30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

Với 30 Bài tập Amin cơ bản có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm Bài tập Amin cơ bản

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

Bài giảng: Bài tập tổng hợp amin - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Bài 1: Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm 2 amin no đơn chức mạch hở thu được 28,6 gam CO2 và 18,45 gam H2O. m có giá trị là :

A. 13,35 gam     B. 12,65 gam

C. 13 gam     D. 11,95 gam

Lời giải:

Đáp án: A

Gọi CTPT amin no, đơn chức: CnH2n+3N

CnH2n+3N → n CO2 + (2n+3)/2H2O

⇒ namin = (nH2O – nCO2)/1,5

⇒ n2amin = (1,025-0,65)/ 1,5 = 0,25 mol

Bảo toàn khối lượng

m = mC + mH + mN = 1,025.2 + 0,65.12 + 0,25.14 = 13,35 g

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no đơn chức, bậc 2, mạch hở X thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 3. CTCT của X là

A. CH3 – NH – CH3     B. CH3 – NH – C2H5

C. CH3 – CH2 – CH2 – NH2     D. C2H5 – NH – C2H5

Lời giải:

Đáp án: B

Giả sử nCO2 = 2mol , nH2O = 3 mol

Amin no, đơn chức

⇒ namin = (nH2O - nCO2)/ 1,5 = 2/3 mol

⇒ số C của amin là: nCO2/namin = 3

⇒ amin là C3H9N, amin bậc 2

⇒ CTCT: CH3 – NH – C2H5 ,

Bài 3: 13,35 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 22,475 gam muối . Nếu đốt 13,35 gam hỗn hợp X thì trong sản phẩm cháy có VCO2/ VH2O bằng :

A. 8/13     B. 5/8

C. 11/ 17     D. 26/41

Lời giải:

Đáp án: D

Tăng giảm khối lượng

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

Amin no, đơn chức mạch hở

⇒ nH2O - nCO2 = 1,5namin = 1,5 . 0,25 = 0,375 (1)

Bảo toàn khối lượng:

mamin = mC + mH + mN = 12nCO2 + 2nH2O + 14namin

⇒ 12nCO2 + 2nH2O = 13,35 – 0,25 .14 = 9,85 g (2)

Từ (1)(2) ⇒ nCO2 = 0,65 mol; nH2O = 1,025 mol

⇒ VCO2 / VH2O = 26/41

Bài 4: Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là

A. etylmetylamin.     B. butylamin.

C. etylamin.     D. propylamin

Lời giải:

Đáp án: C

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải) + O2 → CO2 + H2O + N2

Bảo toàn oxi ⇒ nH2O = 2nO2 - 2nCO2 = 0,205 mol

Khi đốt cháy anken, nCO2 = nH2O

⇒ nCmH2m+1NH2 = (nH2O – nCO2)/1,5 = 0,07 mol

⇒ nM > namin = 0,07

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

⇒ Hai amin phải có số C trung bình nhỏ hơn 2 (vì anken tối thiểu có 2C )

⇒ amin là CH3NH2 , C2H5NH2

Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bậc 1 bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện). Chất X là

A. CH3-CH2-CH2-NH2.     B. CH3-CH2-NH-CH3

C. CH2=CH-NH-CH3.     D. CH2=CH-CH2-NH2.

Lời giải:

Đáp án: A

Gỉa sử đốt 1 mol amin CxHyNz

⇒ nCO2 = x mol; nH2O = y/2 mol ; nN2 = z/2 mol

Vhh = x + y/2 + z/2 = 8

⇒ 2x + y + z = 16

⇒ x = 3 ; y= 9 ; z = 1 ⇒ amin là C3H9N

mà X bậc 1 ⇒ X là CH3-CH2-CH2-NH2

Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 amin no đơn chức mạch hở X và 1 amin không no đơn chức mạch hở Y có 1 nối đôi C=C có cùng số nguyên tử C với X cần 55,44 lít O2(đktc) thu được hỗn hợp khí và hơi trong đó 30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải) và VN2 = 5,6 lít (đktc). Khối lượng của hỗn hợp amin ban đầu là :

A. 31,2 gam     B. 21,9 gam

C. 29,9 gam     D. 29,8 gam

Lời giải:

Đáp án: A

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

⇒ 10nCO2 - 13nH2O = 0

Bảo toàn oxi: 2nCO2 + nH2O = 2nO2 = 4,95

⇒ nCO2 = 1,7875 mol; nH2O = 1,375

Bảo toàn khối lượng: mamin = mC + mH + mN = 12nCO2 + 2nH + 28nN2 = 31,2 g

Bài 7: Hỗn hợp khí X gồm NH3 và metylamin có tỉ khối so với CO2 là 0,45. Đốt hoàn toàn m gam X bằng lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp gồm CO2, hơi H2O và N2 có khối lượng là 26,7 gam. Giá trị của m là

A. 19,8 gam    B. 9,9 gam

C. 11,88 gam     D. 5,94 gam

Lời giải:

Đáp án: B

Ta coi NH3 và metylamin CH3NH2 là CnH2n+3N

dX/CO2 = 0,45 ⇒ MX = 44.0,45 = 19,8

⇒ 14n + 3 + 14 = 19,8 ⇒ n = 0,2

Gọi số mol X là x mol

⇒ đốt cháy x mol C0,2H3,4N , ta được :

mCO2 + mH2O + mN2 = 26,7

⇒ x = 0,5 ⇒ mX = 0,5.19,8 = 9,9 g

Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 100ml hỗn hợp gồm đimetylamin và 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp thu được 140ml CO2 và 250ml hơi nước (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Thành phần % thể tích của ba chất trong hỗn hợp theo độ tăng phân tử khối lần lượt bằng bao nhiêu?

A. 20%; 20% và 60%     B. 25%; 25% và 50%

C. 30%; 30% và 40%     D. 60%; 20% và 20%

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có:

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

⇒ 2 hidrocacbon có số C trung bình < 2 ( do đimetylamin có 2 C < 1,4 ) ⇒ trong 2 hidrocacbon phải có metan (CH4 có số C = 1 < 2)

⇒ hidrocacbon là CH4 và C2H6 ( 2 hidrocacbon đồng đẳng kế tiếp)

Đặt VCH4 = x; VC2H6 = y; VC2H7N = z

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

%VCH4 = 60%; %VC2H6 = 20%; %VC2H7N = 20%

Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin không no có 1 liên kết đôi, đơn chức có khối lượng phân tử hơn kém nhau 14 đvc, thu được 15,68 lít CO2 (đkc) và 15,3g H2O. CTPT 2 amin là:

A. C2H5N và C3H7N.     B. C3H7N và C4H9N.

C. C2H3N và C3H5N.     D. C3H9N và C4H11N.

Lời giải:

Đáp án: A

Hai amin hơn kém nhau 14đvc ⇒ Đồng đẳng kế tiếp

gọi CT chung của 2 amin không no có 1 liên kết đôi, đơn chức là: CnH2n+1N

nCO2 = 0,7 mol; nH2O = 0,85 mol

CnH2n+1N → nCO2 + (2n+1)/2H2O

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

⇒ n = nCO2/namin = 0,7/ 0,3 = 2,33

⇒ 2 amin là C2H5N và C3H7N

Bài 10: Đốt cháy hết 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) X gồm 2 amin đơn chức bậc một A và B là đồng đẳng kế tiếp. Cho hỗn hợp khí và hơi sau khi đốt cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy khối lượng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên gọi của 2 amin là

A. metylamin và etylamin.     B. propylamin và n-butylamin

C. etylamin và propylamin.     D. isopropylamin và iso-butylamin.

Lời giải:

Đáp án: A

Khối lượng bình 2 tăng 21,12 g

⇒ mCO2 = 21,12 g

nCO2 = 0,48 mol; nX = 0,3 mol

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

⇒ hai amin là CH3NH2 và C2H5NH2

Bài 11: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin bậc một, mạch hở, no, đơn chức, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng thu được CO2 và H2O với tỉ lệ số mol 1 : 2 . Hai amin có công thức phân tử lần lượt là

A. CH3NH2 và C2H5NH2. B. C2H5NH2 và C3H7NH2.

C. C3H7NH2 và C4H9NH2. D. C4H9NH2 và C5H11NH2

Lời giải:

Đáp án: A

Gọi công thức chung của 2 amin bậc một, mạch hở, đơn chức là CnH2n+3N

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

⇒ 2n = 3 ⇒ n = 1,5

⇒ 2 amin là CH3NH2 và C2H5NH2

Bài 12: Hợp chất hữu cơ X thuộc loại amin mạch hở có chứa một nguyên tử N trong phân tử. Thành phần khối lượng của nitơ trong X là 23,72 %. Số đồng phân cấu tạo của X là:

A. 5 chất     B. 6 chất

C. 4 chất     D. 8 chất

Lời giải:

Đáp án: C

Amin chứa 1 nguyên tử N; %mN = 23,72%

⇒ Mamin = 14 : 23,72% = 59

⇒ Amin là: C3H7NH2

CTCT:

CH3 – CH2 – CH2 – NH2; CH3 – CH(CH3) – CH3;

CH3 – CH2 – NH – CH3; CH3 – N(CH3) – CH3

Bài 13: A là hợp chất hữu cơ mạch vòng chứa C, H, N trong đó N chiếm 15,054% theo khối lượng. A tác dụng với HCl tạo ra muối có dạng RNH3Cl. Cho 9,3 g A tác dụng hết với nước brom dư thu được a g kết tủa. giá trị của a là

A. 39 g     B. 30 g

C. 33 g     D. 36 g

Lời giải:

Đáp án: C

A tác dụng với HCl tạo ra muối có dạng RNH3Cl

⇒ Trong A chỉ chứa 1 nguyên tử N.

Lại có N chiếm 15,054% theo khối lượng ⇒ MA = 14 : 15,054% = 93

A là hợp chất chứa vòng, A tạo kết tủa với nước brom ⇒ A là: C6H5NH2

C6H5NH2 (0,1) + 3Br2 → C6H2Br3NH2 ↓ (0,1 mol) + 3HBr

⇒ a = 0,1.330 = 33g

Bài 14: Cho 29,8 gam hổn hợp 2 amin đơn chức kế tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl, làm khô dung dịch thu được 51,7 gam muối khan. Công thức phân tử 2 amin là:

A. CH5N và C2H7N     B. C2H7N và C3H9N

C. C3H9N và C4H11N     D. C3H7N và C4H9N

Lời giải:

Đáp án: B

mHCl = 51,7 – 29,8 = 21,9 gam ⇒ nHCl = 0,6 mol

M = 29,8 : 0,6 = 49,667

⇒ 2 amin là: C2H7N (M = 45) và C3H9N (M = 59)

Bài 15: Từ Canxi cacbua có thể điều chế anilin theo sơ đố phản ứng :

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

A. 106,02 kg     B. 101,78 kg

C. 162,85 kg     D. 130,28 kg

Lời giải:

Đáp án: A

Hchung = 80%.75%.60%.80%.95% = 27,36%

mCaC2 = 0,8 tấn

Ta có: 3CaC2 → C6H5NH2

Pt: 192 tấn → 93 tấn

Đb: 0,8 tấn → 0,8.93/192 = 0,3875 tấn

H = 27,36% ⇒ manilin = 0,3875.27,36% = 0,10602 tấn = 106,02 kg

Bài 16: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, no, bậc 2 thu được CO2 và H2O với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3. Tên gọi của amin đó là :

A. etylmetylamin     B. đietylamin

C. đimetylamin     D. metylisopropylamin

Lời giải:

Đáp án: A

nCO2 : nH2O = 2 : 3 ⇒ C:H = 2 : 6 = 1 : 3

Kết hợp với đáp án ta có công thức phân tử của amin là C3H9N,

amin no bậc 2 nên amin đó là etylmetylamin

Bài 17: Khi đốt cháy một trong các chất thuộc dãy đồng đẳng ankylamin (amin no, đơn chức mạch hở), thì tỉ lệ thể tích VCO2 : VH2O = x biến đổi như thế nào ?

A. 0,4 ≤ x < 1,2     B. 0,8 ≤ x < 2,5

C. 0,4 ≤ x < 1.     D. 0,4 ≤ x ≤ 1

Lời giải:

Đáp án: C

Công thức chung của ankylamin (amin no, đơn chức, mạch hở ) là CnH2n+3N (n ≥ 1)

CnH2n+3N → n CO2 + (n + 1,5) H2O

Ta có:

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

Với n chạy từ 1 → ∞

⇒ 0,4 ≤ 30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải) < 1

Bài 18: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là

A. 5     B. 4

C. 2     D. 3

Lời giải:

Đáp án: B

X là amin đơn chức nên X có dạng R-NH2

R-NH2 + HCl → R-NH3Cl

Ta có:

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

⇒ MR = 43 ⇒ R là C3H7- ( M = 43)

⇒ X có công thức là C3H7NH2

Các đồng phân amin của X là : CH3CH2CH2-NH2; CH3CH(NH2)CH3; CH3NHCH2CH3; CH3N(CH3)CH3 ⇒ Có 4 đồng phân amin.

Bài 19: Cho 29,8 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức kế tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl, làm khô dung dịch thu được 51,7 gam muối khan. Công thức phân tử 2 amin là

A. C2H7N và C3H9N

B. CH5N và C2H7N

C. C3H9N và C4H11N

D. C3H7N và C4H9N

Lời giải:

Đáp án: A

Đặt công thức chung của 2 amin là RNH2

RNH2 + HCl → RNH3Cl

29,8g →        51,7g

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

⇒ MR = 33,67 ⇒ Hai gốc R là C2H5- (M = 29) và C3H7- (M = 43)

⇒ Hai amin là C2H7N và C3H9N

Bài 20: Cho một hỗn hợp X chứa NH3, C6H5NH2 và C6H5OH. X được trung hoà bởi 0,02 mol NaOH hoặc 0,01 mol HCl. X cũng phản ứng vừa đủ với 0,075 mol Br2 tạo kết tủa. Số mol các chất NH3, C6H5NH2 và C6H5OH lần lượt bằng

A. 0,005 mol ; 0,02 mol và 0,005 mol.

B. 0,015 mol ; 0,005 mol và 0,02 mol.

C. 0,01 mol ; 0,005 mol và 0,02 mol.

D. 0,005 mol ; 0,005 mol và 0,02 mol.

Lời giải:

Đáp án: D

X phản ứng 0,02 mol NaOH ⇒ nphenol = nNaOH = 0,02 mol

Khi phản ứng với brom, hỗn hợp X có anilin và phenol phản ứng với brom theo tỉ lệ 1: 3

⇒ nanilin = 0,075 : 3 - 0,02 = 0,005 mol

⇒ nNH3 = 0,01 - 0,005 = 0,005 mol

Bài 21: Cho 11,8 gam hỗn hợp X (gồm 3 amin: propylamin, etylmetylamin, trimetylamin) tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là:

A. 250     B. 200

C. 100     D. 150

Lời giải:

Đáp án: B

Cả 3 amin gồm propylamin, etylmetylamin, trimetylamin đều có CTPT là C3H9N

C3H9N + HCl → C3H10NCl

nHCl = nC3H9N = 11,8 : 59 = 0,2 mol ⇒ VHCl = 0,2 : 1 = 0,2 lít = 200ml

Bài 22: Hòa tan phenol và anilin trong ankylbenzen được dung dịch X. Sục khí hiđro clorua vào 100 ml dung dịch X thì thu được 1,295 gam kết tủa. Nhỏ từ từ nước brom vào 100 ml dung dịch X và lắc kĩ cho đến khi ngừng tạo kết tủa trắng thì hết 300 gam nước brom 3,2%. Nồng độ mol của anilin và phenol trong dung dịch X lần lượt là

A. 0,1 M và 0,1 M     B. 0,2 M và 0,1 M

C. 0,1 M và 0,3 M     D. 0,2 M và 0,3 M

Lời giải:

Đáp án: A

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

⇒ CMphenol = CManilin = 0,1M

Bài 23: Cho 11,8 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 19,1 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X có phản ứng với HNO2 ở nhiệt độ thường tạo khí là

A. 1     B. 2

C. 3     D. 4

Lời giải:

Đáp án: B

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

Amin tác dụng với HNO2 tạo khí ở nhiệt độ thường phải là amin bậc 1.

Các công thức phù hợp:

C - C - C - NH2

C - C(NH2) - C

Bài 24: Cho hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, no, bậc 1: A và B. Lấy 2,28g hỗn hợp trên tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được 4,47g muối Y. Số mol của hai amin trong hỗn hợp bằng nhau. Tên của A, B lần lượt là:

A. Metylamin và propylamin.

B. Etylamin và propylamin.

C. Metylamin và etylamin.

D. Metylamin và isopropylamin.

Lời giải:

Đáp án: C

mHCl = mY - mX = 4,47 - 2,28 = 2,19 ⇒ nX = nHCl = 0,06

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

⇒ phải có CH3NH2 (M < 38)

nCH3NH2 = nB = 0,03 ⇒ 0,03.31 + 0,03.MB ⇒ MB = 45(C2H5NH2)

Bài 25: Đốt cháy hoàn toàn amin no, hai chức, mạch hở X cần dùng V lít khí O2, sau phản ứng thu được 2V lít hỗn hợp sản phẩm cháy gồm CO2, H2O (hơi) và N2 (thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Tính số lít dung dịch HCl 1M cần dùng để trung hòa dung dịch chứa 11,5 gam X ?

A. 0,50.     B. 0,20.

C. 0,25.     D. 0,40.

Lời giải:

Đáp án: A

CnH2n(NH2)2 + (1,5n + 1)O2 → nCO2 + (n + 2)H2O + N2

nX = a ⇒ n(O2) = a.(1,5n + 1)

nhh = n(CO2) + n(H2O) + n(N2) = a.(n + n + 2 + 1) = a.(2n + 3)

nhh : n(O2) = 2 ⇒ a.(2n + 3) = 2a.(1,5n+1) ⇒ n = 1

⇒ CH2(NH2)2

nX = 0,5 ⇒ nHCl = 0,5 ⇒ VHCl = 0,5

Bài 26: X là một amin bậc 3 điều kiện thường ở thể khí. Lấy 7,08 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thì khối lượng muối thu được là

A. 14,38 gam.     B. 11,46 gam.

C. 12,82 gam.     D. 10,73 gam.

Lời giải:

Đáp án: B

X là amin bậc 3 ở điều kiện thường ở thể khí ⇒ X là trimetyl amin

nX = 7,08 : 59 = 0,12 mol = nHCl

mmuối = mX + mHCl = 7,08 + 0,12.36,5 = 11,46 gam

Bài 27: Đốt cháy hết 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) X gồm 2 amin đơn chức, no, bậc một là đồng đẳng kế tiếp. Cho hỗn hợp khí và hơi sau khi đốt cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy khối lượng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên gọi của 2 amin là :

A. metylamin và etylamin.

B. etylamin và propylamin.

C. propylamin và butylamin.

D. iso-propylamin và iso-butylamin.

Lời giải:

Đáp án: A

Theo bài ra, ta tính được nCO2 = 0,48; nX = 0,3

⇒ Ta có số C trung bình trong X = nCO2 : nX = 0,48 : 0,3 = 1,6

⇒ metylamin và etylamin

Bài 28: Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 31,68 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 200     B. 100

C. 320     D. 50

Lời giải:

Đáp án: C

Bảo toàn khối lượng

⇒ mHCl = 31,68 – 20 = 11,68 gam

⇒ nHCl = 0,32 mol ⇒ V = 320 ml

Bài 29: Hỗn hợp X gồm metylamin, etylamin và propylamin có tổng khối lượng 21,6 gam và tỉ lệ về số mol là 1 : 2 : 1. Cho hỗn hợp X trên tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa bao nhiêu gam muối ?

A. 36,2 gam.    B. 39,12 gam.

C. 43,5 gam.     D. 40,58 gam.

Lời giải:

Đáp án: B

Dựa vảo tỉ lệ mol và khối lượng, ta tìm được số mol từng chất:

nmetylamin = 0,12; netylamin = 0,24; npropylamin = 0,12

⇒ namin = 0,48 ⇒ nHCl = 0,48

⇒ mmuối = mX + mHCl = 21,6 + 0,48.36,5 = 39,12 gam

Bài 30: Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol một amin bậc I (X) với lượng oxi vừa đủ, thu toàn bộ sản phẩm qua bình chứa nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình đựng nước vôi trong tăng 3,2 gam và còn lại 0,448 lít (đktc) một khí không bị hấp thụ, khi lọc dung dịch thu được 4,0 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là :

A. CH3CH2NH2     B. H2NCH2CH2NH2

C. CH3CH(NH2)2.    D. B, C đều đúng.

Lời giải:

Đáp án: D

Gọi CTPT của X là CxHyNz

Khí không bị hấp thụ là N2 ⇒ nN2 = 0,02 mol

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

⇒ nCaCO3 = 0,04 mol ⇒ nCO2 = 0,04 mol

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

Khối lượng bình tăng :

⇒ mH2O = 1,44g

⇒ nH2O = 0,08 mol

30 Bài tập Amin cơ bản (có lời giải)

⇒ X là C2H8N2

Mà X là amin bậc 1

⇒ X chỉ có thể là H2NCH2CH2NH2 hoặc CH3CH(NH2)2.

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên