30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

Với 30 Bài tập Amin nâng cao có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm Bài tập Amin nâng cao

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

Bài giảng: Bài tập tổng hợp amin - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Bài 1: Chia một amin bậc một đơn chức thành hai phần bằng nhau. Hoà tan hoàn toàn phần một trong nước rồi cho tác dụng với dung dịch FeCl3 dư. Lọc kết tủa sinh ra rữa sạch, sấy khô, nung đến khối lượng không đổi thu được 1,6 gam chất rắn. Cho phần hai tác dụng với dung dịch HCl dư, sinh ra 4,05 gam muối. Công thức của amin là:

A. C4H9NH2     B. CH3NH2

C. C3H7NH2     D. C2H5NH2

Lời giải:

Đáp án: B

Gọi công thức của amin bậc một đơn chức có công thức RNH2

Chú ý RNH2 có tính bazo tương tự như NH3

3RNH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 ↓ + 3RNH3Cl

2Fe(OH)3 -to→ Fe2O3 + 3H2O

Luôn có nFe(OH)3 = 2nFe2O3 = 2. 0,01 = 0,02 mol ⇒ nRNH2 = 0,6 mol

RNH2 + HCl → RNH3Cl

Khi tham gia phản ứng trung hòa amin bằng HCl có nRNH3Cl = namin = 0,06 mol

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

⇒ R = 15 (CH3)

Vậy công thức của amin là CH3NH2.

Bài 2: Cho 20 gam hỗn hợp 3 amin no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 10 : 5, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Tổng số đồng phân của 3 amin trên là

A. 7     B. 14

C. 16     D. 28

Lời giải:

Đáp án: B

Phân tử khối của 3 amin lần lượt là:R, R+14, R+28 với số mol tương ứng a,10a,5a mol

mHCl = 31,68 - 20 = 11,68(g) ⇒ nHCl = 0,32

nHCl = a + 10a + 5a = 0,32 ⇒ a = 0,02

20 = 0,02.R + 0,02.10(R+14) + 0,02.5(R+28) ⇒ R = 45

⇒ C2H5NH2, C3H7NH2, C4H9NH2

3 amin có số đồng phân lần lượt là 2,4,8(14)

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 24,9 gam hỗn hợp gồm anlylamin, etylamin, metylamin, isopropylamin bằng lượng O2 vừa đủ. Sau phản ứng thu được 26,88 lít CO2 (đktc). Mặt khác; nếu cho 24,9 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì sau phản ứng thu được 43,15 gam muối. % khối lượng của anlylamin có trong hỗn hợp X là

A. 45,78%.     B. 22,89%.

C. 57,23%.     D. 34,34%.

Lời giải:

Đáp án: A

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

⇒ nN = nhh = 0,5 mol

⇒ nH = 24,9 – 0,5.14 – 1,2.12 = 3,5

Đặt số mol anlylamin là x, CnH2n+3N là y.

Ta có hệ:

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

Bài 4: Cho 13,8 gam hỗn hợp X gồm axit fomic, metylenđiamin và etanol phản ứng hết với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác 13,8 gam X tác dụng vừa hết với V lít dung dịch HCl 0,5M. Giá trị của V là

A. 0,1.     B. 0,2.

C. 0,3.     D. 0,4.

Lời giải:

Đáp án: D

nHCOOH = a mol; nCH2(NH2)2 = b mol; nC2H5OH = c mol

⇒ 46(a + c) + 46b = 13,8g

a + c = 2nH2 = 0,2 ⇒ b = 0,1 mol

Khi X tác dụng với HCl chỉ có metylendiamin phản ứng

nHCl pư = 2nCH2(NH2)2 = 0,2 mol ⇒ V = 0,4 lít

Bài 5: Cho 5 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, cô cạn dung dịch thu được 7,92 gam hỗn hợp muối. Biết 3 amin trên được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 4 : 3 và thứ tự phân tử khối tăng dần. Công thức phân tử của 3 amin là:

A. C2H7N, C3H9N, C4H11N     B. CH5N, C2H7N, C3H9N

C. C3H9N, C4H11N, C5H13N     D. C3H7N, C4H9N, C5H11N

Lời giải:

Đáp án: A

Bảo toàn khối lượng ta có:

mHCl = mmuối – mamin = 7,92 – 5 = 2,92 gam

Amin đơn chức ⇒ namin = nHCl = 2,92 : 36,5 = 0,08 mol

⇒ Số mol amin lần lượt là: 0,01; 0,04; 0,03

Gọi phân tử khối của amin có phân tử khối nhỏ nhất là M

Amin đồng đẳng kế tiếp

⇒ phân tử khối của 2 amin còn lại lần lượt là: M + 14; M + 28

mamin = 0,01.M + 0,04(M + 14) + 0,03(M + 28) = 5

⇒ M = 45: C2H7N

⇒ 3 amin là: C2H7N, C3H9N, C4H11N

Bài 6: Có hai amin bậc nhất: A là đồng đẳng của anilin và B là đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam A thu được 336 cm3 N2 (đktc); đốt cháy hoàn toàn B cho hỗn hợp khí và hơi trong đó tỉ lệ . Công thức cấu tạo thu gọn của A, B lần lượt là:

A. CH3C6H4NH2 và CH3CH2NHCH3

B. CH3C6H4NH2 và CH3(CH2)2NH2

C. C2H5C6H4NH2 và CH3(CH2)2NH2

D. CH3C6H4NH2 và CH3(CH2)3NH2

Lời giải:

Đáp án: B

nN2 = 0,015 mol ⇒ nA = 0,03 mol ⇒ MA = 107 ⇒ A: CH3C6H4NH2

Đốt cháy B được VCO2 : VH2O = 2: 3

Gỉa sử nCO2 = 2; nH2O = 3

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

⇒ nC = 3 ⇒ B: CH3(CH2)2NH2

Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ, thu được 0,4 mol CO2; 0,7 mol H2O và 3,1 mol N2. Giả sử không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó N2 chiếm 80% thể tích. Công thức phân tử của X là:

A. C2H5NH2     B. CH3NH2

C. C3H7NH2     D. C4H14N2

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có:

nO2 = nCO2 + 0,5.nH2O = 0,4 + 0,35 = 0,75 mol

O2 chiếm 20% không khí và N2 chiếm 80% không khí

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

⇒ nN2 amin = nN2 – nN2 kk = 3,1 – 3 = 0,1 mol

Ta có: C : H : N = 0,4 : 1,4 : 0,2 = 2 : 7 : 1

⇒ 2 amin là: C2H7N và C2H5NH2

Bài 8: Đốt cháy amin A bằng lượng không khí vừa đủ (chứa 80 % N2 và 20 % O2 về thể tích), thu được 0,528 gam CO2, 0,54 gam H2O và 2,5536 lít N2 (ở đktc). Cho A qua lượng dư dung dịch FeCl3 thu được m gam kết tủa nâu đỏ. Tên gọi của A và giá trị của m lần lượt là:

A. Metylamin và 0,428 gam     B. Metylamin và 1,284 gam

C. Etylamin và 0,428 gam     D. Etylamin và 1,284 gam

Lời giải:

Đáp án: A

nCO2 = 0,012 ⇒ nH2O = 0,03; nN2 = 0,114

Bảo toàn nguyên tố O:

2nO2 = 2nCO2 + nH2O = 2.0,012 + 0,03 = 0,054 mol

⇒ nO2 = 0,027 mol

⇒ nO2 kk = 4nO2 = 0,108 mol ⇒ nN2(A) = 0,114 – 0,108 = 0,006

⇒ nA = 0,012 mol ⇒ Số C trong A = nCO2 : nA = 1

⇒ A là: CH3NH2

nFe(OH)3 = 1/3nCH3NH2 = 0,004 mol ⇒ mFe(OH)3 = 0,428g

Bài 9: A là một chất hữu cơ có chứa N. Lấy 1,77 gam A đem oxi hóa hết bằng lượng dư CuO, nung nóng, thu được CO2, H2O và nitơ đơn chất. Cho hấp thụ hết H2O trong dung dịch; H2SO4 đậm đặc, khối lượng bình axit tăng 2,43 gam. Hấp thụ CO2 hết trong bình đựng dung dịch KOH, khối lượng bình tăng 3,96 gam. Khí nitơ thoát ra có thể tích là 336 ml ở đktc. Tỉ khối hơi của A so với hiđro là 29,5. A là:

A. C2H7N     B. C2H8N2

C. C3H9N     D. C2H5NO3

Lời giải:

Đáp án: C

MA = 29,5.2 = 59: C3H9N

Bài 10: Để trung hòa hoàn toàn 0,90 gam hỗn hợp 2 amin no, đơn chức bậc một có tỉ lệ số mol là 1 : 1 cần dùng 2 lít hỗn hợp dung dịch axit HCl và H2SO4 có pH = 2. Vậy công thức của 2 amin là:

A. CH3NH2 và C2H5NH2 B. CH3NH2 và C3H7NH2

C. C2H5NH2 và C3H7NH2 D. C2H5NH2 và C4H9NH2

Lời giải:

Đáp án: B

Gọi số mol mỗi amin là: x mol

Ta có pH = 2 ⇒ [H] = 0,01M ⇒ nH+ = 2.0,01 = 0,02 mol

⇒ x + x = 2x = 0,02

⇒ Mhh = 0,9 : 0,02 = 45, số mol của 2 amin bằng nhau

⇒ M1 + M2 = 45.2 = 90

⇒ 2 amin là: CH3NH2 (31) và C3H7NH2 (59)

Bài 11: Hỗn hợp X gồm hai amin thuộc dãy đồng đẳng anilin có phân tử khối hơn kém nhau 14u. Cho biết 13,21 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1,3M. Phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X là:

A. 35,2% C6H7N và 64,8% C7H9N

B. 45,2% C7H9N và 54,8% C8H11N

C. 64,8% C6H7N và 35,2% C7H9N

D. 54,8% C7H9N và 45,2% C8H11N

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có: nHCl = 0.13 mol = n X

Mtrung binh = 13,21 : 0.13 = 101 ⇒ C6H7N và C7H9N

Gọi số mol C6H7N và C7H9N lần lượt là x và y

Từ số mol của X và khối lượng của X ta có hệ:

x + y = 0,13 và 93x + 107y = 13,21

⇒ x = 0.05 mol và y = 0.08 mol

Bài 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 CO2 và 12,6g hơi nước và 69,44 lít nitơ. Giả thiết không khí chỉ gồm nitơ và oxi, trong đó oxi chiếm 20% thể tích. Các thể tích đo ở đkc. Amin X có công thức phân tử là

A. C3H7NH2    B. C2H5NH2

C. CH3NH2    D. C4H9NH2

Lời giải:

Đáp án: B

nCO2 = 0,4 mol; nH2O = 0,7 mol; nN2 = 3,1 mol

Ta thấy, các đáp án đều là amin đơn chức

Gọi CTPT: CxHyN

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

nN2 (amin) = 1/2x. nCO2 = 0,2/x mol

nN2 thoát ra = nN2 kk + nN2 amin = 4nO2 + nN2 amin = 3,1

⇒ 4.0,75 + 0,2/x = 3,1 ⇒ x = 2

Bài 13: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin đơn chức X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 1,76 gam CO2; 1,26 gam H2O và V lít N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó oxi chiếm 20% về thể tích không khí. Công thức phân tử của X và giá trị của V lần lượt là:

A. X là C2H5NH2; V = 6,944 lít.

B. X là C3H7NH2; V = 6,944 lít.

C. X là C3H7NH2; V = 6,72 lít.

D. X là C2H5NH2; V = 6,72 lít.

Lời giải:

Đáp án: A

nCO2 = 1,76:44 = 0,04 mol

nH2O = 1,26:18 = 0,07 mol

Bảo toàn O: nO2 tham gia phản ứng = nCO2 + 1/2. nH2O = 0,075 mol

nC = nCO2 = 0,04 mol

nH = 2nH2O = 0,14 mol

→ C : H = 2 : 7

Amin đơn chức nên sẽ có công thức là C2H7N hay C2H5NH2

⇒ namin = 0,04 : 2 = 0,02 mol

nN2(do amin sinh ra) = 0,02:2 = 0,01 mol

nN2( trong không khí) = 0,075.4 = 0,3 mol

⇒ nN2 = 0,3 + 0,01 = 0,31 mol

VN2 = 0,31.22,4 = 6,944 lít

Bài 14: Trung hoà dung dịch chứa m gam hỗn hợp hai amin no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được 2m gam muối sunfat. Công thức của hai amin là:

A. CH5N và C2H7N     B. C2H7N và C3H9N

C. C4H11N và C5H13N     D. C3H9N và C4H11N

Lời giải:

Đáp án: B

2CnH2n+3N + H2SO4 → (CnH2n+4)2SO4

2x mol        x mol           x mol

Ta có: mH2SO4 = mmuối – mamin = m g

⇒ 98x = m ⇒ x = m/98 ⇒ M = m : 2m/98 = 49

⇒ n = 2,5 ⇒ 2 amin là: C2H7N và C3H9N

Bài 15: Chia một amin bậc một đơn chức thành hai phần bằng nhau. Hoà tan hoàn toàn phần một trong nước rồi cho tác dụng với dung dịch FeCl3 dư. Lọc kết tủa sinh ra rữa sạch, sấy khô, nung đến khối lượng không đổi thu được 1,6 gam chất rắn. Cho phần hai tác dụng với dung dịch HCl dư, sinh ra 4,05 gam muối. Công thức của amin là:

A. C4H9NH2        B. CH3NH2

C. C3H7NH2        D. C2H5NH2

Lời giải:

Đáp án: B

Gọi công thức của amin bậc một đơn chức có công thức RNH2

Chú ý RNH2 có tính bazo tương tự như NH3

3RNH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 ↓ + 3RNH3Cl

2Fe(OH)3 -to→ Fe2O3 + 3H2O

Bảo toàn nguyên tố Fe: nFe(OH)3 = 2nFe2O3 = 2. 0,01 = 0,02 mol ⇒ nRNH2 = 0,6 mol

RNH2 + HCl → RNH3Cl

Khi tham gia phản ứng trung hòa amin bằng HCl có nRNH3Cl = namin = 0,06 mol

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

⇒ R = 15 (CH3)

Bài 16: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X (C, H, N) bằng lượng không khí vừa đủ (gồm 1/5 thể tích O2, còn lại là N2) được khí CO2 , H2O và N2. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 39,4 gam kết tủa, khối lượng dung dịch giảm đi 24,3 gam. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích 34,72 lít (đktc). Biết dX/O2 < 2. CTPT của X là:

A. C2H7N.     B. C2H8N.

C. C2H7N2.     D. C2H4N2

Lời giải:

Đáp án: A

nCO2 = nBaCO3 = 0,2 mol

mdd giảm = mBaCO3 – (mCO2 + mH2O)

nH2O = 39,4 – 24,3 – 0,2 .44 = 6,3 gam ⇒ nH2O = 0,35 mol

Bảo toàn oxi ta có:

nO2 = 0,5.(2nCO2 + nH2O) = 0,5.(2.0,2 + 0,35) = 0,375 mol

nN2(kk) = 4nO2 = 4.0,375 = 1,5nN2 (X) = 1,55 – 1,5 = 0,05

Ta có: nC : nH : nN = 0,2 : 0,7 : 0,1 = 2 : 7 : 1

dX/O2 < 2 ⇒ MX < 64

⇒ CTPT X là: C2H7N

Bài 17: A là hợp chất hữu cơ mạch vòng chứa C, H, N trong đó N chiếm 15,054% theo khối lượng. A tác dụng với HCl tạo ra muối có dạng RNH3Cl. Cho 9,3 g A tác dụng hết với nước brom dư thu được a g kết tủa. giá trị của a là:

A. 39 g     B. 30 g

C. 33 g     D. 36 g

Lời giải:

Đáp án:

Đang biên soạn

Bài 18:Dung dịch A gồm HCl, H2SO4 có pH = 2. Để trung hòa hoàn toàn 0,59 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức no bậc 1 (có số C không quá 4) phải dùng 1 lít dung dịch A. CTPT 2 amin(không phải đồng phân của nhau):

A. CH3NH2 và C4H9NH2

B. CH3NH2 và C2H5NH2

C. C3H7NH2

D. C4H9NH2 và CH3NH2 hoặc C2H5NH2

Lời giải:

Đáp án: D

pH = 2 ⇒ [H+] = 0,01nH+ = 0,01 mol

Mhh = 0,59 : 0,01 = 59

⇒ Có 1 chất có M < 59 và 1 chất > 59

⇒ A gồm C4H9NH2 và CH3NH2 hoặc C2H5NH2

Bài 19: Đốt cháy hoàn toàn 1,18 gam một hợp hợp chất amin đơn chức Y bằng một lượng không khí vừa đủ. Dẫn toàn bộ khí sau phản ứng vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 6 gam kết tủa và 9,632 lít khí (ở đktc) duy nhất thoát ra khỏi bình. Tìm công thức phân tử của Y.

A. CH5N     B. C2H7N

C. C3H9N     D. C4H11N

Lời giải:

Đáp án: C

Gọi CTPT của amin là CxHyN

mkết tủa = mCaCO3 = 6 g ⇒ nCO2 = 6:100 = 0,06 mol

Khí còn lại là N2 ⇒ nN2 = 0,43 mol (Gồm N2 trong không khí và N2 sinh ra do đốt amin)

Đặt số mol amin là a ⇒ nN2 (amin) = a/2 mol ⇒ nN2 (không khí) = 0,43 – a/2(mol)

Mà trong không khí, nO2 = 1/4 nN2 ⇒ nO2 phản ứng = 1/4.(0,43 – a/2) mol

Bảo toàn Khối lượng

⇒ mH (amin) = mamin – mC – mN = 1,18 – 0,06.12 – a.14 = 0,46 – 14a

⇒ nH2O = (0,46 − 14a)/2

Bảo toàn nguyên tố O: 2nCO2 + nH2O = 2nO2

⇒ 2.0,06 + (0,46 − 14a)/2 = 2. 1/4.(0,43 – a/2)

⇒ a = 0,02 mol ⇒ Mamin =1,8.0,02 = 59 (C3H9N)

Bài 20: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin cần vừa đủ 10,36 lít O2 (ở đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch NaOH dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 19,45 gam và có 0,56 lít một khí (ở đktc) thoát khỏi bình. Giá trị của m là:

A. 5,35 gam     B. 10,7 gam

C. 3,25 gam     D. 7,5 gam

Lời giải:

Đáp án: A

mN2 = (0,56:22,4).28 = 0,7 gam

mO2 = (10,36:22,4).32 = 14,8 gam

Khối lượng bình NaOH tăng = mCO2 + mH2O = 19,45 gam

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mamin = mCO2 + mH2O – mO2 = 19,45 + 0,7 - 14,8 = 5,35 gam

Bài 21: Đốt cháy hoàn toàn a mol 1 amin X mạch hở, có 1 liên kết đôi trong phân tử thu được 6a mol hỗn hợp sản phẩm. Nếu cho 1 mol X tác dụng với HCl dư trong điều kiện thích hợp thu được m gam sản phẩm. Giá trị của m là:

A. 79,5     B. 131

C. 116     D. 167,5

Lời giải:

Đáp án: D

Amin X mạch hở, có 1 liên kết đôi trong phân tử nên X có dạng: CnH2n(NH2)x

CnH2n(NH2)x + O2 → nCO2 + (n + 0,5x)H2O + 0,5xN2

Gỉa sử a = 1 ta có: nhh sp = n + n + 0,5x + 0,5x = 6 ⇒ 2n + x = 6

⇒ n = x = 2

⇒ CTCT X: H2N – CH = CH – NH2

⇒ Sản phẩm thu được là: ClH3N – CH(Cl) – CH2 – NH3Cl (có số mol là 1 mol)

⇒ m = 1.167,5 = 167,5 gam

Bài 22: Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện). Amin X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ. Chất X là:

A. CH2=CH-NH-CH3

B. CH3-CH2-NH-CH3

C. CH3-CH2-CH2-NH2

D. CH2=CH-CH2-NH2

Lời giải:

Đáp án: C

Dựa vào đáp án ⇒ X đều là amin đơn chức, Gọi CTPT X : CxHyN

⇒ x + y/2 + 0,5 = 8 ⇒ 2x + y = 15 ⇒ x = 3; y = 9

X phản ứng với HNO2 giải phóng Nitơ ⇒ X là amin bậc 1

⇒ X có thể là CH3CH2NH2 hoặc (CH3)2CHNH2

Bài 23: Hỗn hợp khí X gồm metylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lit hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 40,32 lit hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 19,04 lit khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là ( các khí đo ở đkc):

A. C2H6 và C3H8 B. C3H6 và C4H8

C. CH4 và C2H6 D. C2H4 và C3H6

Lời giải:

Đáp án: B

Hỗn hợp X gồm: CH7N và CxHy

nX = 0,3; nH2O = 0,95; nCO2 + nN2 = 0,85

Ta có: nH2O – nCO2 – nN2 = nCH7N (1)

Số H trung bình = 2nH2O : nX = 6,33

⇒ Có 1 chất có số H > 6

Lại có: nH2O – (nCO2 + nN2) = 0,1 mol

Nếu 2 hiđrocacbon là ankan thì: nH2O – nCO2 = nCxHy (3)

Từ (1)(2)(3) ta có 2 chất đó phải là anken

Bài 24: Có 80% hiđro nguyên tử được tạo ra do 3,36g Fe tác dụng dd HCl, khử nitro benzen sẽ thu được m gam anilin. m có giá trị là

A. 2,688     B. 1,024

C. 1,488     D. 2,344

Lời giải:

Đáp án: C

nFe = 0,06 (mol) ⇒ n[H+] = 0,06 .2.80% = 0,096 (mol)

C6H5NO2 + 6H → C6H5NH2 + 2H2O

⇒ nanilin = 0,096 : 6 = 0,016 ⇒ manilin = 1,488 ( gam )

Bài 25: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 amin no đơn chức, mạch hở X và 1 amin không no đơn chức mạch hở Y có một nối đôi C=C có cùng số nguyên tử C với X cần 55,44 lít O2 (đktc) thu được hỗn hợp khí và hơi trong đó nCO2: nH2O = 10:13 và 5,6 lít N2 (đktc). Khối lượng của hỗn hợp amin ban đầu là:

A. 35,9 gam     B. 21,9 gam

C. 29,0 gam     D. 28,9 gam

Lời giải:

Đáp án: D

nCO2: nH2O = 10:13

nO2 = 2,475 mol

Bảo toàn nguyên tố O ta có:

2nCO2 + nH2O = 2nO2 = 2.2,475 = 4,95

⇒ nCO2 = 1,5; nH2O = 1,95

madmin = mC + mH + mN = 1,5.12 + 1,95.2 + 0,25.2.14 = 28.9(g)

Bài 26: Đốt cháy hoàn toàn 15 gam hỗn hợp gồm amin đơn chức no X mạch hở và ancol đơn chức no Y mạch hở bằng oxi lấy dư rồi cho sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 70 gam kết tủa. Hỗn hợp khí ra khỏi bình có thể tích 11,2 lít (đktc) và có tỉ khối hơi so với hiđro là 15,6. Biết MY = MX + 15. CTPT của X, Y lần lượt là

A. C2H7N, C3H7OH     B. CH5N, C2H5OH

C. C3H9N, C4H9OH     D. CH5N, CH3OH

Lời giải:

Đáp án: A

nCO2 = nCaCO3 = 0,7 mol

2 khí thoát ra khỏi bình là: N2, O2

nhh = 0,5 mol; Mhh = 15,6.2 = 31,2

⇒ nN2 = 0,1 mol ⇒ nO2 = 0,4 mol

nX = 2nN2 = 2.0,1 = 0,2 mol; nY = a mol

X: CnH2n+3N; Y: CmH2m+1OH

Ta có hệ:

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

⇒ CTPT của X, Y lần lượt là: CH7N; C3H7OH

Bài 27: Hỗn hợp X gồm 1 ankin, 1 ankan (số mol ankin bằng số mol ankan), 1 anken và 2 amin no, đơn chức, mạch hở Y và Z là đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X trên cần 174,72 lít O2 (đktc), thu được N2, CO2 và 133,2 gam nước. Chất Y là

A. metylamin.     B. etylamin.

C. propylamin.     D. butylamin.

Lời giải:

Đáp án: A

nO2 = 7,8 mol; nH2O = 7,4 mol

Bảo toàn nguyên tố O ta có:

nCO2 = (2nO2 – nH2O)/2 = 4,1 mol

Do ankan và ankin có số mol bằng nhau nên ta quy đổi về anken. Đốt cháy anken ta có: n CO2 = nH2O

Gọi số mol anken là x mol

Gọi công thức chung của 2 amin là: CnH2n+3N

CnH2n+3N → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 1/2N2

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

Vậy 2 amin là CH3NH2 và C2H5NH2

Bài 28: Trộn 2 thể tích oxi với 5 thể tích không khí (gồm 20% thể tích oxi, còn lại là nitơ) thu được hỗn hợp khí X. Dùng X để đốt cháy hoàn toàn V lít khí Y gồm hai amin no đơn chức mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, sau phản ứng thu được 9V lít hỗn hợp khí và hơi chỉ gồm CO2, H2O và N2. Biết các thể tích được đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử của 2 amin là

A. CH5N và C2H7N.    B. C2H7N và C3H9N.

C. C2H5N và C3H7N.     D. C3H9N và C4H11N.

Lời giải:

Đáp án: A

Trộn 2x mol O2 với 5x mol không khí → X gồm: 3x mol O2 và 4x mol N2.

Y no, đơn chức, mạch hở nên đốt Y có dạng: CnH2n+3N

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

X và Y phản ứng vừa đủ nên nếu cho V lít Y thu được và 9V hỗn hợp sau phản ứng tương đương 1 mol Y thu được 9 mol hỗn hợp

từ tỉ lệ phản ứng đốt ta có: 3x = (6n+3) ÷ 4 ⇒ 4x = 6n + 3.

Sau phản ứng có: (1/2 + 6n + 3) mol N2 + 1/2(2n + 3) mol H2O và n mol CO2

⇒ (1/2 + 6n + 3) + 1/2(2n + 3) + n = 9

⇒ n = 1,5

2 amin đồng đẳng kế tiếp nên chỉ có thể là CH5N và C2H7N.

Bài 29: Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, các chất khí khi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là:

A. 3 : 5.     B. 5 : 3.

C. 2 : 1.     D. 1 : 2.

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có MX = 44 ⇒ nO2 : nO3 = 1: 3

Ta có 30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

mà Y đều là các amin no đơn chức CnH2n+3N

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

Gọi số mol O2 và O3 cần dùng lần lượt là x và 3x mol để đốt cháy hết y mol hỗn hợp amin có công thức chung là

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải) 30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

Bảo toàn nguyên tố O

⇒ 2x + 3x.3 30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

⇒ x : y = 1:2.

Bài 30: Đốt cháy hoàn toàn 11,25 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, mạch hở (trong phân tử có số C nhỏ hơn 4) bằng lượng không khí (chứa 20% thể tích O2 còn lại là N2) vừa đủ thì thu được CO2, H2O và 3,875 mol N2. Mặt khác, cho 11,25 gam X trên tác dụng với axit nitrơ dư thì thu được khí N2 có thể tích bé hơn 2 lít (ở đktc). Amin có lực bazơ lớn hơn trong X là

A. trimetylamin.     B. etylamin.

C. đimetylamin.     D. N-metyletanamin.

Lời giải:

Đáp án: C

Gọi công thức chung của 2 amin là: CnH2n+3N

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

30 Bài tập Amin nâng cao (có lời giải)

⇒ n = 2

RNH2 + HNO2 → ROH + H2O + N2

TH1: X gồm: CH5N và C3H9N

nCH3NH2 = nC3H9N = 0,125 ⇒ nN2 ≥ nCH3NH2 = 0,125

⇒ VN2 > 2,8 ( loại)

TH2: C2H5NH2 và CH3NHCH3 thỏa mãn

Amin có lực bazo lớn hơn là đimetyl amin

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên