Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

A . Lý thuyết

1.1. Tình hình thế giới và trong nước

* Tình hình thế giới:

   - Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) đã làm cho mâu thuẫn xã hội trong các nước tư bản chủ nghĩa càng thêm sâu sắc. Để thoát khỏi khủng hoảng, nhiều nước thiết lập chế dộc phát-xít (chế dộ tàn bạo nhất của chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa). Đe dọa nền dân chủ và hòa bình thế giới.

   - Đại hội lần thứu VII Quốc tế Cộng sản (7/1935) họp ở Moskva :

      + Xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát-xít.

      + Chủ trương thành lập Măt trận Nhân dân ở các nước

   - Năm 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp do Đảng CS Pháp làm nòng cốt lên cầm quyền, thực hiện một số cải cách dân chủ cho các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam.

* Tình hình trong nước:

   - Hậu quả kéo dài của cuộc khủng hoảng (1929-1933) làm cho mọi tầng lớp trong xã hội lao đao, cực khổ.

   - Bọn cầm quyền phản động vẫn tiếp tục thi hành những chính sách bóc lột và đàn áp các phong trào cách mạng.

1.2. Mặt trận Dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ

* Chủ trương của Đảng:

   - Xác định kẻ thù trước mắt: bọn phản động Pháp cùng bè lũ tay sai

   - Nhiệm vụ trước mắt: Tạm hoãn các khẩu hiệu “Đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập”, “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày” thay bằng khẩu hiệu “Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình”

→Chưa đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

   - Lực lượng Cách mạng: Chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương (1936) (Tháng 3/1938 đổi tên thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương) nhằm mục đích tập hợp mọi lực lượng đông đảo nhân dân chống phát xít và tay sai phản động.

   - Hình thức và phương pháp đấu tranh: Đấu tranh chính trị hòa bình dưới hình thức hợp pháp công khai.

* Diễn biến:

   - Phong trào đấu tranh chính trị:

      + Phong trào Đông Dương đại hội (1936): vận dộng thành lập UB trù bị Đông Dương đại hội, nhằm thu thập nguyện vọng của nhân dân, tiến tới triệu tập ĐD đại hội.

      + Phong trào đón phái viên chính phủ Pháp và Toàn quyền Đông Dương (1936), nhiều cuộc mít tinh, biểu tình đã diễn ra sôi nổi.

   - Các phong trào đấu tranh công khai của quần chúng diễn ra mạnh mẽ nhất là ở thành phố lớn, khu mỏ và đồn điền cao su trong Nam ngoài Bắc. Tiêu biểu: cuộc Tổng bãi công của công nhân Công ty than Hòn Gai (11/1936), cuộc bãi công của công ty xe lửa Trường Thi (Vinh, 7/1937), cuộc mít tinh của 2,5 vạn người ở khu Đấu xảo (Hà Nội),…

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939 | Lý thuyết và trắc nghiệm Lịch Sử 9 chọn lọc có đáp án

Cuộc mít tinh ở khu Đấu xảo (Hà Nội)

   - Phong trào đấu tranh bằng báo chí: Nhiều tờ báo của Đảng và MT Dân chủ Đông Dương, các đoàn thể ra đời (Tiền phong, Dân chúng, Bạn dân, Nhành lúa,...). Một số sách chính trị phổ thông được lưu hành rộng rãi, đặc biệt cuốn “Vấn đề dân cày” của Qua Ninh và Vân Đình.

   - Phong trào đấu tranh ngị trường: Đây là hình thức đấu tranh mới mẻ, ĐCS Đông Dương và MT Dân chủ ĐD Đã cử người tranh cử vào một số cơ quan: Viện dân chủ Bắc kỳ, Trung kỳ, Hội đồng quản hạt Nam kỳ…

   -Từ cuối năm 1938 phong trào thu hẹp và đến 9/1939 thì chấm dứt.

1.3. Ý nghĩa của phong trào:

   - Là một cao trào cách mạng dân tộc, dân chủ rộng lớn.

   - Uy tín của Đảng được nâng cao rõ rệt.

   - Chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối chính sách của Đảng được truyền bá sâu rộng và thấm sâu trong quần chúng.

   - Đảng đào tạo được đội ngũ chính trị đông đảo cho Cách mạng Tháng Tam 1945.

→Là bước tập dượt lần thứ 2 cho cách mạng giành chính quyền

B . Trắc nghiệm

Câu 1. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 đối với cách mạng Viêt Nam là

A. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng trong quần chúng.

B. Tập hợp được quân đội chính trị đông đảo đến từ nông thôn.

C. Tư tưởng Mác-Leenin, đường lối chính sách của Đảng được phổ biến một cách sâu rộng.

D. Cuộc diễn tập của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945.

Đáp án: D

Giải thích:

phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 có ý nghĩa như cuộc diễn tập lần thứ 2 của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945. Trong phong trào uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng trong quần chúng. Các lực lượng đấu tranh ngày càng trưởng thành hơn.

Câu 2. Nhận xét nào sau đây về phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 ở Viêt Nam là không đúng?

A. Đây là cuộc vận động dân chủ có tính dân tộc.

B. Đây là phong trào cách mạng có mục tiêu, hình thức đấu tranh mới.

C. Đây là cuộc vận động cách mạng có tính chất dân tộc điển hình.

D. Đây là phong trào cách mạng có tính chất dân chủ.

Đáp án: C

Giải thích:

Phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 ở Viêt Nam là cuộc vận động dân chủ có tính dân tộc vì có mục tiêu đấu tranh chống đế quốc và bọn tay sai phản cách mạng, đưa mâu thuẫn dân tộc lên hàng đầu. Phong trào có nhiều hình thức đấu tranh phong phú, xuất hiện hình thức đấu tranh mới như đấu tranh nghị trường.

Câu 3. Yếu tố quyết định dẫn đến dẫn đến sự bùng nổ phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là gì?

A. Chính phủ mặt trận nhân dân lên cầm qyền ở Pháp (6/1936).

B. Ngị quyết của Đại hội lần thứu VII của quốc tế Cộng sản (7/1935).

C. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít (những năm 30 của thế kỷ XX).

D. Nghị quyết của Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

Đáp án: D

Giải thích:

Nhận thấy tình hình thế giới và trong nước có những biến chuyển, Đảng đã kịp thời đưa ra nghị quyết của Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong đó có nêu rõ kẻ thù, hình thức, phương pháp, xác định kẻ thù,… đó là yếu tố quyết định dẫn đến sự bùng nổ phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam.

Câu 4. Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vì đã

A. Đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.

B. Khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị Tháng 10/1930.

C. Bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

D. Xây dựng được lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.

Đáp án: D

Giải thích:

sgk-trang 79 và 80

Câu 5. Hình thức đấu tranh mới xuất hiện trong phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là

A. Mít tinh biểu tình.

B. Đấu tranh nghị trường.

C. Đấu tranh chính trị.

D. Bãi khóa, bãi công.

Đáp án: B

Giải thích:

Lần đầu tiên hình thức đấu tranh nghị trường xuất hiện trong phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam. Còn lại các hình thwucs khác đã xuất hiện ở phong trào 1930-1931 và các phong trào trước đó.

Câu 6. Đảng Cộng sản Đông Dương chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kỳ 1936-1939 dựa trên cơ sở nào?

A. Tình hình thực tiến cách mạng Việt Nam.

B. Tình hình thế giới và Việt Nam có nhiều thay đổi.

C. Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở một số nước.

D. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh.

Đáp án: B

Giải thích:

Dựa vào tình hình thực tế thế giới và Việt Nam có nhiều thay đổi trong giai đoạn 1936-1939 (đã trình bày phần 1.1 ) Đảng Cộng sản Đông Dương chuyển hướng chỉ đạo sách lược

Câu 7. Qua Ninh và Vân Đình lần lượt là bút danh của những ai?

A. Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp.

B. Trần Phú và Trường Trinh.

C. Võ Nguyên Giáp và Lê Hồng Phong.

D. Trần Phú và Lê Hồng Phong.

Đáp án: A

Giải thích:

sgk-trang 79

Câu 8. Một trong những ý nghĩa của phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là

A. Buộc thực dân Pháp phải nhượng bộ tất cả các yêu sách dân chủ.

B. Giúp cán bộ và đảng viên được trưởng thành.

C. Bước đầu khẳng định vai trò của giai cấp công nhân.

D. Bước đầu hình thành trên thực tế liên minh công-nông.

Đáp án: B

Giải thích:

phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam buộc thực dân Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách dân chủ chứ không phải toàn bộ. Vai trò giai cấp công nhân và sự hình thành liên minh công-nông đã được khẳng định và hình thành từ phong trào 1930-1931.

Câu 9. Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã

A. Đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.

B. Khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10/1930.

C. Bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

D. Xây dựng một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.

Đáp án: D

Giải thích:

Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã xây dựng một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.

Câu 10. Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939?

A. Công nhân và nông dân.

B. Tiểu tư sản dân tộc và công nhân.

C. Nông dân và trí thức.

D. Tư sản dân tộc và nông dân.

Đáp án: A

Giải thích:

Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939 là công nhân và nông dân. Đây là lực lượng nòng cốt trong các cuộc đấu tranh của ta và đã được xác định rất rõ trong đường lối chỉ đạo của Đảng.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 9 | Soạn Lịch Sử lớp 9 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Lịch Sử lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

cuoc-van-dong-dan-chu-trong-nhung-nam-1936-1939.jsp