Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 2 hay nhất, chi tiết

"Một lần đọc là một lần nhớ". Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng làm bài tập sách giáo khoa môn Toán lớp 6, loạt bài Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 2 Số học và Hình học hay, chi tiết với lời giải được biên soạn công phu, bám sát nội dung sgk Toán 6. Hi vọng với các bài giải bài tập Toán lớp 6 này, học sinh sẽ yêu thích và học tốt môn Toán 6 hơn.

Mục lục Giải bài tập Toán 6 Tập 2

Chương 2: Góc

Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 1 trang 5: Cho ba ví dụ về phân số. Cho biết tử và mẫu của mỗi phân số đó.

Lời giải

- Phân số Video Giải bài tập Toán lớp 6 , có -7 là tử số, 8 là mẫu số

- Phân số Video Giải bài tập Toán lớp 6 , có 14 là tử số, -5 là mẫu số

- Phân số Video Giải bài tập Toán lớp 6 , có 9 là tử số, 2 là mẫu số

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 1 trang 5: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số ?

Video Giải bài tập Toán lớp 6

Lời giải

Cách viết cho ta phân số là a, c

Cách viết b, d có tử số là số thập phân nên không cho ta phân số

Cách viết e có mẫu số bằng 0 nên không cho ta phân số

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 1 trang 5: Mọi số nguyên có thể viết dưới dạng phân số không ? Cho ví dụ.

Lời giải

Mọi số nguyên có thể viết được dưới dạng phân số

Ví dụ: Số 9 có thể viết dưới dạng phân số là Video Giải bài tập Toán lớp 6

Bài 1 trang 5 sgk Toán lớp 6 Tập 2 : Ta biểu diễn 1/4 của hình tròn bằng cách chia hình tròn thành bốn phần bằng nhau rồi tô màu một phần như hình 1.

Giải bài 1 trang 5 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Theo cách đó, hãy biểu diễn:

a) 2/3 của hình chữ nhật.

b) 7/16 của hình vuông.

Lời giải:

a) Chia hình chữ nhật thành 3 phần, ta tô đậm hai phần.

Giải bài 1 trang 5 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

b) Chia hình vuông thành 16 phần rồi tô đậm 7 phần. (Các bạn có thể tô đậm 7 ô vuông khác).

Giải bài 1 trang 5 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 2 trang 6 sgk Toán lớp 6 Tập 2 : Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn các phân số nào?

Giải bài 2 trang 6 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn:

Hình 4a là một hình vuông được chia thành 9 hình vuông nhỏ bằng nhau, phần tô màu chiếm 2 trong 9 phần đó. Do đó phần tô màu biểu diễn của phân số 2/9. Các phần b, c, d bạn làm tương tự.

Đáp số:

a) Hình vuông được chia thành 9 phần bằng nhau, tô đậm 2 phần.

Do đó hình 4a) biểu diễn phân số 2/9.

b) Ta chia hình trên thành các phần đều nhau được hình như sau:

Giải bài 2 trang 6 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Hình trên được chia thành 12 phần bằng nhau, có 9 phần được tô đậm.

Do đó hình 4b) biểu diễn phân số 9/12.

c) Ta chia hình vuông thành 4 phần bằng nhau như hình dưới. Phần tô đậm chiếm 1 phần.

Giải bài 2 trang 6 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Do đó hình 4c) biểu diễn phân số 1/4.

d) Chia hình thành các phần bằng nhau như hình dưới.

Giải bài 2 trang 6 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Hình được chia thành 12 phần bằng nhau và được tô đậm 1 phần.

Vậy hình 4d) biểu diễn phân số 1/12.

Bài 3 trang 6 sgk Toán lớp 6 Tập 2 : Viết các phân số sau:

a) Hai phần bảy

b) Âm năm phần chín

c) Mười một phần mười ba

d) Mười bốn phần năm

Lời giải:

Giải bài 3 trang 6 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 4 trang 6 sgk Toán lớp 6 Tập 2 : Viết các phép chia sau dưới dạng phân số:

a) 3 : 11

b) -4 : 7

c) 5 : (-13)

d) x chia cho 3

Lời giải

Giải bài 4 trang 6 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 5 trang 6 sgk Toán lớp 6 Tập 2 : Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số (mỗi số chỉ được viết một lần ). Cũng hỏi như vậy đối với hai số 0 và -2.

Lời giải

- Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số. Ta được 2 phân số là:

Giải bài 5 trang 6 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

- Dùng hai số 0 và -2 để viết thành phân số. Ta viết được 1 phân số, vì mẫu số không thể bằng 0, nên phân số viết được là:

Giải bài 5 trang 6 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 1: Nửa mặt phẳng

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 1 trang 72 - Video giải tại 9:03 :

a) Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II).

b) Nối M với N, nối M với P. Đoạn thẳng MN có cắt a không ? Đoạn thẳng MP có cắt a không ?

Lời giải

a) Cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II) là: Mặt phẳng (I) là mặt phẳng bờ a chứa điểm N, Mặt phẳng (II) là mặt phẳng bờ a không chứa điểm N.

b) Video Giải bài tập Toán lớp 6

- Đoạn thẳng MN không cắt a

- Đoạn thẳng MP có cắt a

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 1 trang 73 - Video giải tại 12:56 : Cho hình vẽ

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 1 trang 73 | Giải bài tập Toán 6

Ở hình 3b, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?

Ở hình 3c, tia Oz có cắt đoạn thẳng MN không ? Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?

Lời giải

- Hình 3b, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy vì tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại O.

- Hình 3c, tia Oz không cắt đoạn thẳng MN, tia Oz không nằm giữa hai tia Ox, Oy.

Bài 1 trang 73 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 15:33 : Hãy nêu một số hình ảnh của mặt phẳng.

Lời giải:

Mặt nước yên lặng, mặt gương, mặt bàn, mặt bảng, bề mặt bức tường, ...

Bài 2 trang 73 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 16:02 : Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau không?

Lời giải:

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng, do đó nó là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.

Bài 3 trang 73 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 16:45 : Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Bất kỳ đường thằng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai .....

b) Cho ba điểm không thẳng hàng O, A, B. Tia Ox nằm giữa hai tia OA, OB khi tia 0x cắt .....

Lời giải:

a) nửa mặt phẳng đối nhau.

b) đoạn thẳng AB tại điểm nằm giữa A và B.

Bài 4 trang 73 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 18:22 : Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thằng a cắt các đoạn thằng AB, AC và không đi qua A, B, C.

a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a.

b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không?

Lời giải

Vẽ hình:

Giải bài 4 trang 73 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

a) Hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a là:

- Nửa mặt phẳng bờ a chứa A

- Nửa mặt phẳng bờ a chứa B và C

b) Đoạn thẳng BC không cắt đường thẳng a. (Đừng nhầm lẫn với đường thẳng BC nhé.)

Bài 5 trang 73 sgk Toán lớp 6 Tập 2 - Video giải tại 20:24 : Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM.

Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Lời giải

Giải bài 5 trang 73 sgk Toán lớp 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Tia OM nằm giữa hai tia OA và OB (vì tia OM cắt đoạn thẳng AB tại điểm M nằm giữa A và B)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải bài tập Toán lớp 6 hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 6 Tập 1, Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.