi bật của lao động nông thôn ở nước ta:

A. nhiều kinh nghiệm.

B. phẩm chất cần cù.

C. số lượng đông.

D. trình độ cao.

Trả lời:

Vùng nông thôn nước ta tập trung nguồn lao động dồi dào (do sản xuất nông nghiệp đóng vai trò chủ yếu), lao động có tính cần cù và giàu kinh nghiệm trong sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp. Tuy nhiên trình độ lao động vùng nông thôn nước ta còn hạn chế, chủ yếu là lao động phổ thông chưa qua đào tạo.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 22 Thế mạnh nổi bật của lao động nông thôn nước ta là

A. trình độ khoa học – kĩ thuật cao.

B. cần cù, chịu khó và có nhiều kinh nghiệm.

C. có sức khỏe tốt.

D. tập trung nhiều ở khu vực thành thị.

Trả lời:

Vùng nông thôn nước ta tập trung nguồn lao động dồi dào (do sản xuất nông nghiệp đóng vai trò chủ yếu), lao động có tính cần cù và giàu kinh nghiệm trong sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp. Tuy nhiên trình độ lao động vùng nông thôn nước ta còn hạn chế, chủ yếu là lao động phổ thông chưa qua đào tạo.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 23 Đâu không phải là tác động tích cực của công nghiệp chế biến đến hoạt động sản xuất nông nghiệp nước ta?

A. Ổn định và phát triển các vùng chuyên canh.

B. Nâng cao hiệu quả sản xuất.

C. Tăng sức cạnh trang hàng nông sản.

D. Thay đổi cơ cấu mùa vụ.

Trả lời:

Công nghiệp chế biến nước ta sử dụng nguyên liệu chủ yếu của ngành nông nghiệp vì vậy sẽ giúp ổn định và phát triển các vùng chuyên canh, việc áp dụng khoa học kĩ thuật, công nghệ vào quy trình sản xuất, chế biễn sẽ tạo ra nhiều mặt hàng có giá trị, nâng cao chất lượng nông sản => nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng sức cạnh tranh hàng nông sản.

=> Nhận xét A, B, C đúng

-  Việc thay đổi cơ cấu mùa vụ phụ thuộc chủ yếu vào sự phân hóa khí hậu và các điều kiện đất trồng. Công nghiệp chế biến không ảnh hưởng đến cơ cấu mùa vụ,

Đáp án cần chọn là: D

Câu 24 Ngành công nghiệp chế biến có vai trò gì đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp của nước ta?

A. Tăng sức cạnh tranh hàng nông sản.

B.Thay đổi cơ cấu mùa vụ.

C. Làm giảm hiệu quả sản xuất.

D. Thu hẹp các vùng chuyên canh.

Trả lời:

Công nghiệp chế biến nước ta sử dụng nguyên liệu chủ yếu của ngành nông nghiệp vì vậy sẽ giúp ổn định và phát triển các vùng chuyên canh, việc áp dụng khoa học kĩ thuật, công nghệ vào quy trình sản xuất, chế biễn sẽ tạo ra nhiều mặt hàng có giá trị, nâng cao chất lượng nông sản => nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng sức cạnh tranh hàng nông sản.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 25 Đâu không phải là vai trò của tài nguyên nước đối với sản xuất nông nghiệp nước ta

A. Cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

B. Môi trường để nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước lợ.

C. Cơ sở để đa dạng hóa cơ cấu cây trồng.

D. Thau chua rửa mặn, mở rộng diện tích đất nông nghiệp.

Trả lời:

Tài nguyên nước của nước ta phong phú và dồi dào và có vai trò quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp:

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc và sông nhiều nước quanh năm -> cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

- Sông ngòi, hồ đầm nhiều cùng với các cửa sông ven biển là môi trường thuận lợi để nuôi trồng thủy sản  nước ngọt, nước lợ.

- Vùng đồng bằng sông Cửu Long, nước ngọt đóng vai trò quan trọng để thau chua rửa mặn, mở rộng diện tích đất nông nghiệp.

=> Nhận xét A,B, D đúng.

- Cơ sở để đa dạng hóa cơ cấu cây trồng chủ yếu là sự phân hóa của khí hậu, không phải là nguồn nước.

=> Nhận xét C không đúng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 26 Đặc điểm nào của tài nguyên nước có tác động tích cực đến sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp?

A. Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa.

B. Chế độ nước theo mùa.

C. Chủ yếu là sông nhỏ, ngắn và dốc.

D. Tài nguyên nước đang ngày càng bị ô nhiễm.

Trả lời:

Chế độ nước theo mùa dẫn đến tình trạng thiếu nước vào mùa khô, lũ vào mùa mưa. Sông ngắn, nhỏ và dốc nên lượng nước cũng ít hơn, lũ lên nhanh hơn nếu mất lớp phủ thực vật. Tài nguyên nước bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. => B, C, D sai.

Sông ngòi nhiều nước giúp cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhất là vào mùa khô. Sông ngòi giàu phù sa giúp bồi đắp nên các đồng bằng châu thổ màu mỡ thuận lợi cho nông nghiệp. => A đúng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 27 Vùng nông nghiệp nào sau đây của nước ta chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão gây ra

A.Bắc Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Tây Nguyên.

D. Đông Nam Bộ.

Trả lời:

Bão nước ta hoạt động với tần suất nhiều nhất và cường độ lớn nhất ở vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (bão mạnh nhất vào tháng 9 – 10)

=> Bão kèm theo mưa to gió lớn gây thiệt hại nặng nề cho hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 28 Vùng nông nghiệp nào sau đây của nước ta thường xuyên chịu ảnh hưởng của tình trạng rét đâm, rét hại?

A. Đông Nam Bộ.

B. Tây Nguyên.

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

D. Bắc Trung Bộ

Trả lời:

Vào mùa đông, khu vực Đông Bắc thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là nơi đầu tiên đón gió mùa Đông Bắc thổi vào nước ta. Gió mùa Đông Bắc yếu dần khi thổi vào Nam và chỉ tác động đến các khu vực nằm ở phía Bắc dãy Bạch Mã.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 29 Điều kiện kinh tế - xã hội nào đóng vai trò chính thúc đẩy quá trình chuyên môn hóa và thâm canh nông nghiệp ở nước ta?

A. Chính sách phát triển nông nghiệp.

B. Dân cư – lao động.

C. Thị trường tiêu thụ.

D. Cơ sở vật chất – kĩ thuật.

Trả lời:

Thị trường đóng vai trò chính trong quá trình thúc đẩy chuyên môn hóa và thâm canh nông nghiệp ở nước ta, cụ thể là:

- Nông sản nước ta chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu sang thị trường các nước và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Sức mua thị trường lớn và gia tăng ổn định sẽ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh và ổn định  phát triển các vùng chuyên canh, thâm canh trong nông nghiệp (vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm, thâm canh lúa nước….).

- Ngược lại thị trường biến động, giá cả thay đổi cũng tác động xấu đến sự phát triển của các cây công nghiệp -> sản xuất thất thu và không phát triển, hạn chế quá trình đẩy mạnh và mở rộng các mô hình chuyên môn hóa và thâm canh trong nông nghiệp.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 30 Điều kiện kinh tế - xã hội nào đóng vai trò chính giúp nâng cao trình độ thâm canh nông nghiệp ở nước ta?

A. Chính sách phát triển nông nghiệp.

B. Dân cư – lao động.

C. Thị trường tiêu thụ.

D. Cơ sở vật chất – kĩ thuật.

Trả lời:

Thâm canh là phương thức sản xuất tiên tiến trong nông nghiệp nhằm tăng năng suất, sản lượng nông sản thông qua các biện pháp/giải pháp nâng cao độ phì nhiêu kinh tế của ruộng đất, đầu tư thêm vốn và kỹ thuật tiên tiến. Vì vậy để nâng cao trình độ thâm canh cần đầu tư và hiện đại hóa cơ sở vật chất kĩ thuật.

Đáp án cần chọn là: D

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 9 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 9 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 9 | Để học tốt Địa Lí 9 được biên soạn bám sát nội dung sgk Địa Lí lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên